FARKLI KİŞİLİK TİPLERİNİN İNCELENMESİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
(Perceptions Of The Participant About Using Creative Drama Method In Analysing Different Personality Types )

Yazar : Murtaza AYKAÇ  Fatoş TİRYAKİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : XVI
Sayfa : 605-626


Özet
Çalışma, bireyin çalışma hayatında bedensel hareket ve tavırları ile kendi kişilik tiplerini tanıması ve farklı kişilik tiplerini (Popüler Optimist, Mükemmeliyetçi Melankolik, Güçlü Klorik, Barışçıl Soğukkanlı) çalışma ortamı deneyimi yaşamış bireylere, yaratıcı drama yöntemi ile aktarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın grubunu, Ankara ili, Çankaya ilçesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığında çalışan şube müdürleri oluşturmaktadır. Grubun 4’ü kadın, 21’i erkek katılımcı olmak üzere toplam 25 kişidir. Uygulamalar 01 Mart 2013 ve 29 Mart 2013 tarihleri arasında toplam 24 saat sürmüştür. Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden, güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan durum çalışması desenindedir. Çalışmada nitel veri toplama araçlarından görüşme kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından bir görüşme formu geliştirilmiştir. Bu formda yarı yapılandırılmış sorulara yer verilerek uzman görüşüne sunulmuş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Katılımcı görüşmeleri için altı tane soru hazırlanmıştır. Görüşme formu ile ortaya çıkan nitel veriler, betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Bu çalışmada katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorulardan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış, bilgisayar ortamındaki veriler sürekli okunarak daha önceden araştırma sorularına uygun bir şekilde temalar altında araştırmacı tarafından ayrı ayrı oluşturulmuş ve katılımcılara ait görüşlerden alınan alıntılarla birlikte sunulmuştur. Çalışma sonunda, katılımcılar, kişilik tiplerinin özelliklerini bilmenin çalışma hayatında verimi ve iletişimi artıracağını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Kişilik Tipleri, Çalışma Ortamı, Yaratıcı Drama

Abstract
In this study, it was aimed to know different personality type of i

Keywords
Personality Types, Work Environment, Creative Drama