GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇİFTELER İLÇESİNDE GÖÇLER
(Migrations in Çifteler from Past to Present )

Yazar : Hasan KARA   - Hüseyin ŞAHBAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXVI
Sayfa : 363-388.


Özet
Çifteler ilçesindeki yerleşmelerin önemli bir kısmı XIX. ve XX. yüzyıllarda yurtdışından yapılan göçlerle kurulmuştur. Dıştan sahaya yapılan göçlerin esas nedeni, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflayarak eski gücünü kaybetmesidir. Başta Çarlık Rusya’sı olmak üzere, Balkan Devletleri; Osmanlı topraklarına saldırarak yüzlerce yıllık Türk topraklarını işgal etmişler, sonra da buralarda yaşayan Türklere yaptıkları baskı ve zulümlerle onları zorla göçe tabi tutmuşlardır. Böylece yurtlarını terk etmek zorunda kalan Türkler, Anadolu’nun çeşitli yerlerine göç etmiş, bunlardan bir kısmı da Çifteler’e yerleşmiştir. Kırım, Tataristan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Azerbaycan ve Kafkasya bölgelerinden göç ederek sahaya gelenler, geldikleri yerlerin kültürel birikimlerini de getirdiklerinden ilçe, bir nevi Türk topluluklarının kültür mozaiğine dönüşmüştür. Günümüzde ise ilçe ekonomik nedenlerle göç vermektedir. İşsizlik, geçim sıkıntısı gibi nedenlerle yapılan göçler, daha çok kırsal kesimdeki su kaynaklarının az ve nadasa bırakılan toprakların fazla olduğu yerlerdir. Göçün yönü ise büyük ölçüde il merkezine (Eskişehir) doğru olmaktadır. Bununla birlikte sahadan yurtdışına da göçler olmuştur. Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD’ye 1965 yılından itibaren büyük ölçüde göçler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çifteler İlçesi, Coğrafya, Nüfus, Dış ve İç Göçler

Abstract
An important part of the settlements in the district of Çifteler XIX and XX. Century migrations from abroad have been established. The main reason for migration to the external field, the loss of its earlier strength of the Ottoman Empire weakened. Seizing this opportunity, especially in the Tsarist Era Russia, the Balkan States, and the Ottoman Empire invaded the Turkish territories by attacking hundreds of years, the Turks, who lived there then forced to leave them in their oppression and atrocities they held. Thus, the Turks, who had to abandon their homeland, immigrated to various parts of Anatolia, a part of them settled in Çifteler. Crimea, Tatarstan, Bulgaria, Greece, Romania, Azerbaijan and the Caucasus regions of the field of migration coming from, they made their places in the district is a kind of cultural background consisted of Turkish communities in the cultural mosaic. Because of the economic reasons migrate is going on in the district in the recent past, and today. Indeed, for the reason of unemployment and lack of livelihood, migration is through the fallow land and the places with limited water resources. And the direction of migration is through the city center (Eskişehir) more. However the large amount of abroad migrations has been from the region. The United States, especially Western European countries has been migrated largely since 1965.

Keywords
Çifteler, Geography, Population, External and Internal Migrations