PLATON’UN İDEALAR KURAMI EKSENİNDE MİMESİS OLARAK SANAT
(Art As Mimesis Within The Axis of Plato’s Theory Of Ideas )

Yazar : Esra YILDIZ TURAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXII
Sayfa : 1-8.


Özet
Bu inceleme de Platon’un sanat üzerine yapmış olduğu değerlendirmeleri, onun idealar kuramı bağlamında ele alınır. Platon için, düşünce tarihi içerisinde sanatın ‘mimesis’ (taklit) olduğunu ileri süren ilk filozoftur diyebiliriz. Platon dünyayı asıl ve duyusal dünya olarak ikiye ayırmaktadır. Onun bu ayrımında, asıl dünyadan kastı idealar alemiyken duyusal dünya ise idealar aleminin sadece bir yansıması, bir taklididir. Duyusal dünyanın yansıması olan sanat eseri, sonuç itibariyle taklidin taklidi olacaktır. Yani sanat, duyular dünyasındaki nesnelerin birer kopyası olup mimesisten başka bir şey değildir. Bu eksende sanatçı ise duyular dünyasındaki yüzeysel gerçekliği yansıtmaya çalışarak, hakikatten gittikçe uzaklaşır. Oysa İnsanın amacı idealara yaklaşmak olmalıdır. Bu ise, gerçekliği yansıtması bakımından sanat eserinin hiçbir değerinin olmadığı anlamına gelmektedir. Öyle ki değer sırasında sanat eseri, idealar ve onların yansıması olan duyular dünyadan sonra gelmektedir. Kısaca Platonun sanat kuramı, onun idealar kuramı ekseninde gelişir.

Anahtar Kelimeler
Platon, İdealar, Sanat Felsefesi, Mimesis

Abstract
This study reviews the ideas of Platon on art on the basis of his theory of ideas. Plato is saide tobe the first philosopher of the thought history who approaches art as mimesis (fake). Platon

Keywords
Platon, Ideas, Art Philosophy, Mimesis