DEMOKRAT PARTİ’NİN İSLAMİ GAZETE VE DERGİLERLE İLİŞKİSİ (1946-1960)
(Relationship of the Democratic Party with the Islamic Newspaper and Maganizes (1946-1960) )

Yazar : Doğan DUMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXV
Sayfa : 127-154.


Özet
İslam inancını temel referans kabul ederek, siyasal, toplumsal ve hukuksal sistemi bu doğrultuda dönüştürmeyi hedefleyen kesimlerin yayın faaliyetleri on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğine kadar geri götürülebilir. II. Meşrutiyet Dönemi’nde ise İslamcılık akımı çerçevesinde bu alanda bir canlılık yaşanmıştır. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra başlatılan devrim hareketleri sürecinde İslamî yayın organları kapatılmışlardır. 1945’te bir kez daha çok partili yaşama geçişle birlikte sınırlı bir özgürlük ortamına da izin verilmişti. Bundan yararlanan İslamî eğilimli dergi ve gazeteler yeniden faaliyete geçmişlerdir. Demokrat Parti’nin Cumhuriyet Halk Partisi karşıtı söylemi ve muhafazakar kesimlere yönelik yaklaşımı, bu partinin özellikle iktidar döneminde İslamî yayın organları tarafından desteklenmesine neden olmuştur. DP’nin kuruluşundan iktidardan uzaklaştırılmasına kadar geçen süreçte, söz konusu yayın organları ile DP arasında ağırlıklı olarak olumlu ilişkiler kurulmuş olsa da, kimi zaman anlaşmazlık ve çatışma konuları da olmuştur. Bu araştırmada İslamî yayın organları ile DP arasındaki karşılıklı çıkar ilişkilerine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İslamî gazete ve dergiler, Demokrat Parti, Laiklik, Devrimler.

Abstract
Publication activities of the sections that take the Islamic faith as the basic reference and aim to transfer the political, social and judicial system accordingly, could be brought back to the last quarter of the nineteenth century. During the second Constitutional era, a lot happened within the frame of the Pan-Islam trend. In the process of revolutionary movements after the declaration of the Republic, Islamic media organs were closed. In 1945 with the transition to the multi party system once again, a limited freedom were provided. Newspapers and magazines with Islamic tendency that took advantage of this, started to operate. Democratic Party's statement against the Republican People's Party and its approach to the conservative sections, brought support from the Islamic media organs, especially when it was the party in power. Since the establishment of DP until its suspension from the power some positive relations were established, however mutual disagreements and conflicts happened time to time. In this research conflict of interest between DP and Islamic media organs were mentioned.

Keywords
Islamic newspapers and magazines, Democratic Party, Secularism, Reforms.