XVI SayıEditör
Dr. Ünal TAŞKIN / Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÇağatay BENHÜR  
REFLECTIONS OF WORLD WAR II OCCUPATION AND LIBERATION OF GREECE TO THE TURKISH PRESS
Sayı XVI, ss.1-21

Yunanistan’ın II. Dünya Savaşı Esnasında İşgali ve Kurtuluşunun Türk Basınındaki Yansımaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Altay Tayfun ÖZCAN  
CHRONICA MAIORA’DA MOĞOLLARA DAİR KAYITLAR
Sayı XVI, ss.23-77

Chronica Maiora’s Records on the Mongols
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TURAN  
TEK PARTİ DÖNEMİNİN İKTİDAR LİTERATÜRÜNDE OSMANLI MİRASI
Sayı XVI, ss.79-116

The Ottoman Heritage In The Government Literature Of The Single Party Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh320
Özet | Abstract | Tam Metin |

İmran GÜR  
ALTERNATİFSİZİN ALTERNATİFİ: İRADE ETİĞİ, YARATMANIN KENDİ AMACI OLARAK İRADİ İNSAN
Sayı XVI, ss.117-146

The Volition Ethics As The Alternative Of The Matchless, The Voluntary Human As The Own Purpose Of Creation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikrettin YAVUZ  
NEW YORK TIMES GAZETESİ’NİN GÖZÜYLE BALKAN SAVAŞLARI
Sayı XVI, ss.147-186

The Balkan Wars Through The Eyes Of The New York Times
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Berk YALTIRIK  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE HORTLAK-CADI İNANIŞLARI
Sayı XVI, ss.187-232

Ghoul-witch beliefs in Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih GÜLERER  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE MENÂKIBNÂMELER VE MENÂKIBNÂME YAZICILIĞI
Sayı XVI, ss.233-262

Menakibnames In Turkish Culture And Menakibname Handwritten
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir BİÇER  
KURULUŞ DEVRİNDE NİZÂMİYE MEDRESELERİNİN MÜDERRİSLERİ
Sayı XVI, ss.263-287

Lecturers of Medreses of Nizâmiye in the Period of Establishment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necattin HANAY  
XV. YÜZYIL DİNLER TARİHÇİSİ OLARAK MAKRÎZÎ
Sayı XVI, ss.289-308

Maqrizi as a Historian of Religions in the 15th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena COŞĞUN  
PYTHAGORAS'IN OKULU VE EĞİTİM ANLAYIŞI
Sayı XVI, ss.309-324

Pythagoras's School and Educational System
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytemis DEPCİ Bülent C. TANRITANIR  
SELF REFLECTION IN CONVEX LENS IN LITTLE EXPRESSIONLESS ANIMALS BY DAVID FOSTER WALLACE
Sayı XVI, ss.325-338

David Foster Wallace’in Küçük İfadesiz Hayvanlar Öyküsünde Konveks Lenste Kendi Yansıması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
HOCAZÂDE ŞEYHÜLİSLAM EBU SAÎD MEHMED EFENDİ VE MANZUM FETVÂLARI
Sayı XVI, ss.339-350

Hodjazadeh Shaykh Al-Islam Abu Said Mehmed Effendi And His In Verse Fatwas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat BAYAT Ergün HAMZADAYI, Gökhan ÇETİNKAYA, Hakan ÜLPER  
GÜLEN ADA ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
Sayı XVI, ss.351-370

A Semiotic Analysis of a Story Named Smiling Island
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet UYSAL Ayşe Yasemin UYAR  
TEPEDELENLİ ALİ PAŞA BİYOGRAFİLERİ ÜZERİNE
Sayı XVI, ss.371-396

About Ali Pasha Of Tepelena Biographies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olcay ÖZKAYA DUMAN  
İŞGAL’DEN İLTİHAK’A HATAY’DA ENTELEKTÜEL BİR KADRO HAREKETİ, “YENİGÜN GAZETESİ VE YENİGÜNCÜLER”
Sayı XVI, ss.397-422

The Struggle for Independence and of Hatay to Turkey Joining a Cadre of Intellectual Movement, "New Day and New Dayers"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin MUŞMAL Mustafa ÇETİNASLAN  
BEYŞEHİR İLÇE MERKEZİNDEKİ ÇEÇEN-İNGUŞ MUHACİRLERİNE AİT MEZAR TAŞLARI
Sayı XVI, ss.423-469

The Tombstones Which Belong To Chechenian Ingusheitan Emigrees In The District Center Of Beyşehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh314
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan KARADUMAN  
RA’UF YEKTÂ BEY’E DÂİR BİLİNMEYEN BİRKAÇ BELGE
Sayı XVI, ss.471-487

A Number Of Unknown Documents About Ra’uf Yektâ Bey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Afşın ÖNER  
USING POPULAR MUSIC AS A MATERIAL FOR WESTERN FLUTE EDUCATION IN TURKEY
Sayı XVI, ss.489-503

Türkiye’deki Flüt Eğitimi İçin Bir Araç Olarak Popüler Müziğin Kullanılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal SEZER  
BOLU MEKTEB-İ İDÂDÎSİ
Sayı XVI, ss.505-523

Bolu High School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ZORLU Fulya ZORLU, Fatih SEZEK  
SINIF ÖĞRETMENLERİNE VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE İYİ BİR EĞİTİM İÇİN CHICKERING VE GAMSON’UN YEDİ İLKESİ
Sayı XVI, ss.525-540

Seven Principles Of Chickering and Gamson for a Good Educatıon by Classroom Teachers and Pre-Service Classroom Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tevfik SÜTÇÜ  
TÜRKÇE SÖZLÜKÇÜLÜK TARİHİNDE MÜTERCİM ÂSIM VE KAMUS TERCÜMESİ
Sayı XVI, ss.541-553

Mütercim Âsım Efendi and the “Translation og Kamus” in Turkish Lexicography History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan KAYA Aydın GÜVEN, Hasan GÜNAL  
ÖĞRETMENLERİN GÖZÜYLE ÇAĞDAŞ TARİHİN ÖĞRETİMİ (ERZURUM ÖRNEĞİ)
Sayı XVI, ss.555-587

Contemporary History Teaching From The View of Teachers (Sample of Erzurum)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resul BABAOĞLU  
YÜKSEKÖĞRETİMDE “ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERS’’ (AMAÇ, KAPSAM VE GÜNCEL TARTIŞMALAR IŞIĞINDA)
Sayı XVI, ss.589-603

“Turkish Revolution And Atatürk Principles” Course In Higher Education (Objective, Content And In The Light Of Recent Discussions)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murtaza AYKAÇ Fatoş TİRYAKİ  
FARKLI KİŞİLİK TİPLERİNİN İNCELENMESİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
Sayı XVI, ss.605-626

Perceptions Of The Participant About Using Creative Drama Method In Analysing Different Personality Types
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem ÇAKIR  
REFORM VE İDARİ REFORM KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı XVI, ss.627-640

An Investigation on Concepts of Reform and Administrative Reform
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Benli ÖZDEMİR Selçuk ARIK  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı XVI, ss.641-655

The Investigation Self-Esteem Levels And Attitudes Towards A Sustaınable Environment Of The Secondary School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal DURUHAN Yasemin ERSÖZ  
ORTAOKULDA DEMOKRASİ ALGILARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı XVI, ss.657-672

Perceptions Of Democracy At Middle School Scale: Validity and Reliability Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh355
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdil ALADAĞ Mustafa YAĞBASAN  
YENİ MEDYA AKIMLARINA TÜRK İNSANININ UYUM SAĞLAMA SÜRECİ (İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı XVI, ss.673-688

Turkish People’s Adaptation Process to New Media Trends (Sample: Istanbul)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicran Hanım HALAÇ  
ALTERNATİF BİR EĞİTİM MEKÂNI OLARAK DERSHANELER; ESKİŞEHİR’İN TASARLANMIŞ İLK DERSHANE BİNASININ HİKAYESİ
Sayı XVI, ss.689-704

Cram School As One Alernative Of Education Place; Eskişehir’s Designed The Story Of First Cram School Building
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat ÇELİK  
19. YÜZYILIN SONU İLE 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA SURİYE’DE DIŞ TİCARET
Sayı XVI, ss.705-738

he End of 19. Century and The Beginning of The 20. Century Foreign Trade in Syria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sandra L. BLOOM Çeviren: Mustafa ALİCAN  
PSİKOTARİHİN KLİNİK KULLANIMLARI
Sayı XVI, ss.739-747

The Clinical Uses of Psychohistory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Halid Çeviren: Mustafa MALHUT  
TÜRKLER İLE İNGİLİZLERİN İLK TEMASI
Sayı XVI, ss.749-756

The First Contact of Turks with Englishmen
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumbeyoğlu Fahreddin - Mehmed Nabi Çeviren: Ünal TAŞKIN  
HADRAMUT MESELESİ
Sayı XVI, ss.757-760

Hadramut Issue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İSTİKLÂL HARBİ’NDE ETNİK İHANET
Sayı XVI, ss.761-768

The Ethnical Treachery in Independence War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait SÜTCÜ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MALAZGİRT 1071: KIYAMETİN İLK GÜNÜ
Sayı XVI, ss.769-775

The First Day of Apocalypse: Manzikert 1071
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SELÇUK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRK HAVA HARP SANAYİİ TARİHİ
Sayı XVI, ss.777-779

The History of Turkish Air War Industry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh353
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih YALÇIN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÂİLETÜ’L-BÂÛNÎ VE DEVRUHÂ FÎ’L-HAYÂTİ’L-ÂMME FÎ’L-KARNEYN ES-SÂMİN VE’T-TÂSİ‘ EL-HİCRÎ
Sayı XVI, ss.781-784

Hicrî Sekizinci ve Dokuzuncu Yüzyıllarda Toplumsal Hayatta Bâûnî Ailesi ve Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÂDÂB-I NEBÎ
Sayı XVI, ss.785-787

Âdâb-ı Nebî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt GÜNEŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ARAP KAYNAKLARINA GÖRE IX-XI. ASIRLARDA KİMEK DEVLETİ
Sayı XVI, ss.789-793

The Kimek State in 9 and 10th Century According to Arabic Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh384
Özet | Abstract | Tam Metin |