YÖNETİCİLERİN MİZAH TARZLARININ UYGULAMADAKİ DURUMUNUN KURAMSAL VE UYGULAMALI OLARAK AÇIKLANMASI
(The Theoretical and Applications Explanation of Manager’s Humor Styles at Practice Status )

Yazar : Hakan KARA    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XVII
Sayfa : 701-724.


Özet
Bu çalışma yöneticilerin benimsedikleri mizah tarzlarının sınıflandırılarak açıklanması üzerine tasarlanmıştır. Amaca ulaşmak için gereksinim duyulan veriler Kütahya’da yöneticilik yapan farklı sektörlerde ve basamaklarda bulunan 123 yönetici üzerinden elde edilmiştir. Elde olunan verilere çalışmanın amacı doğrultusunda mizah tarz ve sınıflamasını yapmak için frekans ve yüzdeliklere dayalı istatistiksel analiz yapılmıştır. Deneklere 32 maddeden oluşan Mizah Tarzları Ölçeği uygulanmıştır. Verilen yanıtlar doğrultusunda yöneticilerin mizah tarzları uyumlu ve uyumsuz olmak üzere ikili bir sınıflama içerisinde değerlendirilmiştir. Uyumlu sınıflama içerisine kendini geliştirici ve katılımcı mizah tarzları yer alırken; uyumsuz sınıflama içerisine ise kendini yıkıcı ve saldırgan mizah tarzları yer almıştır. Yanıtlar veri seti haline dönüştürülmüş ve her bir mizahın kuramsal olarak açıklaması yapılmıştır. Uyumlu mizah sınıflaması içerisinde bulunan kendini geliştirici mizah ve katılımcı mizah araştırma kapsamı içerisinde bulunan deneklerin en çok benimsedikleri mizah tarzı olarak ortaya çıkarken; uyumsuz mizah sınıflaması içerisinde bulunan kendini yıkıcı mizah ve saldırgan mizah araştırma kapsamı içerisinde bulunan deneklerin benimsemedikleri mizah tarzları olmuştur.

Anahtar Kelimeler
mizah, kendini geliştirici mizah, katılımcı mizah, kendini yıkıcı mizah, saldırgan mizah

Abstract
This study has suggested on the explanation of the classifcation of the styles of human that is approved by managers. All data, which are necessary to achieve the objective, have been obtained from 123 managers who have been living and working in different fields and levels in Kütahya. The statistical analysis has been based on the data through the objective of the study in order to make the classification and styles of humor. The Humor Styles Questionnaire that includes 32 matters has been applied on experimental subjects. According to the replies that are received, styles of humor of the managers have been evaluated as compatible and noncompatible in both classifications. While compatible classification humor includes self defeating humor and affliation humor; and noncompatible classification humor includes self defeating humor and aggressive humor. The replies have been configured into data set and each of humors has been explained theoretically. While self enhancing humor and affiliative humor in compatible classification have appeared as styles of humor that experimental subjects have approved mostly in the study, self defeating humor and aggressive humor in noncompatible classification have appeared as a styles of humor that experimental subjects haven’t approved in the study.

Keywords
humor, self enhancing humor, affiliative humor, self defeating humor, aggressive humor