ANTALYA SANCAĞI’NDA SON OSMANLI MECLİS-İ MEBUSAN SEÇİMLERİ
( The Last Ottoman Parlıament Electıons in the Sanjak Of Antalya )

Yazar : Aslıhan KILINÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 268-295


Özet
Osmanlı’da seçim sistemi ilk kez Muhassıllık Meclisleri ile uygulanmıştır. II. Abdülhamit tarafından Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesinden sonra da ilk olarak 1908 seçimlerinde kanunlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkı kullanılmıştır. 1912 yılında yapılan seçimler ise Osmanlı tarihinin ilk erken seçimleri olmuş, 1914 seçimlerinde ise İttihat ve Terakki Cemiyeti tek parti olarak girmiş ve iktidara hükmetmiştir. Osmanlı’nın I. Dünya savaşından yenik çıkması ve İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesinin imzalanması ile 1918 meclisi de feshedilmiş ve sıra Osmanlı’nın son seçimlerine yani 1919 seçimlerinin yapılmasına gelmiştir. Damat Ferit Paşa hükümetinin istifası akabinde Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması ile seçimlerin yolu açılmış ve 7 Ekim 1919’da seçim kararı alınmıştır. Antalya sancağı seçimleri ise İtalyan işgallerinin gölgesinde yapılmıştır. Bu çalışmada Antalya sancağında yapılan Son Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimleri ve mebusların meclisteki faaliyetleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Meclis, Seçim, Mebus, Osmanlı İmparatorluğu, Antalya, İtalya

Abstract
The election system was applied for the first time with the Ottoman Councils. Only the two-graded election system, where men could participate in elections, was implemented. II. Abdülhamit's right to vote and be elected in accordance with the law in the 1908 elections was used after the proclamation of the Law. The elections in 1912 were the first early elections in Ottoman history, and in the 1914 elections, the Union and Progress Society entered as a single party and ruled power. After the Ottoman Empire was defeated by World War I and the Armistice and Mondros Armistice were signed, the 1918 parliament was annulled. With the resignation of the government of Damat Ferit Pasha, the establishment of Ali Riza Pasha government was opened and the decision of election was taken on 7 October 1919. The march of Antalya had to perform in the shadow of the Italian occupation. In this article, the last Ottoman Parliamentary elections held in the Antalya sanjak under the Italian occupation and the activities of the deputies in the parliament were discussed.

Keywords
Parliament, Deputy, Election, Ottoman Empire, Antalya, Italy