BASIN-YAYIN VE TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE TURİSTİK KONAKLAMA FAALİYETLERİ
(Tourist Accommodation Activities in Turkey in the Period of the General Directorate of Press-Publication and Tourism )

Yazar : Erol EVCİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : XXVI
Sayfa : 635-707.


Özet
Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü (BYTGM) dönemi (1949-1957) Türk turizm tarihi içinde ülkenin turistik potansiyellerini değerlendirmek üzere önemli adımların atıldığı bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç içinde üzerinde hassasiyetle durulan konulardan biri de konaklama faaliyetleri olmuştur. Turistlerin konaklama ihtiyaçlarının ülke sathında çağdaş standartlar dâhilinde giderilmesi, verilen hizmetler çerçevesinde turistlerde memnuniyet uyandırılması ve bu suretle iç ve dış turizm faaliyetlerine ivme kazandırılması BYTGM’nin, konaklama sektöründe faaliyet gösteren gönüllü teşekküllerin ve müteşebbislerin esaslı amaçlarından birini teşkil etmiştir. Mevcut konaklama tesislerinin sayısal anlamda azlığı ve çağdaş standartlardan uzak oluşu, yeni yapılacak tesisler konusundaki sermaye yetersizlikleri ve mevzuat eksiklikleri, sektörde çalışacak nitelikli personel sıkıntısı gibi ciddi sorunlar ve bu sorunları gidermeye yönelik çabalar dönemin turistik amaçlı konaklama faaliyetleri hususundaki karakteristiğini yansıtmaktadır. Bu çalışma münasebetiyle BYTGM döneminde turizm faaliyetlerine ivme kazandırmak amacı doğrultusunda başta İstanbul olmak üzere ülke sathında girişilen konaklama faaliyetlerine, bu faaliyetleri düzenlemek ve artırmak üzere gerçekleştirilen çalışmalara ve bunların neticelerine temas edilmiştir. Bu anlamda makale Türk turizminde etkin hamlelerin yapıldığı BYTGM döneminde ülkenin medeni çehresi açısından hassasiyet arz eden bir meseleyi ele alması bakımından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Konaklama, Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, Hilton Oteli, Divan Oteli

Abstract
The Period of the General Directorate of Press-Publication and Tourism (GDPPT)(1949-1957) denotes a significant processes in which important steps have been taken in order to make use of the tourism potentials of the country within the history of Turkish Tourism. Within this process one of the issues on which sensitively emphasized has been the accommodation activities. Fulfillment and satisfaction of accommodation needs of tourists across the country within the contemporary standards and norms, providing satisfaction and pleasure in tourists within the framework of the services provided and thus giving acceleration to the domestic and international tourism activities have constituted one of the essential objectives of GDPPT, voluntary agencies and entrepreneurs operating in the accommodation sector. Such significant and critical problems as scarcity and shortage in number of the existing accommodations facilities and their being non-conformant to contemporary standards, insufficiency of capital and lack of legislations and ordinances in relation with the new facilities to be built, shortage of qualified personnel who will work in the sector and efforts to make good and remedy such problems have been reflecting characteristics of the period on tourist purpose accommodation activities. By virtue of the present study we have referred at the period of GDPPT, in line with the purpose of giving acceleration to tourism activities, primarily Istanbul, to nationwide accommodation activities, works performed to arrange and enhance these activities and to their consequences. In this context, the article is crucial and important matter due to the fact that it deals with a sensitive issue in terms of the civilized feature of the country at the period of GDPPT in which effective and actual breakthroughs were made in Turkish tourism.

Keywords
Tourism, Accommodation, General Directorate of Press-Publication, Hilton Hotel, Divan Hotel