XVII SayıEditör
Dr. Ünal TAŞKIN / Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSuzan AKKUŞ MUTLU  
ESKİ MEZOPOTAMYA’DA TANRILARA SUNULAN KURBANLAR
Sayı XVII, ss.1-17.

Offerings Sacrificed To The Gods In Ancient Mesopotamia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh415
Özet | Abstract | Tam Metin |

İmran GÜR  
POSTMODERN ÖZNENİN TEMELLERİ: İNSANLIK TARİHİYLE HESAPLAŞMA
Sayı XVII, ss.19-44.

The Principles Of The Postmodern Subject: Settlement With The History Of Humanity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan SUNGUR  
AMERİKA’DAKİ NEO-MUHAFAZAKAR, LİBERAL TARİHÇİLİK ÇATIŞMASI VE LYNNE CHENEY
Sayı XVII, ss.45-69.

The Conflict of Neo-Conservative and Liberal Historiography in United States and Lynne Cheney
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer GÜL  
İSLAM İKTİSADİ GELİŞMESİNİN TARİHİ VE DİNİ DİNAMİKLERİ
Sayı XVII, ss.71-106.

Historical And Religious Dynamics In The Development of Islamic Economics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal EMANET  
EMEVİLER DÖNEMİNE AİT İNGİLİZCE KİTAP, TEZ VE MAKALELER (Bibliyografik Bir Deneme)
Sayı XVII, ss.107-130.

English Books, Dissertations, And Articles Of Umayyad Dynasty (A Bibliographical Essay)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay METİN  
SELÇUKLULARDA OKÇULUĞA GENEL BİR BAKIŞ
Sayı XVII, ss.131-153.

A General View Of Archery In Seljuqs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞAHİN  
MOĞOL DÖNEMİNİN YÖNETİCİLERİNDEN MELİK MECNEDDÎN-İ KALYONÎ VE OĞLU ŞEMSEDDÎN MUHAMMED-İ KALYONÎ
Sayı XVII, ss.155-163.

Mecneddin-i Kalyoni And The Mongol Period, In Common With His Son Malik From Muhammad Kalyoni
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir BİÇER  
İSLÂM COĞRAFYACILARININ ESERLERİNDE KÜRTLER HAKKINDAKİ RİVAYETLER (9. YÜZYIL – 13. YÜZYIL)
Sayı XVII, ss.165-187.

The Rumors About The Kurds in The Islamıc Geographers’ Works (9th century - 13th century)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Segâh TEKİN - Esra Banu SİPAHİ  
KENT, YÖNETİM, DİN, SİYASET ve DÜŞÜNCE BAĞLAMINDA ORTA ÇAĞ AVRUPASINA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XVII, ss.189-219.

A General Analysis on Medieval Europe within the Context of City, Government, Religion, Politics and Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem YILDIZ - Mehmet Mekin MEÇİN  
DİNLERDE İÇ YOLCULUKLAR: RİYAZETİN KÖKENİNE DÂİR
Sayı XVII, ss.221-251.

Inner Journeys In Religions: On the Origins of the Riyazah (The Asceticism)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan HAS  
TEOLOJİK BAZI KAVRAMLAR VE DİNSEL-SEKÜLER OTORİTE SORUNU ÜZERİNE: LUTHER-CALVİN
Sayı XVII, ss.253-273.

On Some of the Theological Concepts and the Problem of Religious-Secular Authority;Luther-Calvin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman KABAKÇILI  
HARUT VE MARUT KISSASININ EŞ UYUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XVII, ss.275-291.

The Evaluation Of The Story Of Harut And Marut In Terms Of Compatibility Of Couple
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ATMACA  
KURTUBİ TEFSİRİNDE TASAVVUF
Sayı XVII, ss.293-319.

Sûfîsm of Qurtubi’s Commentary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah ÇETİN  
FRANZ TAESCHNER'İN MUHTELİF DEVİRLERDE ANADOLU'NUN YOLLARI VE CİHAN MÜNAKALATINA NAZARAN VAZİYETİ İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE NOTLAR
Sayı XVII, ss.321-343.

Notes On The Franz Taeschner’s Work That Anatolian Roads in Different Periods and Its Status When Compared to The World Transportation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
ALP TİPİ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE MANAS
Sayı XVII, ss.345-357.

Manas in The Context Of Alp Type
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kader SÜRMELİ  
KONYA SELÇUKLU HALI MOTİFLERİNİN EKSLİBRİSLERDE YORUMLANMASI
Sayı XVII, ss.359-374.

Interpretation of Konya Seljuk Carpet Motifs in Exlibrises
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülcan Avşin GÜNEŞ  
HASSA MİMARLAR OCAĞI ve MİMAR SİNAN
Sayı XVII, ss.375-391.

Ottoman Guild Of Architects And Architect Sinan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur KURTARAN  
XVIII. YÜZYIL OSMANLI AVUSTURYA İLİŞKİLERİ
Sayı XVII, ss.393-419.

Ottoman-Austria Political Relatıons In 18th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN - Zülfiye KOÇAK  
2793 NUMARALI AHLÂT KAZASI MÜSLİM NÜFUS DEFTERİ (30 REBİYÜLEVVEL 1252/15 TEMMUZ 1836)’NİN TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ
Sayı XVII, ss.421-442.

Numbered 2793 Ahlât Township Muslim Population Registry (30 Rebiyülevvel 1252/15 July 1836) Introduction and Evaluation.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh464
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ARSLAN  
19. YÜZYIL SONLARINDA EDREMİT’TE BEŞ KÖYLÜ BEŞ TEREKE
Sayı XVII, ss.443-466.

Five Villagers and Five Terekes in Edremit in the Late 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ŞENER  
TÜRK BOĞAZLARI’NIN GEÇİŞ REJİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE HUKUKİ STATÜSÜ
Sayı XVII, ss.467-493.

The Historical Evolution and Legal Status of the Passage of the Turkish Straits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer ULU  
1416 SAYILI "ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN" VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDAKİ UYGULAMALARI
Sayı XVII, ss.495-525.

1416 Numbered “Law About The Students To Send To Foreign Countries” And It’s Implementations In The First Years Of The Republic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer METİN  
ROMANYA ARŞİVLERİNDE ADANA GÖRÜŞMELERİ (30-31 Ocak 1943)
Sayı XVII, ss.527-544.

Adana Debates in Romanian Archives (30-31 January 1943)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür YILDIZ - Hafize DOĞRAMACI  
MUĞLA-MİLAS KORE GAZİLERİNİN ANILARI IŞIĞINDA KORE SAVAŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XVII, ss.545-570.

An Evaluation On The Korean War In The Light Of Muğla-Milas Korea Veterans’ Memories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nedim YALANSIZ  
İZMİR'DE 1989 YEREL SEÇİMLERİ
Sayı XVII, ss.571-597.

Local Elections Of 1989 in İzmir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulgani BOZKURT  
HİZBULLAH’IN LÜBNAN’DA KURULUŞU VE POPÜLARİTESİNİN SEBEPLERİ
Sayı XVII, ss.599-627.

The Establishment Of Hezbollah In Lebanon And Reasons Of Its Popularity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar GÜDEK  
CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK ALANINDA YABANCI UZMAN RAPORLARI
Sayı XVII, ss.629-659.

Foreıgn Expert Reports In The Fıeld Of Musıc Durıng The Republıcan Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh392
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin SARUHAN  
OPERA ŞARKICILIĞINDA BİR DÖNÜM NOKTASI: ‘DO Dİ PETTO’
Sayı XVII, ss.661-679.

A Turning Point in Opera Singing: ‘Do di Petto’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin Yonca GENÇOĞLU  
BİR KAVRAM VE KURAM ÜRETME STRATEJİSİ OLARAK TEMELLENDİRİLMİŞ KURAM
Sayı XVII, ss.681-700.

Grounded Theory A A Strategy Of Producing Concept And Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan KARA  
YÖNETİCİLERİN MİZAH TARZLARININ UYGULAMADAKİ DURUMUNUN KURAMSAL VE UYGULAMALI OLARAK AÇIKLANMASI
Sayı XVII, ss.701-724.

The Theoretical and Applications Explanation of Manager’s Humor Styles at Practice Status
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol GÜLÜŞTÜR - Bülent C. TANRITANIR  
SANDRA CISNEROS’UN “CARAMELO”, “THE HOUSE ON MANGO STREET” VE “THE WOMAN HOLLERING CREEK AND OTHER STORIES”ADLI ESERLERİNDE ERKEĞİN GÜCÜNÜN YANSIMASI
Sayı XVII, ss.725-743.

The Reflection Of Power Of Men In Sandra Cisneros's "Caramelo," "The House On Mango Street" and "Woman Hollering Creek and Other Stories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA  
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Sayı XVII, ss.745-764.

Teaching Practice Course In Turkish Language Teaching: A Case Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİ VE ORTA TÜRKÇENİN YERİ MESELESİ
Sayı XVII, ss.765-783.

The Historical Eras Of Written Turkish Language And The Problem Of Middle Turkic Perıod In Turkish Language History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KARAKUŞ - Yasemin BAKİ  
FIKRA TÜRÜNÜN EĞİTİMDEKİ YERİ VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ KULLANILABİLİRLİĞİ
Sayı XVII, ss.785-812.

Usability Of Jokes In Education And In Turkish Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge ÖZTÜRK  
TÜRKÇE TARİH METİNLERİNDE ADLAŞTIRMA TEMEL ALINARAK SÖZBİLİMSEL KİPİN SAPTANMASI
Sayı XVII, ss.813-829.

The Determination of Rhetorical Mode on the basis of Nominalization in Turkish History Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar BULUT  
İMLÂ VE TELAFFUZ SORUNUNDA TELEFON İLE İNTERNETİN ROLÜ
Sayı XVII, ss.831-849.

The Role Of The Internet By Phone Problem Spelling And Pronunciation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh446
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla TEKTAS  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı XVII, ss.851-870.

A Research On University Students' Social Networking Habits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salim RAZI - Mustafa TEKİN  
EFFECT OF PRE-LİSTENING RELAXATION AND SELF-AFFIRMATION EXERCISES ON L2 LISTENING COMPREHENSION TEST PERFORMANCE
Sayı XVII, ss.871-888.

Dinleme öncesi rahatlama ve olumlama etkinliklerinin dinleğini anlama sınav performansı üzerine etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep ÖZKAN - Mehmet Akif TAŞKIN  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VATAN OLGUSUNA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ
Sayı XVII, ss.889-906.

The Determination Of Primary School Students’ Perception Towards The Concept Of Homeland
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murtaza AYKAÇ - Davut KÖĞCE  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı XVII, ss.907-938.

Analysing The Use Of Creative Drama Method By Primary School Teachers In Maths Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım TATLILIOĞLU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI’NA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ALT BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ*
Sayı XVII, ss.939-971.

A Research Subscales Of Undergratuadtes' Personality Traits According To Five Factor Personality Theory In Terms Of Some Variants
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sercan DEMİRGÜNEŞ Fatih OCAK - Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR  
2012 YILI SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) TÜRKÇE SORULARI, 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI METİN SORULARI Ve 2013 YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ORTAK SINAV SORULARININ ÇIKARIM TÜRLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı XVII, ss.861-873.

The Text Questions of SBS the year of 2012, 8th grade Turkish Teacher Guide Book and 8th grade Turkish Common Examination the year of 2013 on the Base of Inference Types
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Marwa ELSHAKRY Çeviren: Mustafa ALİCAN  
BİLİM BATILI OLDUĞUNDA: TARİHYAZIMSAL YANSIMALAR
Sayı XVII, ss.987-1004.

When Science Became Western, Historographical Reflections
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumbeyoğlu Fahreddin-Mehmed Nabi Çeviren: Ünal TAŞKIN  
BAHREYN ADALARI MESELESİ
Sayı XVII, ss.1005-1013.

Bahrain Islands Issue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resul BABAOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: CUMHURİYETİN KURULUŞUNDA İKTİDAR KAVGASI
Sayı XVII, ss.1015-1021.

From Caliphate to Secular State: Power Struggle in the Early Turkish Republic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh453
Özet | Abstract | Tam Metin |