ERKEN CUMHURİYET YILLARINDA TÜRK MİLLİ KİMLİĞİ: RESMİ KİMLİK SİYASETİ, ANADOLUCULUK DÜŞÜNCESİ VE HALKÇI SÖYLEM
(Turkish National Identity in the Early Republican Era: Nation-State’s Identity Politics, Anatolianism and Populist Discourse )

Yazar : Emre YILDIRIM    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XIX
Sayfa : 47-83.


Özet
Bu çalışma, modern Türkiye tarihinin erken Cumhuriyet yıllarının ulus-devletleşme sürecinde Türk milliyetçiliği ve milli kimliğinin aldığı biçimi konu edinmektedir. Bu sürecin doğru analiz edilebilmesi için ulus-devletin resmi kimlik siyaseti çerçevesinde Türk milli kimliğinin içeriğinin belirlenilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda üç temel konu üzerinde durulmuştur. Öncelikle yeni kurulan ulus-devletin toplumsal meşruiyetinin sağlanması için yeni rejimin Osmanlı-İslam geçmişinden kopuşuna ve ‘‘biz-onlar’’ ayrımı çerçevesinde milli kimliğe dâhil edilmeyen unsurların ‘‘ötekileştirilme’’sine değinilmiştir. Ardından, milli kimliğin içeriğinin ‘‘bilimsel’’ temellerinin sağlanması adına başvurulan iki temel tez, Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi incelenmiştir. Peşi sıra, ulus-devletleşme sürecinde devlet güdümünde Türk milli kimlikleştirme süreci, Anadoluculuk düşüncesi ve halkçı söylemden hareketle Türkçülüğün işlenmesi gelişmeleri ele alınmıştır. Makalenin temel tezi, Türkiye’de milliyetçiliğin temel görüntüsü olarak yer edinen Türk milliyetçiliğinin ve milli kimliğin içerinin doğru analiz edilebilmesi için, bu çalışmada yer verilen gelişmelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekliliğidir.

Anahtar Kelimeler
Türk Milliyetçiliği, Milli Kimlik, Ulus-Devlet, Anadoluculuk, Halkçı Söylem

Abstract
This article aims to demonstrate the formation of Turkish nationalism and national identity during the nation-building process in the early decades of Republican Era. For a proper analysis of this process, the main characteristics of Turkish national identity within the nation-state’s identity politics have to be determined. In this context, this study focuses on three main issues. Firstly, to ensure the social legitimacy of the newly established nation-state, the differentiation of the new regime from the Ottoman-Islamic past and defining the national identity by ‘othering’ the excluded groups were mentioned. After, for supporting the national identity by ‘scientific’ basis, the two referenced thesis, the Turkish History Thesis and the Sun Language Theory was examined. Sequentially, the developments such as state-led national identification process during the nation-building period, the nationalist idea of Anatolianism and implementing of Turkism referring to the populist discourse were discussed. The thesis of this article is that for a righteous analysis of the concept of Turkish national identity and nationalism gained ground as the main phenomenon of nationalist form of Turkey, all the developments mentioned above has to be evaluated en bloc.

Keywords
Turkish Nationalism, National Identity, Nation-State, Anatolianism, Populist Discourse