İSLAM İKTİSADİ GELİŞMESİNİN TARİHİ VE DİNİ DİNAMİKLERİ
(Historical And Religious Dynamics In The Development of Islamic Economics )

Yazar : Muammer GÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XVII
Sayfa : 71-106.


Özet
Bu çalışmada İslam toplumlarının tarihinde iktisat ve iktisadi gelişmenin dinamikleri üzerinde durulacaktır. Müslüman toplumların iktisadi anlayışları, kuralları ve uygulamaları iki temel esasa dayanmaktadır. Bunlar; ilk olarak, İslamiyet’in bir din olarak iktisat ve iktisadi gelişme ile olan ilişkisi, ikinci olarak da İslamiyet’in doğduğu coğrafyanın iktisadi gelişme açısından devrettiği tarihi mirastır. İslam’ın iktisada bakışı Kur’an, Sünnet ve diğer ana kaynaklarda nasıl görülmektedir? İslam iktisadi zihniyetinin dayandığı unsurlar nelerdir? sorularına cevap aranacaktır. Diğer taraftan İslamiyet’in doğduğu Mekke şehri, Mekke’nin ve Yakın Doğu coğrafyasının iktisadi ve ticari potansiyeli, Hz. Peygamber’in bir Mekkeli olarak konumu, İslam’ın şehre bakışı ve bunun İslam toplumlarının iktisadi gelişmesi açısından rolleri ele alınacaktır. Bu sorulara verilecek cevaplarla, oryantalist bakışın bir önermesi olarak, “bugün İslam toplumlarının içinde bulunduğu iktisadi geri kalmışlığın dini ve tarihi bir arka planının olup olmadığı meselesinin aydınlanmasına bir katkı sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
İslam, iktisat, tarih, Kur'an, Sünnet, Mekke

Abstract
This study focuses on the dynamics of economic development economics and the history of Islamic societies. Economic understanding of Muslim societies, rules and practices are based on two facts. These are, firstly, as a religion of Islam, the relationship between economics and economic development, the second as the birthplace of Islam, historical legacy bequeathed to the geography of economic development. Economics view of Islam, the Quran, Sunnah, and how are the other main sources? What are the elements of Islam are based on economical thoughts? will try to answer questions. On the other hand the city of Mecca birthplace of Islam, Mecca and the Near East as the economic and commercial potential, Hz. Position as a Prophet of Mecca, Islam's view of the city and its roles in Islamic societies will be discussed in terms of economic development. Answers to these questions, as a central premise of the Orientalist gaze, "in which the economic backwardness of Islamic societies today, a historical background of the religious and enlightenment of the issue of whether a contribution will be provided.

Keywords
Islam, economy, history, Qor'an, Sunnah, Makka