XXIX SayıEditör
Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan MEYDAN  
OSMANLI SON DÖNEMİNDEN AHLAK VE TERBİYE’YE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: ABDULLAH ŞEVKET VE MEHMET HAZIK’IN AHLAK VE TERBİYE ANLAYIŞLARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
Sayı XXIX, ss.1-22.

Two Different Approaches to Ethics and Education in The Last Period of Ottomans: A Comparison on Ethics and Education Thoughts of Abdullah Şevket and Zeynizade Hazık
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Özşavlı  
İNGİLİZLERİN İŞGAL ETTİKLERİ TOPRAKLARDA YAPTIĞI ARKEOLOJİK KAZILAR VE SAVAŞ SIRASINDA YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TARİHİ ESERLER
Sayı XXIX, ss.23-47.

The Archeaological Excavations Done by the British in the Ottoman Territories and Smuggling of Historical Remnants
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1039
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep DÜNDAR  
KIBRIS EYALETİNİN 15 HAZİRAN 1608 - 4 ŞUBAT 1609 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİR VE GİDERLERİ
Sayı XXIX, ss.49-75.

The Incomes and Expenses of Cyprus Province Between the Dates June 15, 1608 - February 4, 1609
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1067
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmügülsüm ALBİZ TELCİ - A. Nursen DURDAĞI  
HİLAL DERGİSİ ÖRNEĞİNDE İDEOLOJİK İZLENİMLER: DERGİNİN ÇEVİRİ FAALİYETLERİNE VE ÇEVİRİ POLİTİKASINA GENEL BAKIŞ (1960-1980)
Sayı XXIX, ss.77-99.

Ideological Impressions in the Example of Hilal Journal: Overview of Translation Activities and Policy of The Hilal Journal (1960-1980)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
H.1246 (M.1831) TARİHLİ 2802 NUMARALI MANİSA NÜFUS DEFTERİNİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXIX, ss.101-151.

Introduction and Evaluation of the Manisa Identity Register Dated H.1246 (M.1831), Numbered 2802
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1058
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan ÜNAL  
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA YAHUDİ KADINLARI
Sayı XXIX, ss.153-179.

Jewish Women in Ottoman Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ALTUNAY ŞAM  
AMASYA İDADİ MEKTEBİ
Sayı XXIX, ss.181-203.

Amasya High School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1057
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÖZTOP - Demet KARASU  
CERAİM-İ UMUMİYE CETVELLERİNE GÖRE KUDÜS SANCAĞINDA “ADAM ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS” SUÇLARI (R.1329 - M.1913/1914)
Sayı XXIX, ss.205-219.

According to General Crime Schedules, “Homicide and Homicidal Attempt” Crimes in Jerusalem (1913/1914)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ARSLAN SÖZÜDOĞRU  
ARAPÇA’NIN İZİNDE: ARAPÇA’NIN LATİNCE YAZILIŞINA TEK ÖRNEK MALTA DİLİ
Sayı XXIX, ss.221-234.

On the Track of Arabic: Malta Language the One Example of the Arabic Writing in Latin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Perihan ÜNLÜ SOYLU  
KAOSTAN BARIŞA KÖPRÜ: BALKAN PAKTI’NIN İNŞASI (1928 - 1934)
Sayı XXIX, ss.235-276.

A Bridge from Chaos to Peace: The Construction of Balkan Pact (1928-1934)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadir YURTOĞLU  
CUMHURİYET DÖNEMİ ZİRAATTE MAKİNELEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMUNUN (TZDK) YERİ VE ÖNEMİ (1943-1960)
Sayı XXIX, ss.277-312.

The Place and Importance of Turkish Agricultural Supply Department (Tzdk) in The Process of Agricultural Mechanization in the Republic Period of Turkey (1943-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1043
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrunnisa OKUR  
DOĞU ANADOLU’NUN GÜÇLÜ KRALLIĞI: URARTULAR
Sayı XXIX, ss.313-355.

The Strong Kingdom of Eastern Anatolia: Urartians
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1045
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Özşavlı  
BALKANLARDA ERMENİ DİASPORASININ OLUŞUMU VE BALKAN ÜLKELERİNDE ERMENİLER
Sayı XXIX, ss.357-376.

Formation of the Balkan Armenian Diaspora and Armenians in Balkan Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1042
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakkı İŞCAN  
KIRGIZİSTAN’DA TELEVİZYON YAYINCILIĞI’NIN ÖRGÜTSEL YAPISI
Sayı XXIX, ss.377-407.

Organizational Structure Of Television Broadcasting In Kyrgyzstan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1023
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ERSOY - Özden ŞAHİN - Burcu TÜRKMEN  
VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÇEVİRİ EĞİTİMİ VEREN BÖLÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı XXIX, ss.409-445.

Comparison of Associate and Undergraduate Translation Departments in State and Foundation Universities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1087
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan KÖKLÜNAR - Eren YÜRÜDÜR - Gamze HASTÜRK  
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı XXIX, ss.447-466.

The Analyses Of Environmental Attitudes Of Eighth Grade Primary School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1041
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagihan TANIK ÖNAL  
DAVRANIŞ VEYA SÜREÇ: NASIL BİR ÇEVRE EĞİTİMİ?
Sayı XXIX, ss.467-477.

Behavior or Process: How is an Environmental Education?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1056
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anatoly M. Khazanov Çeviren: - Murat TURAL  
MUHAMMED VE CENGİZ HAN: DÜNYA İMPARATORLUĞU İNŞASINDA DİN FAKTÖRÜ
Sayı XXIX, ss.479-502.

Muhammad and Jenghiz Khan Compared: The Religious Factor in World Empire Building
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1063
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren:  
MISIR’DA MEMLÛKLERİN İKTİDARA GELİŞİ
Sayı XXIX, ss.503-526.

The Mamluks' Ascent to Power in Egypt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1084
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin BİLİK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ANADOLU’DA ROMA EYALETLERİ: AUGUSTUS DÖNEMİ
Sayı XXIX, ss.527-536.

Roman Provinces in Anatolia: Augustus Age
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1079
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin DALMİŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KARABEKİR'İN KAVGASI
Sayı XXIX, ss.537-540.

The Struggle of Karabekir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1081
Özet | Abstract | Tam Metin |