XXV SayıEditör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzlem GENÇ  
ORTAÇAĞ AVRUPASI KANUNNAMELERİNDEN HERSTAL KANUNNAMESİ (779) VE DEĞERLENDİRMESİ
Sayı XXV, ss.1-30.

From Medieval Europe Capitularies The Capitulary of Herstal (779) and Its Evaluation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun SARIBEY HAYKIRAN  
TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE XIX. YÜZYIL ORTALARINDA KOÇARLI’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISI
Sayı XXV, ss.31-43.

Socio-Economic Structure of Koçarlı in the Mid-XIXth Century According to Temettuat Registers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulnasır SÜT  
KADI ABDULCEBBAR VE ALVİN PLANTİNGA’NIN KÖTÜLÜK YAKLAŞIMLARINA DAİR BAZI MÜLAHAZALAR
Sayı XXV, ss.45-78.

Some Consideration on Problem of Evil According to Qadı Abd al-Jabbar and Alvin Plantinga’s Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh850
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın EFE  
SİCİLL-İ AHVÂL KAYITLARINA GÖRE KALECİKLİ MEMURLAR
Sayı XXV, ss.79-100.

Civil Servants from Kalecik According to the Circumstance Registers (Sicill-i Ahvâl Registers)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ÖZKAN  
KOSOVA’DAKİ ARNAVUT GÖÇMENLERİN SIRBİSTAN’A KARŞI FAALİYETLERİ
Sayı XXV, ss.101-125.

Anti-Serbia Activities of Albanian Immigrants in Kosovo
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğan DUMAN  
DEMOKRAT PARTİ’NİN İSLAMİ GAZETE VE DERGİLERLE İLİŞKİSİ (1946-1960)
Sayı XXV, ss.127-154.

Relationship of the Democratic Party with the Islamic Newspaper and Maganizes (1946-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KAYA  
KANUNNÂME-İ ÂL-İ OSMAN’DA GEÇEN ARKAİK (ESKİCİL) KELİMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı XXV, ss.155-176.

A Study on Archaic Words in Kanunnâme-i Âl-i Osman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇOG  
HAÇLI SEFERLERİNDE ERMENİ KİLİSESİ-PAPALIK DİNİ MÜNASEBETLERİ
Sayı XXV, ss.177-193.

Relatıons of Religious Armenian Church-Papacy in period of Crusade   
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin KILIÇ - Mahir ASLAN  
SOVYET TOPLUMUNDA SPORUN ROLÜ
Sayı XXV, ss.195-213.

The Role of Sports in the Soviet Society
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh887
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zafer DANIŞ - Ceylan SÜLÜ  
MODERNLEŞME SÜRECİNDE AİLE ve SOSYAL HİZMET: GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI PERSPEKTİFİNDEN YAPISAL BİR ANALİZ
Sayı XXV, ss.215-230.

Family and Social Work in the Modernization Process: Structural Analysis from the Perspective of Empowerment Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akın ÇELİK  
OSMANLI DEVLETİ’NİN FİİLEN I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİRİŞİNİN KAMUOYUNA YANSIMASI VE TOPLUMSAL TEPKİLER
Sayı XXV, ss.231-267.

The reflections of Ottomans' Actual Entry to the World War I in the public and Evaluations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur ÜÇÜNCÜ - Sadık SARISAMAN  
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE BÜYÜK TAARRUZ
Sayı XXV, ss.269-310.

The Great Attack According to Archival Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh830
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DENİZ  
TERMAL TURİZM AÇISINDAN KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERİ (UŞAK)
Sayı XXV, ss.311-349.

Kayaağıl Thermal Spring as Thermal Tourism Centre (UŞAK)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh875
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Çağlar DENİZ  
HZ. MUHAMMED’İN TASVİRİNİN/TEMSİLİNİN TOPLUMSAL BAĞLAMLARI: ORTAÇAĞ NAKKAŞLARI VE MODERN DÖNEM SİNEMACILARI
Sayı XXV, ss.351-379.

The Social Contexts of Depiction/Representation of Prophet Mohammad: The Medieval Age Miniaturists and Movie Makers of Modern Age
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh862
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN  
KARAMANOĞULLARINDA VERASET SİSTEMİ VE İKTİDAR MÜCADELELERİ
Sayı XXV, ss.381-399.

Succession System And Power Struggle in Karamanids
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa GÜÇLÜ - Hasan BOZGEYİKLİ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı XXV, ss.401-415.

An Investigation of Teacher Candidates’ Attitutes Towards the Turkish History of Education Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür YILDIZ  
1851- 1915 YILLARI ARASINDA SİVAS’TA AMERİKAN MİSYONER FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ
Sayı XXV, ss.417-435.

An Overview on the American Missionary Activities Carried Out in Sivas from 1851 to 1915
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haldun NARMANLIOĞLU  
İNTERNET AKTİVİZMİ VE MİSKİN EYLEMCİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı XXV, ss.437-454.

A Study on Internet Activism and Slactivism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh886
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer GÜL  
ANADOLU’DA MOĞOL NÜFUSU VE TÜRKİYE MİRASI ÜZERİNE KATKILARI
Sayı XXV, ss.455-473.

The Mongol Population in Anatolia and Their Effects on Turkey Heritage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Berat FINDIKLI  
DÜŞSEL COĞRAFYALARDAN TOPLUMSAL MÜHENDİSLİK PROJELERİNE: ABDULLAH ZİYA KOZANOĞLU’NUN MİMARLIK METİNLERİNDE KÖY VE KENT
Sayı XXV, ss.475-506.

From Imaginary Geographies to Social Engineering Projects: Architecture, Urban and Rural Space in Abdullah Ziya Kozanoğlu’s Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Havanur ŞAHİN - Mustafa DEMİR  
HAYDARPAŞA DARÜLEYTAM HASTANESİ: 1919-1923 DÖNEMİ
Sayı XXV, ss.507-524.

Haydarpaşa Darüleytam Hospital 1914-1921 Period Summary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer TOKUŞ  
BÜVEYHİLER DÖNEMİ’NDE BAĞDAT’TA DOĞAL AFETLER, GÖK OLAYLARI VE GARİP HADİSELER (H.333-447/M.945-1055)
Sayı XXV, ss.525-567.

The Natural Disasters, Celestial Events and Strange Events in Baghdad During the Period of Buwayhıds (H.333-447/M.945-1055)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim DİKTAŞ - A. Çağlar DENİZ - Merve BALCIOĞLU - Abdulkerim DİKTAŞ  
ROMANLARIN MARUZ KALDIKLARI DAMGALANMA VE DIŞLANMA MEKANİZMALARI: UŞAK ÖRNEĞİ
Sayı XXV, ss.567-578.

Stigmatization and Exclusion Mechanisms Against Roma People: The Sample of Uşak City
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür YILDIZ - Refika YAVAŞER  
İSTANBUL ROBERT KOLEJİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXV, ss.579-598.

An Evaluation On Robert College Of Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba KORHAN  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN ANAVATAN’A KATILANA KADAR KIRIKHAN
Sayı XXV, ss.599-608.

Kirikhan, After The First World War Until The Annexation To Fatherland
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal ÜNAL  
MİLLÎ MÜCADELE’DE BARTIN
Sayı XXV, ss.609-667.

Bartın in the National Struggle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh880
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert KOZAN  
İMPARATOR ZENO DÖNEMİ DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU’NUN İZLEDİĞİ GOT DIŞ POLİTİKASI
Sayı XXV, ss.669-681.

East-Roman Empire’s Goth Foreign Policies in the Emperor Zeno’s Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV  
RUSYA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE TÜRKMENİSTAN’DA (ZAKASPİY OBLASTINDA) GREGORYEN ERMENİ HIRİSTİYANLARI
Sayı XXV, ss.683-696.

Gregorian Armenian Christians in Turkmenistan (Trans-Caspian Region) on the Russian Empire Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh838
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhami Tekin CİNEMRE  
GEÇ ANTİK ÇAĞ’DA SAVAŞ VE BARIŞ: II. CONSTANTIUS VS II. SHAPUR
Sayı XXV, ss.697-718.

War and Peace in the Late Antiquity: Constantius II vs Shapur II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh836
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya GEÇİLİ  
OSMANLI DEVLETİ'NDE KAPTANLARA ŞEHADETNAME ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİ
Sayı XXV, ss.719-734.

The Obligation for Captains to Obtain Testimonial in The Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice DEMİR KÜRECİ - Müesser ÖZCAN  
SAVAŞ CERRAHİSİ TARİHİMİZDEN ÖNEMLİ BİR BELGE: CERRAHİ-İ HARBİYE DAİR MALUMAT ve MÜŞAHEDAT
Sayı XXV, ss.7357-745.

An Important Document from our War Surgery History: Cerrahi-i Harbiye Dair Malumat ve Müşahedat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh876
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Çağlar DENİZ - Ferhat KENTEL  
DE CERTEAU: OPERASYONLAR, STRATEJİ, TAKTİK VE KENT
Sayı XXV, ss.747-761.

De Certeau: Operations, Strategy, Tactics and City
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
SÖMÜRGECİLİK KAVRAMI VE SÖMÜRGECİ DEVLETLERİN UYGULADIKLARI TAKTİKLER: “ORTADOĞU ÖRNEĞİ”
Sayı XXV, ss.763-784.

Applied Concepts and Tactics Colonization Colonial Powers: "The Case Of The Middle East"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Banu SİPAHİ  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT ARAYIŞINDA CITTÁSLOW (SAKİN ŞEHİR) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXV, ss.785-801.

An Assessment on Cittáslow in Quest for a Sustainable City
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh829
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet PINAR  
TEK PARTİ DÖNEMİNDE POMAKLAR (1923-1946)
Sayı XXV, ss.803-835.

The Pomaks in the Single-Party Era (1923-1946)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf KÖŞELİ  
ÇAĞDAŞ YEMEN ROMANINDA BAŞLICA TEMALAR
Sayı XXV, ss.837-868.

Major Themes in the Contemporary Yemeni Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten ÇETİN  
SALİH PAŞA HÜKÜMETİ, BASIN VE SİYASİ ÇEVRELERİN HÜKÜMETE YAKLAŞIMI
Sayı XXV, ss.869-898.

The Salih Pasha Government, Media’s and Political Environments’ Approaches to the Government
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer ULUTÜRK  
SÜRYANİLERDE DOĞUM VE ÇOCUK YETİŞTİRMEYE DAİR RİTÜELLER GELENEKLER (MİDYAT ÖRNEĞİ)
Sayı XXV, ss.899-915.

Rituals and Traditions about Child Birth and Raising in Syriacs Christians (Midyat Case)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÜNAL - Nurettin ÇALIŞKAN  
TARİKATLAR HAKKINDA ANSİKLOPEDİK BİR RİSALE: MİR’ÂTU’T-TURÛK
Sayı XXV, ss.917-950.

An Informative Booklet on the Tarıqahs: Mir’âtu’t-Turûk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eldar HASANOĞLU  
TANAH’TA DİN ALGISININ BÜYÜ VE GİZEMLE KESİŞMESİ ÜZERİNE
Sayı XXV, ss.951-967.

The Intersection of the Perception of Religion with the Magic and Mystery in Tanach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh882
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burhanettin ŞENLİ  
MİLLİ MÜCADELEDE EŞME-ELVANLAR BASKINI ve ŞEHİT ALİ BEY
Sayı XXV, ss.969-1012.

During National Struggle the Esme-Elvanlar Raid and Martyr Ali Beg
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu ALTIPARMAK - Ahmet OKTAN  
KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TÜRK SİNEMASINA YANSIMALARI: ENTELKÖY EFEKÖY’E KARŞI
Sayı XXV, ss.1012-1035.

Urban Sustainability And Its Reflection On Turkish Cinema: The Film Of Entelköy Efeköy’e Karşi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TAŞKIRAN  
KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ TARİHİ İLE İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMSİ
Sayı XXV, ss.1037-1059.

Bibliographical Essay On The Karamanids Principality History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tanju DEMİR Ayşe ATİK  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARİKATÜRİSTLERİNİN GÖZÜNDEN OSMANLI DEVLETİ’NİN İKTİSADÎ ÇÖKÜŞÜ
Sayı XXV, ss.1061-1105.

The Economic Collapse Of The Ottoman Empire From The Eyes Of IIth Constitutional Era Cartoonists
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa GÜÇLÜ - Mustafa ŞANAL  
EĞİTİM DERGİSİ’NİN TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (1951-1958)
Sayı XXV, ss.1107-1115.

The Place and Importance of Eğitim Dergisi in Turkish Education History (1951-1958)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay BEKTAŞ - Melek KARACA - Sibel SARAÇOĞLU  
KİMYASAL TEPKİMELER KONUSUNDA AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ TEST GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı XXV, ss.1117-1154.

Open-ended and Multiple-Choice Tests Development based on Chemical Reactions: The Validity and Reliability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÜRETEN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI: EL KİTABI
Sayı XXV, ss.1155-1161.

Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı: El
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih UYANIK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İSLÂM UYGARLIKLARI TARİHİ
Sayı XXV, ss.1163-1168.

Corcî Zeydân, Hıstory of Islamic Civilizations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunay KARAKÖK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OSMANLI DEVLETİ’NDE ELÇİ KABULLERİ
Sayı XXV, ss.1169-1175.

İbrahim Yıldırım, Osmanlı Devleti’nde Elçi Kabulleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ATEŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GÜRCÜ-MOĞOL İLİŞKİSİ–GÜNEY KAFKASYA 1220-1346–
Sayı XXV, ss.1177-1180.

Georgian-Mongol Relation -Southern Caucasus 1220-1346-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin DALMİŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MOĞOLLAR VE MEVLANA
Sayı XXV, ss.1181-1183.

Mongols and Mawlana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh896
Özet | Abstract | Tam Metin |