ÇELİŞMEZLİK İLKESİ BAĞLAMINDA ANADİLDE EĞİTİM
(Education in Mother Tongue in the Aspect of the Principle of Noncontradiction )

Yazar : Şerefettin ADSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XIX
Sayfa : 685-697.


Özet
Aristoteles çelişmezlik ilkesini kısaca, bir niteliğin bir konuya hem ait olması hem de ait olmamasının imkânsız olması şeklinde tanımlamaktadır. Dil, insanlar arasında anlaşma ve iletişim kurmayı sağlayan bir araç olduğu gibi düşünmenin de en önemli araçlarından biridir. Bireyin davranışlarında istenen değişiklikleri oluşturma işi olarak tanımlanan eğitim, toplumsal yaşamın ihtiyaç duyduğu bireyleri istenilen düzeyde yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunu da gerçekleştirmenin en etkili yolu eğitim alacak olan bireyin sahip olduğu dil ile yapmaktır. Kendi geleceklerini garantiye alma düşüncesiyle kendi anadillerinden başka dillere yaşam hakkı tanımayanlar her ne kadar ilk görünüşte haklı görünseler de kendileri için önem atfettikleri şeyi başkaları için önemsiz görmelerinden dolayı çelişkiye düşmektedirler. Doğal bir hak olan anadilin bireyin elinden alınması veya bireye yasaklanmış olması bireye yönelik haksızlık yapılmış olduğu gibi aynı zamanda insanlığa karşı da yapılmış bir cinayettir.

Anahtar Kelimeler
Çelişmezlik ilkesi, anadil, eğitim, insan

Abstract
Aristoteles describes the principle of noncontradiction in brief as the impossibility of an attribution may belong and may not belong to a subject at the same time. The language is a medium which provides people to interact and communicate besides being one of the most important medium of thinking. Education, which is described as the profession of creating ideal changes in i

Keywords
The Principle of noncontradiction, mother tongue, education, humanbeing