OSMANLI VE JAPON MODERNLEŞMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(An Investigation On The Comparison Of Ottoman And Japanese Modernization )

Yazar : Gaye YAVUZCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : II
Sayfa : 51-73


Özet
Bu çalışmada Osmanlı Devleti ile Japonya’nın “Batılılaşma” serüvenleri inceleme konusu edilmektedir. İki ülkenin bu serüvenleri arasındaki benzerlikler incelenmekte, başarıları ve başarısızlıkları irdelemektedir.

Anahtar Kelimeler
Japonya, Osmanlı Devleti, İngiltere, Meiji, Shogun

Abstract
This paper has research the “Westernization” adventures of Ottoman Empire and Japan. And examine similarities between two country, and scrutinize successes and unsuccesses.

Keywords
Japan, Ottoman Empire, England, Meiji, Shogun