TÜRK KÜLTÜRÜNDE HORTLAK-CADI İNANIŞLARI
(Ghoul-witch beliefs in Turkish Culture )

Yazar : Mehmet Berk YALTIRIK    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : XVI
Sayfa : 187-232


Özet
Türk kültüründe cadı ve hortlak olarak anılan bazı doğaüstü varlıklardan bahsedilir. Bunların öldükten sonra dirildiklerine inanılırdı. Bazı bölgelerde kan içtiklerine de inanılırdı. İşte bu nedenle cadı ve hortlak adlı doğaüstü varlıkların, diğer kültürlerdeki vampir inanışlarıyla benzerlikleri üzerine bazı tartışmalar söz konusudur. Tarihi kaynaklarda ve folklor araştırmalarında konuyla ilgili pek çok bilgi vardır. Türk kültüründeki cadı ve hortlak inanışları yakın zamana kadar kendine özgü bir inanıştır. Ancak sonradan yerel kültür özelliğini kaybetmiş, genel inançların etkisiyle cin ve peri olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle zaman içerisinde kan içme, ölünün dirilmesi gibi unsurlar ortadan kalkmıştır. Araştırmada bu değişimden ve inanışların genel yapısından bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler
hortlak, cadı, vampir, halk inançları, Türk kültürü

Abstract
In Turkish culture so-called witch and ghoul there is some supernatural beings. After the death of them believed that they will rise. İn some areas they believed they drink blood. So the witch and ghoul supernatural beings there is some debate in the belief of the vampire similarities in other cultures. There is a lot of information about that historical sources and folklore studies. Until recently, the witch and ghoul beliefs of Turkish culture-specific beings. But later lost it’s local culture, gin and fairy named as the effect of general beliefs. So in time blood drinking and resurrection of the dead has disappeared. İn research, these changes are discussed and the general structure of beliefs.

Keywords
ghoul, witch, vampire, folk beliefs, Turkish culture