ÇOCUKLARA ROL MODEL OLMASI BAKIMINDAN MİLLÎ MÜCADELE KAHRAMANLARI VE EDEBÎ ESERLERE YANSIMASI: “KURTULUŞUN KAHRAMANLARI” KİTAP DİZİSİ ÖRNEĞİ
(Characters Of The National Struggle And Their Reflection On Literary Works In Terms Being Role Models For Children: Sample Of “Kurtuluşun Kahramanları” Book Series )

Yazar : Dilek CERAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXIV
Sayfa : 135-157.


Özet
İnsanın gelişiminde çocukluk döneminden başlayarak rol model alma kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Model alma, kişiliğin henüz tam olarak oluşmadığı çocukluk döneminde daha çok ortaya çıkmaktadır. Çocukların model aldıkları kişilerle özdeşim kurdukları düşünüldüğünde kişilik oluşumu ve gelişiminde model almanın önemli bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Taşıdıkları özelliklerle çocukları doğru modellerle buluşturmada edebî eserlerden ve bu eserlerin kahramanlarından yararlanmak mümkündür. Bu çalışmada, çocukların yakinen tanımasalar bile ismen bildikleri Millî Mücadelenin yerel kahramanlarının “Kurtuluşun Kahramanları” kitap dizisinden hareketle çocuklara rol model olarak hangi kişilik özelliklerini yansıttıklarını belirlemektir. Bu bağlamda kitap dizisinde yer alan10 kitap doküman analizi yoluyla incelenmiş, kahramanlar kişilik özellikleriyle ortaya konmuş ve çocukların kişilik gelişimine verecekleri katkı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle, Millî Mücadelenin yerel kahramanlarının başta vatan sevgisi olmak üzere özgürlük, azim ve kararlılık, birlik-beraberlik ve dayanışma, inanç, ümit, cesaret, güven-güvenilirlik, sorumluluk, sabır, liderlik gibi karakter özelliklerini kazandırmada çocuklara rol model olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Rol model olma, Millî Mücadele, yerel karakterler, edebî metinler.

Abstract
Starting from childhood period, looking up to role models is an inevitable need for human development. Mostly, taking someone as a role model emerges in childhood period in which personality is not formed completely. When it is considered that children identify with people that they take as models, it is understood that taking as a role model has a significant effect on personality formation and development. It is possible to benefit from literary works and characters of these literary works in introducing children to correct models by using the features that they possess. In this research, which personality characteristics the local characters of the National Struggle reflect as role models to children who are not closely acquainted with them but know them by name were determined with reference to “Kurtuluşun Kahramanları” book series. In this context, 10 books included in the book series were examined using document analysis, the characters were presented with their personality characters and their contribution to the personality development of children was tried to be established. Based on the findings of the research, it has been concluded that local characters of the National Struggle can be role models in causing children to gain personality characteristics such as patriotism, freedom, resolution and determination, unity, solidarity and cooperation, faith, hope, courage, trust-trustworthiness, responsibility, patience and leadership.

Keywords
Being a role model, National Struggle, local characters, literary works.