GÜMÜLCİNE'NİN İDARİ YAPISI VE NÜFUSU (1831-1900)
(Administrative and Demographic Structure of Gümülcine (Komotini), 1831-1900 )

Yazar : Emine GÜMÜŞSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXI
Sayfa : 231-236.


Özet
Bu çalışmada Batı Trakya’nın önemli bir merkezi olan Gümülcine’nin 1831-1900 yılları arasındaki idari yapısı ve nüfusu incelenmiştir. 19. yüzyılda önce Selanik vilayeti bünyesinde bir kaza olan Gümülcine, 1864 vilayet düzenlemesinden sonra Edirne vilayetine bağlanırken bir süre sonra da sancak merkezi yapılmıştır. Müslüman, Rum, Bulgar, Yahudi ve Kıbtî nüfusu ile Osmanlı çoğulculuğunun güzel bir örneğini teşkil eden Gümülcine, çevresinde öne çıkan bir merkez olmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası yaşanan mecburi göçler sırasında geçici iskân bölgesi haline gelmiş, 20. yüzyıla girilirken hâkim unsur olan Müslüman nüfus daha da artmıştır. Arşiv belgeleri ve salnamelerden bu değişim ve süreci takip etmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Gümülcine, 19. yy, kaza, nüfus, Edirne, Selanik, Batı Trakya

Abstract
This study examines the administrative and demographic structure of Gümülcine, an important centre of Western Thrace between 1831 and 1900. A small district of Selanik (Salonica) in the early 19th century and a town of the city of Edirne (Adrianople) after the administrative reform of 1864, it later became the centre of "kaza" district. It bears the characteristics of a plural society with its multinational and multi religious structure comprising Muslims, Greeks, Bulgarians, Jews and Gypsies. Gümülcine became a temporary concentration point for immigrants after the compulsory moves of migration following the Russo-Ottoman war of 1877- 1878. On the eve of the 20th century, its Muslim population as the dominant element increased further. This process of transformation and development can be traced by Ottoman documents and annals.

Keywords
Komotini, 19th century, kaza, demographics, Adrianople, Salonica, Western Thrace