AYARTILMIŞ ÖZNE: PSİKOTARİHSEL BİLGİNİN ELEŞTİRİSİNE GİRİŞ (BİR TASLAK)
(The Seduced Subject: An Introduction to the Criticism of Psychohistorical Knowledge (A Framework) )

Yazar : Mustafa ALİCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2010
Sayı : VIII
Sayfa : 63-73


Özet
Tarih, bir tür bilme etkinliğidir. Bundan dolayı tarihe dönük herhangi bir kavrayış girişiminde özne-nesne ilişkisi merkezi bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda denilebilir ki, oldukça gerilimli olan özne-nesne ilişkisinin net bir biçimde tanımlanmadığı bir tarih anlayışı pek anlamlı değildir. Dolayısıyla tarihsel bilginin sıhhati ile özne-nesne kavramlarının kavranışı arasında belirgin bir ilişki vardır. Bu çalışmamızda, öznenin merkeze alındığı tarih anlayışının neden olabileceği bir ölçüsüzlük örneği olarak görülebilecek olan psikotarihsel bilgi ile özne ilişkisini incelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Tarih, özne, nesne, psikotarih, anlam.

Abstract
History is a kind of knowing activity. Therefore, subject-object relations has central important role in some attempt of understanding about history. Hence, history that uncontained comprehension of clear subject-object relations is not much practical. It clear that are parallelism in between the verity of historical knowledge and the conceptions of subject and object. In this paper, we will investigate the relation between psychohistorical knowledge that has subject-centrism and subject.

Keywords
History, subject, object, psychohistory, meaning.