OSMANLILARDA ASKERİ TEŞKİLAT AÇISINDAN TIMAR SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
(The Working Of The Manorial System In Ottomans In Terms Of Military Organization )

Yazar : Cihan ÖZGÜN    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : II
Sayfa : 13-49


Özet
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu ve gelişimi ile dağılma devrine ilişkin yapılabilecek tespitlerde tımar sisteminin önemli bir yeri vardır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’nun zirai, hukuki ve sosyal düzeni büyük ölçüde tımar sistemi üzerine kurulmuştur. Osmanlı tımar sistemi İmparatorluğun sosyo- ekonomik bünyesiyle olduğu kadar askeri gücü ile de yakın bir ilişki içindedir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu askeri teşkilatının yapısını ve işleyişini anlayabilmek için tımar rejiminin modern bir tarih anlayışı içinde değerlendirilmesi gerekir. Çalışmamızda Osmanlı İmparatorluğunda tımar rejiminin uygulanışı askeri açıdan incelenmiş, imparatorluğun askeri yapısı içindeki gelişim ve değişimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Osmanlılarda tımar sisteminin idari ve askeri düzen içindeki yeri incelenmiş, tımarların sınıflandırılması, dağıtılması, askeri teşkilata dahil olma usulleri ele alınmıştır. Sivil tımar ve askeri tımar kategorilerinde tımar sisteminin askeri örgütlenme içindeki durumlarına değinilmiş, tımarlı sipahi ordusunun savaş sırasındaki sevk ve idareleri üzerine tespitlerde bulunulmuştur. XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra tımarlı sipahi teşkilatının kurumsal yapısında çözülme süreci başlamış, 1848 yılında ise bu teşkilat kaldırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Askeri Teşkilat, Tımar Sistemi, Tımar,Sivil Tımar, Askeri Tımar.

Abstract
Manorial system is of an important place in determinations to be done relating to the establishment and development and dissolution period of Ottoman Empire. Because agricultural, legal and social order of Ottoman Empire were founded mostly on manorial system. Ottoman’s manorial system is of a close relation with military force as well as socio- economic structure. Especially, manorial regime must be evaluated with a contemporary history perception to understand the structure and functioning of military organization. The implementation of manorial regime of Ottoman Empire was examined in terms of military and developments and changes in military structure of the Empire were revealed in our study. The place of manorial system in administrative and military order was analyzed in Ottoman, classification, allocation; inclusion methods in military organization of manorial were discussed. The conditions of manorial system in civil manorial and military manorial categories were dealt in military organization; determinations were made on sending and management of cavalryman army during a war. After the second half of XVI. century, dissolution process of corporate structure of cavalryman organization started and this organization were abolished in 1848.

Keywords
Military Organization, Manorial System, Manorial, Civil Manorial, Military Manorial.