YEREL YÖNETİMLERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
(Total Qualıty Management in Local Governance )

Yazar : Ali ihsan ÖZEROĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXI
Sayfa : 539-581.


Özet
1980’li yıllardan itibaren küresel değişiklikler sadece ekonomik değil sosyal, siyasi ve kültürel pek çok etkiye sahip olmuştur. Kalite kavramının rekabet unsuru olarak değişimi organizasyonların etkinlik ve verimlilik anlayışlarını değiştirmiştir. Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ile beraber hiyerarşik ve bürokratik idare yapısı piyasa koşullarına uyumlu kamu yönetimi anlayışına dönüşmüştür. Bu değişim hala belirsizliğini korusa da hâkim görüş Toplam Kalite Yönetimi ile hizmet talep edenlerin beklentilerinin en üst düzeyde karşılanmasını hedefleyen yönetim kültürünün çözüm olarak görülmesidir. Bu çalışmada Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının yerel yönetim biçimi olan belediyecilikteki uygulamalarının nasıl gerçekleştiği açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda rekabet unsuru olarak işletmelerin hayatına giren Toplam Kalite Yönetimi’nin Türk Belediyecilik anlayışında ciddi bir dönüm noktası olduğu var olan yapısal değişiklikler şekilsel olarak tamamlandığı ancak işlevsel olarak gelişmesi gerektiği sonuçlarına varılmıştır

Anahtar Kelimeler
Toplam Kalite Yönetimi, Belediye Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Verimlilik ve Etkinlik

Abstract
Since the 1980s, the rapid global change and transformation process has caused economic, social, political and cultural influence. Together with the change of the concept of quality as an element of competition, organizations have changed conceptions of effectiveness and efficiency. New Public Management Approach, hierarchical and bureaucratic structure of government has changed. Public administration, has evolved into a structure that is compatible with the economic conditions. This change is still unclear, the general consensus of Total Quality Management retains the expectations of those who demand the highest level of service to meet the aims of the management culture is seen as the solution. In this study, Total Quality Management practices, which form the local government tried to explain the realization belediyecilikteki applications.This study concludes that the element of competition as a result of the Turkish Municipality concept of Total Quality Management in enterprises comes into your life that there is a significant turning point in the development of the structural changes in form should be completed but functional conclusions were drawn.

Keywords
Total Quality Management, Local Governance, New Public Management. Efficiency and Effectiveness