İZMİR’DE II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ERMENİ CEMAATİ VE MECLİS-İ MEBUSAN'DAKİ TEMSİLCİLERİ
(Armenian Community In İzmir During The Second Constitutional Era And Their Representatives At The Chamber Of Deputies )

Yazar : Serhan Kemal SAYGI    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : XXIV
Sayfa : 621-647.


Özet
İzmir, 16. yüzyıl başlarında küçük bir sahil kasabası görünümünde iken yükselen ticari cazibesi sayesinde bir çekim merkezine dönüşmüş ve farklı etnik kökenlerden gelerek şehre üşüşenlere ev sahipliği yapmıştır. Ermeniler de 13. yüzyıldan itibaren göçmeye başladıkları bu liman kentinin kayda değer bir gayrimüslim nüfusunu oluşturmaktadır. İzmir'de kendilerine ait mahalleleri, kiliseleri ve okulları olan Ermeniler, Osmanlı'nın siyasi çoğulculuğa açılan son yıllarında ortaya çıkan siyasi temsil fırsatlarını değerlendirmişlerdir. II. Meşrutiyet döneminde yapılan seçimlerde İzmir'den 14 mebus seçilmiştir ve bunların 3'ü Ermeni kökenlidir. Bu çalışmada Ermeni kökenli İzmir mebuslarının sosyal ve siyasal alandaki faaliyetleri incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Ermeni tehcirinin İzmir'deki uygulamalarına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
II. Meşrutiyet, İzmir, Ermeni Cemaati, Meclis-i Mebusan, Tehcir

Abstract
Izmir, a small coastal town at the beginning of the 16 century, has turned into a spot of attraction due to her rising trade facilities and hosted people of different ethnic backgrounds. Armenians, who have been migrating to this city since the 13 century, also constituted one of the remarkable minorities of this harbor city. Armenians, who have their own districts, chırches, and schools in İzmir, have wisely used all opportunities of political representation that arose in the last multi-political pluralism period of Ottomans. During the elections of the Second Contitutional Era, 14 members of parliament have been elected and 3 of them were of Armenian origin. In this paper, social and political activities of Izmir's Armenian origin representatives have been evaluated. Also, the application of Armenian deportation in Izmir has been examined.

Keywords
Second Constitutional, Armenian Community, Chamber Of Deputies, Origin