BİLGİ TOPLUMUNUN TARİHÇESİ
(The History of Information Society )

Yazar : Yenal ÜNAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : V
Sayfa : 123-144


Özet
Dünyada ve Türkiye’de bilgi toplumunun gelişimi üzerine yapmış olduğumuz bu çalışma, tarihin ilk dönemlerinden, günümüze kadarki insanlık ve teknoloji serüvenine dair genel gerçekleri ve bu gerçekler üzerine yapılan değerlendirmeleri ihtiva etmektedir. İncelemede bilgi toplumu ile sanayi toplumu karşılaştırılarak, tarihi gelişim süreci içerisinde günümüz insanlığının ulaştığı noktalar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bilgi Toplumu, Sanayi Devrimi, Tarih, Teknoloji, Türkiye

Abstract
Outlining the development of information society in Turkey and in world, this reasearch narrates the general facts and the assesments on those general facts concerning humanity and technology story from the first times of history to our times. In this study; it is struggled to prove where is points the people of our time arrive at by way of comparing information soicety and industrial society.

Keywords
Information Society, Industrial Revolution, History, Technology, Turkey.