ALAIN BADIOU’NUN İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ
(Human Rights Critics of Alain Badiou )

Yazar : Nurten KİRİŞ YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XVIII
Sayfa : 1-9.


Özet
İnsan hakları kavramı, her dönemde kendine yer bulmuş ve çoğu zaman devletlerin hukuk sistemleri tarafından korunan haklar olmuştur. Magna Carta ile sözleşmeler şeklinde koruma altına alınmaya başlanan haklar, günümüzde pek çok sözleşme ve bildiri ile korunmaya devam etmektedir. Ancak günümüz hukuk sistemlerinin de aracılığıyla korunan bu haklara rağmen yaşanan insan hakları ihlalleri mevcut yaklaşımdaki problemli kısımların ortaya konulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu anlamda çağdaş Fransız filozof Alain Badiou bu ihlaller karşısında yeni bir insan hakları yaklaşımı geliştirmiştir. Onun insan hakları ile ilgili düşüncelerine baktığımızda fikirlerinin tarihsel süreç içerisinde varolagelen “insan hakları” kavramının büründüğü yeni görünüme bir tepki olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Mevcut ihlaller neticesinde ortaya çıkan bu eleştirel bakış, yeni bir insan, hak ve insan hakları kavramı geliştirmek gerektiğini iddia etmektedir. Biz bu nedenle bu çalışmada Badiou’nun temel argümanlarını ele alarak, insan hakları üzerine katkılarını ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
İnsan Hakları, İnsan, Etik, İyi, Kötü.

Abstract
The concept of human rights has found a place in every period, and often protected by the legal law systems of the states. The rights are protected in the form of contracts, began with Magna Carta, nowadays many agreements and declarations are made in order to continue to protect these rights. However, despite these rights protected through today's legal system, it became mandatory to discuss the problematic areas because of the existing human rights violations. In this sense, French philosopher Alain Badiou in the face of these violations has developed a new approach to human rights. When we look at his thoughts on human rights, his ideas are reaction against the concept of new “human rights” which occurred in an historical process. This critical perspective arising as a result of the violations claims that new concepts of human, rights and human rights are needed to be developed. Therefore, in this study, we will try to reveal the contributions of Badiou to the human rights by discussing his main arguments.

Keywords
Human Rights, Human, Ethics, Good, Bad