"ABOŞ" KELİMESİNİN KÖKENİ VE ANLAMI
(The Origin and The Meaning of The Word “Aboş” )

Yazar : Serdar YAVUZ  - Türker Barış BULDUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : XV
Sayfa : 405-412


Özet
Akraba; Ar. akriba kelimesinden dilimize geçmiştir. Türkçe sözlükte ise kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler anlamındadır. Akrabalık ise, kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım, anlamlarına gelmektedir. Akrabalık kavramı kan yoluyla, evlilik yoluyla bazen de insanların kendilerini akraba gibi birbirine yakın hissetmesi şeklinde büyüyüp genişler. İster kan yoluyla ister evlilik yoluyla isterse de insanların birbirini akraba gibi hissetmesi yoluyla da olsa akrabalık bağı, adlandırmaları ve bütün halde bu kavram Türk toplumunda oldukça yaygındır. Bu yazıdan hareketle; kökeni, kavramsal alanı, toplumsal karşılığı, sosyal işlevi farklı olduğunu düşündüğümüz ve Adıyaman ili ve yöresinde yoğun bir şekilde kullanılan abo/abbo/aboş/abboş kelimesi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Akraba, Türkiye Türkçesi ağızları, etimoloji, kavramsal alan, sosyolojik.

Abstract
Akraba (kin) has come into our language from the word Ar. Akriba. In Turkish Dictionary, it means one’s who are related with each other with blood relation. Akrabalık (kinship) means one’s who are related with each other viablood or marriage. The concept of kin ship grows and expands viablood, marriage and sometimes with people’s feeling each other closed like a kin. Either viablood or marriage or with people’s feeling each other closed like a kin, kinship, its namings and this whole notion is very common in Turkish society. With the reference of this article, we will analyze the word abo/abbo/aboş/abboş which is commonly used in Adıyaman province and its region and we think that it is different with its origin, conceptual scope, social counterpart, social function.

Keywords
kin, Turkey Turkishdialects, etymology, conceptual scope, sociological.