EVRENSEL BİR TEMA OLARAK DÜŞMÜŞ KADIN: FANTİNE, MARTA EL-BÂNÎ VE YATIK EMİNE
(The Fallen Woman As A Universal Theme: Fantine, Marta el-Bâni And Yatık Emine )

Yazar : Yusuf KÖŞELİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : XX
Sayfa : 415-428.


Özet
Fransız İhtilali’nin özgürlük ve eşitlik prensibi başta Fransa olmak üzere tüm Batı halkları arasında geniş yankı bulmuş ancak beklentilerin tam aksine oluşan eşitsiz sınıf ve rol dağılımı, toplumun farklı kesimlerinin daha da kötü durumlara düşmesine yol açmıştır. Nitekim 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya gibi birçok ülkede zor koşullar altında yaşamak için bedenlerini satmak zorunda kalan kadınların sayısı hızla artmaya başlamış buna paralel olarak da dönemin Batı anlatıları bu toplumsal olguya geniş yer ayırmıştır. Osmanlı Devleti ve Arap ülkeleri gibi müslüman toplumlarda asla hoş karşılanmamış ve bu cürümü işleyenler ağır toplumsal cezalara maruz bırakılmıştır. Bununla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren öncelikle gayrı müslim kadınlara atfedilerek işlenen fuhuş teması 20. yüzyılın ortalarına doğru hem Arap hem de Osmanlı edipleri tarafından edebi anlatılara yansıtılan başlıca temalardan biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Edebiyat, Evrensel Tema, İmge, Düşmüş Kadın

Abstract
The principles of freedom and equality of the French Revolution found a wide echo among the peoples of the West, but contrary to the expectations, the distributions of the uneven class and roles caused by the French Revolution led different segments of the society to fall into even worse situations. Indeed, by the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, in many countries like France, Britain, Russia and Italy, the number of the women forced to sell their bodies to survive in difficult conditions began to increase rapidly and thus this social phenomenon was processed widely in Western narratives. Prostitution which is strictly forbidden in Islamic belief has never been tolerated in Muslim societies such as the Ottoman Empire and the Arab countries and the perpetrators of this crime were subjected to severe social penalties. However, while, the theme of prostitution had been primarily attributed to non-Muslim women since the second half of the 19th century, it was one of the main themes reflected in literary narrative by the writer of the Ottoman and Arabian authors towards the middle of the 20th century.

Keywords
Literature, Universal Theme, Image, Fallen Women