EDEBİYAT ÖĞRENCİLERİNİN TARİH KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ
(Analysis of the Perception of the Literature Majors to History Using Metaphors )

Yazar : Celal MUTLUER    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XIX
Sayfa : 699-718


Özet
Bu çalışmada; tarih kavramına ilişkin olarak edebiyat bölümü öğrencilerinin ürettikleri metaforlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma alanını 2013- 2014 eğitim öğretim yılında İzmir’de bir üniversite bünyesinde öğrenim gören 76 edebiyat bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma grubunun tarih kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla onların her birinden “ Tarih ………….. gibidir, Çünkü ……….. “ cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Bu amaç için öğrencilere bu cümlenin yer aldığı bir form verilmiş ve onlardan bu ibareyi kullanarak ve sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini dile getirmeleri istenmiştir. Bu araştırmada “çünkü” kavramına da yer verilerek, katılımcıların “ tarih” kavramına ilişkin ürettikleri metaforları için bir gerekçe sunmaları istenmiştir. Katılımcıların tarihe ilişkin ürettikleri metaforlar ve mantıksal dayanakları, araştırmanın temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinden, üretilen bu metaforların geçici bir listesi oluşturulmuş, listesi çıkarılan bu metaforların belli bir metaforu net bir şekilde ifade edip etmediği incelenmiştir. Üretilen tüm metaforlar ve gerekçeleri incelenerek, ortak özellikleri tespit edilmiş ve bunları temsil edebileceği düşünülen kategoriler oluşturulmuştur. Bulgulara göre edebiyat öğrencileri tarih kavramına ilişkin 51 adet geçerli metafor oluşturmuştur. Oluşturulan bu metaforlar dokuz kategori altında toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarih, Metafor, Edebiyat Öğrencileri

Abstract
In this study, metaphors created by the literature majors regarding the history are presented. One of the qualitative research patterns namely the fact is used in the study. 76 literature majors in Izmir, Turkey were interviewed in 2013 - 2014. Data is gathered using open ended question form in the research. To be able to clearly articulate the metaphors, research group was asked to fill in the blanks in the following statement: "History is like a/an ......, because ......". For this purpose, students were given the form and they were asked to concentrate only on one metaphor at a time. The term "because" is also included in the research since the reasons for the associated metaphors are needed for further analysis. The data gathered is used as the major source of information for the study. Using the analysis of data, temporary list of metaphors is made, and is cross checked if a metaphor in the list is a known term in the literature. All the metaphors captured and causes of them are investigated for identification of the commonalities for creating categories they represent. 51 metaphors are articulated as a result of the study and 9 categories have been identified.

Keywords
History, Metaphor, Literature Majors