SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENMEYE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ OLMAYA İLİŞKİN YAŞAM DENEYİMLERİ
(Life Experiences of Social Studies Teachers Related to Learning Social Studies and Being a Social Studies Teacher )

Yazar : Yasin DOĞAN   - Banu ÇULHA ÖZBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XVIII
Sayfa : 543-565.


Özet
Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğrenmeye ve sosyal bilgiler öğretmeni olmaya ilişkin yaşam deneyimlerini incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını, İzmir ilinde görev yapmakta olan 64 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde hem küme hem de maksimum çeşitleme yoluna gidilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğretmenlerin kendi yaşam deneyimlerine ilişkin anlatı geliştirmelerini sağlayan açık uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular sosyal bilgiler öğretmenlerinin, kendilerinin sosyal bilgiler öğrendikleri sınıfları; öğrencilerin ezberlediklerini anlattıkları, öğretmenlerin öğrencilerin defterlerine önemli yerleri yazdırdığı, öğretmenin dersleri anlattığı ve öğrencilere sorular sorduğu sınıflar olarak hatırladıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin sosyal bilgiler öğretmeni olmaya karar verme sürecinde ön deneyimlerinden daha çok tesadüfün öne çıktığı bunda da bu örneklem grubundaki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun aslında tarihçi, coğrafyacı ya da tarih, coğrafya öğretmeni olmak amacıyla üniversite hayatlarında yola çıktıklarının etkili olabileceği görülmüştür. Araştırmanın sonucunda bu bulgular ışığında sosyal bilgiler öğretmeni eğitimcilerine ve sosyal bilgiler öğretmenliği programına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, Yaşam Deneyimi, Öğrenme

Abstract
The purpose of this research was to analyze the life experiences of social studies teachers related to learning social sciences and being a social sciences teacher. The participants of the research included 64 social studies teachers carrying on their duties in the province of Izmir. In sample selection, both cluster and maximum variation methods were used. As the data collection tool, a questionnaire including open-ended questions that provide teachers to develop narration related to their own life experiences was used. The findings obtained as result of the research revealed that social studies teachers remembered the classes they learnt social studies as places where students explained what they memorized, teachers made students write what is important to their notebooks, the teachers explained the lesson and asked questions to the students. As result of the study, some suggestions related to social studies teachers and social studies teaching curriculum were offered in the light of these findings.

Keywords
Social Studies Teacher, Life Experience, Learning