XVIII SayıEditör
Dr. Ünal TAŞKIN / Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurten KİRİŞ YILMAZ  
ALAIN BADIOU’NUN İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ
Sayı XVIII, ss.1-9.

Human Rights Critics of Alain Badiou
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akın TEMÜR - Bozkurt KOÇ  
THE SUPERSTITIOUS MYSTERY BEHIND THE EYE: THE SYMBOL OF EYE AND THE WAY THAT THE EVIL EYE BEAD IS REFLECTED IN TURKISH SOCIETY FROM THE ANCIENT HISTORY TO THE PRESENT
Sayı XVIII, ss.11-50.

Gözün Ardındaki Batıl Gizem: Antik Çağ’dan Günümüze Göz Sembolü Ve Türk Toplumuna Yansıyan Şekliyle Nazar Boncuğu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ŞENER  
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLET ve EGEMENLİK OLGULARI
Sayı XVIII, ss.51-77.

Notions of Natıon State and Sovereignty Under Globalization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “BATTAL GAZİ DESTANI” FİLMİNİN İNCELENMESİ
Sayı XVIII, ss.79-97.

The Analysis of The Film Named “Battal Gazi’s Epic” Regarding Vladimir Propp’s Structural Analysis Methodology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh467
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Hande DUYMUŞ FLORIOTI  
ASUR İMPARATORLUK DÖNEMİ KAYNAKLARINDA GEÇEN MÜZİSYEN KADINLAR HAKKINDA KISA BİR NOT
Sayı XVIII, ss.99-119.

A Brief Note On The Female Musicians In The Assyrian Imperial Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh513
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali TEKİN - Gülcan TEKİN  
ANTİK YUNAN DÖNEMİ: SPOR VE ANTİK OLİMPİYAT OYUNLARI
Sayı XVIII, ss.121-140.

Ancient Greece Period: Sports and Ancient Olimpic Games
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KÜTÜK  
İMPARATOR I. JUSTINIAN’IN İLK YILLARINDA BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN MEZOPOTAMYA SINIRI (527-532)
Sayı XVIII, ss.141-164.

The Eastern Frointer of Byzantine Empire In The First Years of Emperor Justinian I. (527-532)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞAHİN  
MÎRZÂ ŞAHRUH’UN OĞLU MİRZA BAYSUNGÛR’UN SANAT VE SANATÇILARA BAKIŞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XVIII, ss.165-184.

The Evaluation of Mîrzâ Baysunghur, Mîrzâ Shahrukh’s Son, Point of View Art and Artists
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal YILDIZ  
BALASAGIN-BURANA AÇIK HAVA MÜZESİ VE ARAP HARFLERİYLE YAZILMIŞ MEZAR TAŞLARI
Sayı XVIII, ss.185-221.

Balasagin-Buranaopenairmuseum and Tombstones Scripted With Arab Alphabet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe Müge SAKARYA BOZALİOĞLU  
DE RE MILITARI’YE GÖRE X. YÜZYILDA BİZANS SEFER ORGANİZASYONLARI HAKKINDA BAZI NOTLAR
Sayı XVIII, ss.223-233.

Some Notes on X. Century Byzantine Military Campaigns According to De Re Militari
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma KOYUNCU CANİŞ - Bülent Cercis TANRITANIR  
MOTHER-DAUGHTER BONDS (MOTHERHOOD) IN AMY TAN’S NOVELS THE KITCHEN GOD’S WIFE AND THE JOY LUCK CLUB AND IN DOROTHY ALLISON’S NOVELS BASTARD OUT OF CAROLINA AND CAVEDWELLER
Sayı XVIII, ss.235-245.

Amy Tan’ın Mutfak Tanrısı ve Talih Kuşu; Dorothy Allison’ın Karolina’nın Pici ve Mağara Gezgini romanlarında Anne-Kız İlişkileri (Annelik)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder DENİZ - Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU  
19. YÜZYILDAKİ GAYR-İ MÜSLİM TEBAA SORUNUNUN SULTAN ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDEKİ HUKUKÎ SONUÇLARI
Sayı XVIII, ss.247-268.

The Conclusions of Law of the ''Non-Muslım Citizens'' Problem in the Age of ''Sultan Abdulhamid''
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YÜKSEL - Zafer KARADEMİR  
OSMANLI İDARESİNDE TUZLA SANCAĞI’NIN SOSYAL, İKTİSADİ VE ASKERİ VAZİYETİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Sayı XVIII, ss.269-283.

Some Information about the Social, Economic and Military Conditions of Tuzla Sanjak in the Ottoman Administration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe PUL  
OSMANLI TUNA DONANMASININ ÜSTÜAÇIK GEMİLERİ
Sayı XVIII, ss.285-317.

Barge (Ustuachık) Boats of Ottoman Danube Navy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe DEĞERLİ  
OSMANLI DÖNEMİ’NDE SUĞLA GÖLÜ’NÜ ISLAH ÇALIŞMALARI VE SUĞLA MUKATAASI
Sayı XVIII, ss.319-336.

Rehabilitation of Lake Suğla in the Ottoman Era and Mukataa Suğla
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay BERBER  
XVII. YÜZYILDA KALMUKLARIN İDİL-YAYIK BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİ
Sayı XVIII, ss.337-358.

Kalmykian Activities at the Idil-Yayik Region in the XVIIth Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim KURT  
THE REVOLUTIONS OF 1848 AND ITS REFLECTIONS TO MODERN POLITICAL MENTALITY
Sayı XVIII, ss.359-376.

1848 İhtilalleri ve Modern Politik Düşünceye Yansımaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SAĞLAM  
THE 4+4+4 IN THE EDUCATIONAL EXPERIENCES OF THE TEACHERS TEACHING THE FIRST GRADE STUDENTS IN TURKEY: YOZGAT CITY AS AN EXAMPLE
Sayı XVIII, ss.377-396.

The 4+4+4 in the Educational Experiences of the Teachers Teaching First Grade Students in Turkey: Yozgat City as an Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ihsan ÖZEROĞLU  
TÜRKİYE’DE MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARININ GELİŞİMİ VE SERMAYE PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı XVIII, ss.397-419.

Developments Of Investment Funds in Turkey and their Effects on Capital Markets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNEŞ  
KAFKASYA MUHACİRLERİNİN KARAHİSAR-I SAHİB’DE İSKÂNI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR (1861-1895)
Sayı XVIII, ss.421-452.

The Settlement of Caucasian Immigrants at Karahisar-i Sahib and The Confronted Problems (1861-1895)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin TAŞ  
URFA ŞER‘İYYE SİCİLLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XVIII, ss.453-472.

An Evaluation Of Urfa’s Kadi Registers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun SARIBEY HAYKIRAN  
AYDIN VİLAYET SALNAMELERİ’NDE BİRGİ
Sayı XVIII, ss.473-501.

Birgi in the Year Books (Salnama’s) of the Province of Aydın
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beril YAŞAR  
DEMOKRAT PARTİ’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ (1946-1960)
Sayı XVIII, ss.503-541.

Intra-Party Democracy in the Democrat Parti (1946-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin DOĞAN - Banu ÇULHA ÖZBAŞ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENMEYE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ OLMAYA İLİŞKİN YAŞAM DENEYİMLERİ
Sayı XVIII, ss.543-565.

Life Experiences of Social Studies Teachers Related to Learning Social Studies and Being a Social Studies Teacher
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KARAKUŞ  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN DİL ve ANLATIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XVIII, ss.567-593.

Assessment of Texts in Turkish Textbooks in Terms Of Language and Expression
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TURAN  
İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASI’NDAN HALK FIRKASI’NA SİYASAL ÖRGÜTLENME DENEYİMLERİ
Sayı XVIII, ss.595-625.

Political Organization Experience From Committee Of Union And Progress To People’s Party
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zafer DANIŞ - İbrahim ŞAHBİKAN  
SUÇA SÜRÜKLENMİŞ ÇOCUKLARIN İNSAN HAKLARI ve YENİDEN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE
Sayı XVIII, ss.627-651.

The Place and Importance of Social Work Approaches in Resocialization Process of Children Who Have Committed Crime and in the Context Of Human Rights
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy MERİÇ - Ramazan KARATAY  
ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı XVIII, ss.653-669.

Analyzing Middle School Seventh And Eight Class Students Science Process Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife Gamze HASTÜRK - Nurhan ÖZTÜRK - Ramazan DEMİR - Tezcan KARTAL  
FARKLI EĞİTİM KADEMELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BİLİMİN DOĞASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı XVIII, ss.671-688.

Opinions Of Students Having Education In Various Levels About The Nature Of Science
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh479
Özet | Abstract | Tam Metin |

C. J. F. DOWSETT Çeviren: Mustafa ALİCAN  
MİHİTAR KOŞ’UN ALBAN KRONİĞİ
Sayı XVIII, ss.689-712.

The Albanian Chronicle of Mxit’ar Goš
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Peter CHARANIS Çeviren: İlcan Bihter BARLAS  
YEDİNCİ YÜZYILDA BİZANS İMPARATORLUĞU’NDAKİ ETNİK DEĞİŞİMLER
Sayı XVIII, ss.713-738.

Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumbeyoğlu Fahreddin - Mehmed Nabi Çeviren: Ünal TAŞKIN  
OSMANLI DEVLETİ’NİN SON YILLARINDA DIŞ POLİTİKA MESELELERİ III: TRABLUSGARB, BİNGAZİ VE ON İKİ ADA
Sayı XVIII, ss.739-759.

The Foreign Policy Issues of Late Ottoman State III: Tripoli, Benghazi and Twelve Islands
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
I. ULUSLARARASI AVRASYA TÜRK DÜNYASI ÇOCUK EDEBİYATI YAYINCILIĞI SEMPOZYUMU (14-17 NİSAN 2014)
Sayı XVIII, ss.761-770.

First International Symposium of the Eurasian Turkish World of Children's Literature Publishing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba EFENDİOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ESKİ MEZOPOTAMYA DİNLERİNE GİRİŞ
Sayı XVIII, ss.771-778.

Introduction to Ancient Mesopotamian Religions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cezmi ÇOBAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: 2. TURGUT REİS VE TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU ( 1 – 4 KASIM 2013 )
Sayı XVIII, ss.779-789.

The Second International Symposium On Turgut Rais and Turkish Naval History (1-4 November 2013)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh497
Özet | Abstract | Tam Metin |