HEYKELTIRAŞ BURHAN ALKAR’IN ANIT ESERLERİNİN TASARIMI VE KAMUSAL ALAN İLE İLİŞKİLERİ
(Sculptor Burhan Alkan’s Designs Of Monuments And Their Relations With Public Area )

Yazar : Ümit Niyazi ÖZCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXI
Sayfa : 398-434.


Özet
İnsanlığın en eski sanat ürünlerinden, kendine özgü anlam taşıyan ve güzel sanatların bir kolu olan heykel, tarih boyunca farklı amaçlarla yapılmıştır. Aynı zamanda bir tasarım sanatı olan heykeller, belirleyici özellikleriyle yer aldıkları alanlarda insanları, kültürleri kaynaştırmış; çevrelerindeki diğer öğelerle birlikte kent dokusunu oluşturmuşlar ve bunlar gibi pek çok önemli işlevler üstlenmişlerdir. Açık alanlarda sergilenen heykellerin halk tarafından kabul görmesi, heykeltıraşların o mekânların özelliklerine göre tasarım yapmalarıyla mümkün olmuştur. Ülkemizin kamu alanlarında çok sayıda anıtları bulunan ve Cumhuriyet’imizin yetiştirdiği heykeltıraşlarımızdan biri de Burhan Alkar’dır. Sanatçı, kamu talepleri doğrultusunda da heykeller yapmıştır. Eserleri, bulundukları çevreyle fiziki ve sosyal açıdan uyum sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Heykel, kent, tasarım, kamusal alan, Burhan Alkar

Abstract
Sculpture,which is one of humanity’s oldest form of arts, has been produced for many different purposes throughout history. As a branch of fine arts it possesses its own distinct meaning. At the same time, sculpture, which is a result of an art full of intentionality, fused local cultures and united the people of the places where they are located with distinctive characteristics. These sculptures, along with other elements of the built envirionment, serve an important function in the formation of the urban environment. Society’s acceptance of public sculpture is a result of artists making designs reflecting the characteristics of where they are located. One of our republic’s sculptors is Burhan Alkar, who has many monuments in various public areas across the country. He has also produced work in response to the requests of the public. His works are both physically and socially embedded in the environments which they are located.

Keywords
Keywords: Sculpture, urban, design, public area, Burhan Alkar