OSMANLI DEVLETİ’NDE MÜZECİLİK
(Museology in Ottoman State )

Yazar : Fehim KURULOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2010
Sayı : VI
Sayfa : 45-61


Özet
Osmanlı Devleti’nde bir kurum olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında temelleri atılan müze ve müzecilik kavramı, zaman içerisinde değişerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Osmanlı Devleti’nde yapılan birçok yenileşme faaliyetinde olduğu gibi, müzenin kuruluşunda da Avrupalı uzmanların yardımlarına başvurulmuştur. Müzeciliğin Osmanlı Devleti’nde iki ayrı safhaya ayrıldığı net bir biçimde görülür: Yabancı İdareciler Dönemi ve Türk İdareciler Dönemi. Yabancı uzmanların önemli katkıları olduğu bilinmekle beraber ortak kanı, müzeciliğin altın zamanları olarak tanımlayabileceğimiz dönemlerin Türk uzmanların işin başına geçmesiyle başladığıdır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, müzecilik, Dethier, Osman Hamdi Bey

Abstract
The second half of XIX th century in Ottoman State, museum and museology as an institution changed over time and developed the concept of museum as came up to present. As in many modernization activities, European experts has an important role in Ottoman State museum organization. It’s clearly seems that museology break with two parts in Ottoman State: Foreign Executives and Turkish Executives Periods. Althought contributions of foreign experts common tought is that the golden ages of museology starts with Turkish experts.

Keywords
Ottoman Empire, museology, Dethier, Osman Hamdi Bey.