XXVII SayıEditör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHamza ŞEKER  
KAYALARIN ÜZERİNDE OTURAN İSKİT KRALI TASVİRLİ KERKİNİTİS BRONZ ŞEHİR SİKKESİ
Sayı XXVII, ss.1-24.

Cercinitis Bronze City Coin With Scythian King Portrayed Sitting On Rocks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh894
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kevser TAŞDÖNER  
ANADOLU’DA ROMA’YA BAĞIMLI BİR KRALLIK: KAPPADOKİA (İÖ 64-İS 17)
Sayı XXVII, ss.25-42.

A Kingdom Client to Rome in Anatolia: Cappadocia (BC 64-17 AD)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh958
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murtaza ÇEVİK  
SELÇUKLU SULTANLARININ, MOĞOL HANLARI’NI ZİYARETLERİ (1246-1259) VE BU ZİYARETLERİN ANADOLU’YA ETKİLERİ
Sayı XXVII, ss.43-71.

Visits of Seljuk Sultans to Mongol Khans (1246-1259) and the Effects of These Visits upon Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Ramazan HAYKIRAN  
İNTİHÂL Mİ? İFTİRA MI? İLHANLILAR DEVRİNDE İKİ TARİHÇİ BİR İDDİA
Sayı XXVII, ss.73-93.

Is it a Plagiarism or a Slander? A Claim about Two Historians in the Era of Ilkhanids
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
ŞEYHÜLİSLÂM MUHAMMED BAHÂÎ EFENDİ’NİN MANZUM FETVÂLARI -II
Sayı XXVII, ss.95-104.

The Poetry Form fatwas which were written by Shaykh al-Islam Muhammed Baha’i Efendi -II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh970
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ARSLAN  
HADİS USÛLÜ ESERLERİNDE KUR'AN-I KERİM AYETLERİNİN DELİL OLARAK ZİKREDİLMESİ (KÂDÎ IYÂZ VE ÖNCESİ MÜTEKADDİMÛN HADİS USÛLÜ ESERLERİ ÇERÇEVESİNDE)
Sayı XXVII, ss.105-129.

In The Works Of Hadith Methodology The Verses Of The Holy Quran Be Used As Evidence (Within Qadi İyad’s Book and in the framework Early Scholars of Study of Hadith Terminology Works)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ARSLAN SÖZÜDOĞRU  
MÜNECCİMBAŞI TARİHİ’NDE II. SELİM DÖNEMİ
Sayı XXVII, ss.131-169.

Salim II. by Munejjimbashi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh971
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olcay TURAN  
II. PÖN SAVAŞINDA DENİZ GÜCÜNÜN ETKİSİ
Sayı XXVII, ss.171-185.

The Influence of Sea Power on the Second Punic War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh962
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir ÇELİKBAĞ - Alparslan TEKİN  
SANATTA ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA VAN GOGH VE SETTAR BEHLÜLZADE’NİN RESİMLERİ ÜZERİNE
Sayı XXVII, ss.187-202.

Based on the Paintings of Van Gogh and Settar Behlulzin an Example of Art Interaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih AYBEY  
OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRK TOPLUMUNUN AİLE KURUMUNA BAKIŞI VE AİLE YAPISINDAKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXVII, ss.203-217.

Family Corporate Overview from the Ottoman Turkish Society Present and Evaluation of Changes in Family Structure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin KOPAR  
ATATÜRK DÖNEMİ ERGANİ MADEN İŞLETMESİ
Sayı XXVII, ss.219-239.

The Ergani Mining Plant During Atatürk’s Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh987
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz HAYKIR  
DEMİRYOLUNUN ELÂZIĞ'A GELİŞİ
Sayı XXVII, ss.241-307.

Railway Arrival to Elazıg
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh963
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV - Cumadurdı ANNAORAZOV  
АНТИСОВЕТСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Sayı XXVII, ss.309-368.

Anti-Soviet Armed Revolt in Turkmenistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh967
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birgül BOZKURT - İbrahim BOZKURT  
MERSİN HALKEVİ’NİN KURULUŞU VE TARİHSEL İŞLEVİ
Sayı XXVII, ss.369-421.

The Foundation of the Mersin’s Public House and its Historical Function
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh957
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Caner TÜRK  
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TARİH EĞİTİMİ
Sayı XXVII, ss.423-450.

Mustafa Kemal Atatürk and History Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAYA  
RURAL SETTLEMENTS IN TURGUTLU DISTRICT
Sayı XXVII, ss.451-480.

Turgutlu İlçesindeki Kırsal Yerleşmeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KARAKUZU - Yücel NAMAL  
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE AÇMA POLİTİKASINA BİR ÖRNEK: DOĞU ÜNİVERSİTESİ FİKRİNDEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NE
Sayı XXVII, ss.481--517.

An Example for Policy of Establishing a University in Turkey: From Idea of Eastern University to Atatürk University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür YILDIZ  
ABCFM (AMERİKAN BOARD) ARŞİVLERİ’NİN OSMANLI-AMERİKAN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXVII, ss.519-541.

Assessment of ABCFM (American Board) Archives within the Context of Ottoman-American Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker ELİTAŞ - Savaş KESKİN  
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DEĞİŞEN GELENEKSEL TÜRK AİLE YAPISININ TELEVİZYON DİZİLERİNDEKİ TEMSİLİ
Sayı XXVII, ss.543-578.

Changing Process of Globalisation of Traditional Turkish Family Structure in Television Series Representation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma BİLGİNER ERDOĞAN  
ZAMAN KAZALARI
Sayı XXVII, ss.579-587.

Time Accidents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh984
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe BİLGİNER KUCUR - Şeyma BİLGİNER ERDOĞAN  
DİJİTAL ÇAĞIN HİYEROGLİFLERİ: EMOJİLER
Sayı XXVII, ss.589-599.

Hieroglyphs of Digital Era:Emoticons
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YAĞBASAN - Çağlar KAHRAMAN  
FANATİZM KISKACINDA TARAFTARLIK ALGISI (ELAZIĞSPOR-MALTAYASPOR REKABETİ ÖZELİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI)
Sayı XXVII, ss.601-634.

The Sence of Partisanship in the Fanaticism Grip (A Department Study on the Rivalry of Elazığspor-Malatyaspor)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh959
Özet | Abstract | Tam Metin |

???? ?????? Çeviren: Tevfik Orkun DEVELİ  
MURAD REMZİ VE ÁRMİN VÁMBÉRY
Sayı XXVII, ss.635-643.

Мурад Рамзи и Арминий Вамбери
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh994
Özet | Abstract | Tam Metin |

Charles Lindholm Çeviren: Kâzım UZUN  
ADALET VE ZULÜM: ORTA DOĞU’DA HUKUK VE DEVLET
Sayı XXVII, ss.609-630.

Justice and Tyranny: Law and the State in the Middle East
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh983
Özet | Abstract | Tam Metin |