XXVI Sayı



Editör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Mehmet ÇOG  
ORTAÇAĞ ERMENİ LİTERATÜRÜNDE HZ. MUHAMMED ALGISI
Sayı XXVI, ss.1-14.

Perception of Muhammad in Armenian Medieval Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Ramazan HAYKIRAN  
İLHANLILAR DEVRİNDE SÜRDÜRÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ VE İLHANLI HÜKÜMDARI OLCAYTÛ HAN’IN EĞİTİM POLİTİKASI
Sayı XXVI, ss.15-31.

A View to the Education Activities Undertaken During Ilkhanids Period and Education Policy of Ilkhanid Ruler Olcaytû Khan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem ÜLKER  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR AKIMLARINDA KADIN VE EVLİLİK TARTIŞMALARI
Sayı XXVI, ss.33-56.

Arguments About Women And Marriage In II. Constitutional Era İdea Movements
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh878
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir BİÇER  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN KÜRT POLİTİKASI
Sayı XXVI, ss.57-86.

Kurdish Policy of Sultan Abdulhamid II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyhmus BİNGÜL  
(H.1252/M.1836) YILI NÜFUS SAYIMINA GÖRE VAN KAZASINA BAĞLI MÜSLİM KÖYLERİN DEMOGRAFİK YAPISI
Sayı XXVI, ss.87-115.

The Demographic Structure of Van Township’s Muslim Villages According to the 1252(1836) Population Census
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh891
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA YOZGAT’IN SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK YAPISI
Sayı XXVI, ss.117-143.

SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF YOZGAT DURING THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hümmet KANAL  
SALNÂMELERE GÖRE 19. YÜZYIL SONLARINDA KIRKKİLİSE (KIRKLARELİ) SANCAĞI
Sayı XXVI, ss.145-171.

Kirkkilise (Kırklareli) Sanjak Accordıng to the Annuals at the end of the 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya ARAZ  
18. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA İSTANBUL'DA KADINLAR, ÇALIŞMAK VE SÜTANNELİK ÜZERİNE
Sayı XXVI, ss.173-186.

On the Women, Working and Wet-Nursing in İstanbul in the Second Half of the Eighteenth Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh944
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Salih ERKEK  
UŞAK’TA İTTİHATÇI BİR MEKTEP MÜDÜRÜ: AHMET TAHİR EFENDİ (1876-1922)
Sayı XXVI, ss.187-205.

A Unionist School Principal at Usak: Ahmet Tahir Efendi (1876-1922)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AKBEL  
OSMANLI’DA KADINA ŞİDDET- GALATA ÖRNEĞİ
Sayı XXVI, ss.207-222.

The Violence Against of Women in the Ottoman - Example of Galata
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh926
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike SARIKÇIOĞLU  
ŞEYH UBEYDULLAH’IN OĞULLARI SEYYİT MUHAMMED SIDDIK (SADIK) VE SEYYİT ABDÜLKADİR
Sayı XXVI, ss.223-247.

Sheikh Ubaydullah Sons Sayyid Muhammad Sıddık ( Sadık) and Sayyid Abdulkadir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resul YAVUZ  
SİVAS KONGRESİ SONRASINDA İNGİLİZ VE FRANSIZLARIN HEYET-İ TEMSİLİYE İLE MÜNASEBETLERİ VE BUNUN SİYASİ YANSIMALARI
Sayı XXVI, ss.249-288.

The Contact and Political Reflections of the British and French with Heyet-i Temsiliye After The Congress of Sivas.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güneş ŞAHİN  
1938 KIRŞEHİR (AKPINAR) DEPREMİ VE BÖLGEYE ETKİLERİ
Sayı XXVI, ss.289-321.

1938 Kirşehir (Akpinar) Earthquake and Impacts on the Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İLYAS  
1925-1945 YILLARI ARASINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE İDARİ DÜZENLEMELER
Sayı XXVI, ss.323-336.

Administrative Regulations In The East And Southeast Anatolia Regions Between 1925-1945
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet PINAR  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE UNUTULMUŞ BİR SİYASİ HAREKET: AHALİ CUMHURİYET FIRKASI
Sayı XXVI, ss.337-362.

A Forgetten Political Movement in Republıcan Period: Public Republic Party
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KARA - Hüseyin ŞAHBAZ  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇİFTELER İLÇESİNDE GÖÇLER
Sayı XXVI, ss.363-388.

Migrations in Çifteler from Past to Present
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAYA  
UŞAK İLİ NÜFUSUNUN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
Sayı XXVI, ss.389-415.

Basic Characteristics of Population of Uşak Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh933
Özet | Abstract | Tam Metin |

Altun ALTUN  
ASKERİ DARBELERİN TÜRKİYE-AVRUPA İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 1960,1971 VE 1980 ASKERİ DARBELERİNİN BİR İNCELEMESİ
Sayı XXVI, ss.417-458.

The Impacts of Coups on Turkey-Europe Relations: An Analysis of 1960,1971 and 1980 Military Coups
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem ODACIOĞLU - Evren BARUT- Şaban KÖKTÜRK  
SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ’NDE (SSCB) DÜŞÜNCE HAREKETLERİNİN EDEBİ ESERLER ÜZERİNDE ETKİSİ: SSCB’DE ÇEVİRİ SANSÜRÜ
Sayı XXVI, ss.459-479.

The Effects of the Movement of Thoughts on Literary Works in Union of Soviet Socialist Republics (Ussr): Translation and Censorship in Ussr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgü YOLCU  
TÜRK FİLMLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE TWITTER ÖRNEĞİ
Sayı XXVI, ss.481-501.

Using the Social Media for Turkish Movies and Twitter
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan SARISU  
TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAP-KİRALA-DEVRET PROJELERİNİN BÜTÇE KATILIĞINA ETKİSİ
Sayı XXVI, ss.503-567.

Budget Rigidity of Built-Lease-Transfer Projects in Turkish Health Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh909
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz YILDIRIM  
TÜRKİYE’DE BIR KÜLTÜREL KRİZ VE KRİTİK KONUSU OLARAK DİNİ BİREYCİLİK
Sayı XXVI, ss.569-594.

Religious I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh910
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meliha KÖSE  
KADIN HATIRATLARININ TARİH ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
Sayı XXVI, ss.595-617.

The Use of Women's Memoirs in History Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem ODACIOĞLU - Şaban KÖKTÜRK - Gülfidan AYTAŞ  
ÇEVİRMEN BİR SİMÜLATÖR MÜ YOKSA “GERÇEK” BİR YAZAR MI? ÇEVİRMENİN ÇEVİRİ SÜRECİNDEKİ KONUMUNUN VENUTİCİ BAKIŞ AÇISINDAN BİR ANALİZİ
Sayı XXVI, ss.619-634.

Translator as a Simulator or A “Real” Author: An Analysis of Translator’s Position in The Translation Process from a Venutian Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol EVCİN  
BASIN-YAYIN VE TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE TURİSTİK KONAKLAMA FAALİYETLERİ
Sayı XXVI, ss.635-707.

Tourist Accommodation Activities in Turkey in the Period of the General Directorate of Press-Publication and Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh937
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
RUBÂÎ-MÜSTEZÂD ŞEKLİNDE YAZILMIŞ ARAPÇA BİR MANZUM FETVÂ
Sayı XXVI, ss.709-717.

A Poetic Arabic Fatwa Which Was Written Rubaı-Mustezad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh942
Özet | Abstract | Tam Metin |

ŞAHİN ÇETİNKAYA  
THE MONETARY POLICY COMMITTEE INTEREST RATE DECISION IN TURKEY IN THE 2007-2012 PERIOD, AND ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF THE CRISIS IN TURKEY IN 2008
Sayı XXVI, ss.719-740.

The Monetary Policy Committee Interest Rate Decision in Turkey in the 2007-2012 period, and Assessment of the Effects of the crisis in Turkey in 2008
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: G. SAHETOV, (1928), MİLLİ MEDENİYET HAKKINDA, Aşkabat: Türkmenistan devlet neşriyatı, 150 s.
Sayı XXVI, ss.741-749.

About The National Civilization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh939
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Ramazan HAYKIRAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TARİHİN KARA YAZISI MOĞOLLAR
Sayı XXVI, ss.751-754.

Black Destiny of History Mongols
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alican KİRİŞOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MOĞOLLAR ZAMANINDA YAKIN DOĞU
Sayı XXVI, ss.755-758.

Near East in the Era of Mongols
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh947
Özet | Abstract | Tam Metin |