KİŞİLİK VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA ÇEVİRMEN İDİOKÜLTÜRÜ’NÜN ÇEVİRİ ÜRÜN ARACILIĞIYLA EREK SOSYAL YAPIYA ETKİSİ
(The Affect of Translator Idioculture to Target Social by The Way of Cultural and Personal Interaction )

Yazar : Gökhan Şefik ERKURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XIX
Sayfa : 23-46.


Özet
Birey, doğup, büyüdüğü kültürün içerisinde bir kişilik oluşumu evresi sonucu ortaya çıkar. Bu kişilik oluşumunun iki önemli yanı vardır. Biri, toplumun genel ve alt grup kültürlerinin kişilik oluşmasına etkisi diğeri ise bireyin doğuştan getirdiği kalıtsal özellikleri ve kendi öznel yanlarıdır. Her sosyal birey kültür içerisinde karşılaştığı çeşitli durum ve olayların üstesinden, kültür içerisinde oluşan bu kişiliğiyle gelir. Sosyalin bir parçası olarak var edilmiş olan çevirmen de, çeviri eylemi ve sürecinde, kültür içerisinde oluşmuş kişiliğini çevirisine yansıtacaktır. Her çevirmen, kaynak metni, kendi kültürü içerisinde oluşmuş kişiliğiyle geliştirdiği öznel bir sistemle algılar, yorumlar ve çevirir. Çeviri eyleminde önemli olan da, çevirmenin sahip olduğu bu sistemler bütünü; idiokültürdür. Bu çalışmada sosyal birey olan çevirmenin sosyal içerisinde oluşan kişiliği, kişiliğinin kültür ile etkileşimi, yer aldığı sosyolojik katmanlar ortaya konulmaya çalışılacağı gibi tüm bunların sonucu çevirmenin idiokültürü ile oluşturduğu çeviri ürün aracılığıyla erek kültür ve topluma etkisinin irdelenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çevirmen İdiokültürü, Kişilik ve Kültür Etkileşimi, Sosyal Birey, Kültür Planlayıcı, Çevirinin Sosyale Etkisi

Abstract
An i

Keywords
Translator Idioculture, Cultural and Personal Interaction, Social I