XXXII SayıEditör
Dr. Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurten KİRİŞ YILMAZ  
ALİ FUAD BAŞGİL’DE İRADE TERBİYESİ-AHLAK EĞİTİMİ
Sayı XXXII, ss.1-17.

Ali Fuad Başgil’s “Education of Will” – “Education of Moral”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri KILIÇ - Gökhan GÜÇİN  
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TARİH ALANINDA YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLER VE TÜRK TARİHÇİLİĞİNE ETKİLERİ
Sayı XXXII, ss.19-54.

Students Sent Abroad In First Years Of Republican To Study History And The Effects Of Turkish History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz HAYKIR  
CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA ELÂZIĞ’DA YAYINLANAN BİR GAZETE: YENİ MEFKÛRE
Sayı XXXII, ss.55-85.

A Newspaper Published in Elazığ in the First Years of the Republic: Yeni Mefkûre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Berat FINDIKLI  
MİLLİLİK, MOBİLYA VE ZEVK TERBİYESİ: MİMAR VE DEKORATÖRLERİN MOBİLYA ÜZERİNE SÜRDÜRDÜKLERİ TARTIŞMALAR (1931-1950)
Sayı XXXII, ss.87-114.

National Identity, Furniture And The Education Of Taste: Debates On Furniture By Architects And Decorators In Turkey (1931-1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz ÇOLAK  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ’NDE TBMM’DEKİ KADIN MİLLETVEKİLLERİ VE MECLİSTEKİ FAALİYETLERİ (1950-1960)
Sayı XXXII, ss.115-158.

Women's Nationalists In The Democrat Party Period and Partner Activities (1950-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat KUMBALI  
IDEOLOGICAL INSTITUTIONS OF THE YOUNG TURKEY: MORAL EDUCATION AND FAMILY
Sayı XXXII, ss.159-178.

Genç Türkiye’nin İdeolojik Kurumları: Ahlak Eğitimi ve Aile
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk ERDEM  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’DEN İSTEKLERİ VE İNGİLTERE (1945-1946)
Sayı XXXII, ss.179-209.

The Demands of Soviet Union from Turkey after the Second World War and England
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat SOYSAL  
CUMHURİYET DÖNEMİ ÇEVİRİ KURUMLARI, TERCÜME BÜROSU VE KURUMSALLAŞMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXII, ss.211-220.

An Evaluation On The Relationship Of Institutionalization, Translation Institutions And Translation Bureau
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1180
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim YETİŞ  
İRAN’DA GENEL KITLIK (1871-1872)
Sayı XXXII, ss.221-245.

The General Famine In Iran (1871-1872)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1154
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun SARIBEY HAYKIRAN  
TANZİMAT VE İSKÂN: 1844 NÜFUS SAYIMINDA AYDIN SANCAĞI’NDA AŞİRETLER
Sayı XXXII, ss.247-291.

Tanzimat and The Settlement Policy: The Tribes of The Aydin Sandjak According to 1844 Census
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BAŞARAN  
14 EYLÜL 1835 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE BODRUM’DA MÜSLİM VE GAYR-İ MÜSLİMLER
Sayı XXXII, ss.293-322.

The Muslims and non-Muslims in Bodrum According to the Census Registers Dated September 14, 1835
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel GÜRHAN  
KADINLARIN DİVAN-I HÜMAYUN’A ŞİKÂYET HAKLARINI KULLANMALARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER (DİYARBEKİR EYALETİ 1 NUMARALI AHKÂM DEFTERİNE GÖRE)
Sayı XXXII, ss.323-347.

Some Evaluations On Women's Complaint Rights Use In The Imperial Divan (According To Diyarbekir Province Verdicts Registers Of Number 1)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1149
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan SARI  
ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE DİYARBEKİR’DE BOŞANMA HADİSELERİ (1655-1747)
Sayı XXXII, ss.349-371.

According to Qadi Records Divorcement Case in Diyarbakır (1655- 1747)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ARSLAN SÖZÜDOĞRU  
SALOMON SCHWEİGGER (1551-1622) VE EİN NEWE REYSSBESCHREİBUNG AUSS TEUTSCHLAND NACH CONSTANTİNOPEL UND JERUSALEM ADLI KİTABI IŞIĞINDA 16. YÜZYILDA AVRUPALI BİR VAİZİN OSMANLI’YA BAKIŞI
Sayı XXXII, ss.373-396.

The European View To The Ottoman In The 16th Century Based On Salomon Schweigger (1551-1622) And His Book Ein Newe Reyssbeschreibung Auss Teutschland Nach Constantinopel Und Jerusalem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan KAYA - Mehmet Emin TÜRKLÜ  
III. MURAD DÖNEMİ TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE BAYEZİD SANCAĞI
Sayı XXXII, ss.397-420.

According to the III. Murad Period Tahrir Registers Bayezid Sanjak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Salih ERKEK  
OSMANLI TEMEŞVAR’INDA SUÇ VE SUÇLULAR (1652-1653)
Sayı XXXII, ss.421-444.

Crimes and Criminals in Ottoman Temeşvar (1652-1653)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıddık ÇALIK  
TOKAT KAZASI’NA TABİ ARMUS KARYESİNİN SATIŞINA DÂİR HİCRİ 762 (MİLADİ 1360) TARİHLİ HÜCCETİN TARİHÎ VE DİPLOMATİK AÇIDAN TAHLİLİ
Sayı XXXII, ss.445-458.

Historical and Diplomatic Analysis of the Hujjah(762/ 1360) about selling of Armus village that is province of Tokat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Sait SÜTCÜ  
OSMANLI DEVLETİ’NDE MÜFTÜLÜK KURUMU: ANADOLU MÜFTÜLERİ
Sayı XXXII, ss.459-536.

Office of Mufti in the Ottoman Empire: Muftis of Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir ÇELİKBAĞ  
OSMANLI EL YAZMALARI’NDA DİNİ KONULAR VE SİYER-İ NEBİ MİNYATÜRLERİ HAKKINDA
Sayı XXXII, ss.537-558.

About Religious Topics In Ottoman Manuscripts And Miniature Paintings In The Book Of Siyer-i Nebi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
BELÂGAT KİTAPLARINDA RÜCÛ’ SANATININ TARİF VE TASNİFİ
Sayı XXXII, ss.559-569.

The Definition And Classification Of The Rucu In Rhetoric Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdal KARA  
HAZÂ KİTÂB-I SANÂYİ'-İ HAFİYYE
Sayı XXXII, ss.571-634.

Hazâ Kitâb-ı Sanâyi'-i Hafiyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ARİFOĞLU  
SELÇUKLU ÖNCESİNDE HORASAN’IN SOSYAL YAPISI; ETNİK UNSURLAR, DİNİ UNSURLAR, DİL YAPISI, SINIFSAL YAPI
Sayı XXXII, ss.635-657.

Social Structure Of Khorasan Prior To Seljuq: Ethnic And Religious Components, Linguistic And Denominational Structures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet N. ÖZDAL  
ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA SİLAH TİCARETİNE DAİR BAZI TESPİTLER –FARKLI YAKLAŞIMLAR–
Sayı XXXII, ss.659-674.

Some Determinations On Weapon Trade In Medieval Islamic World (Different Approaches)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar AKIN  
CADI AVI KARŞITI YAZININ ZİRVESİNDE: Friedrich Spee ve Cautio Criminalis
Sayı XXXII, ss.675-715.

At The Pinnacle Of The Literature Opposing The Witch Hunts: Friedrich Spee and Cautio Criminalis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt GÜNEŞ  
IX-XI. YÜZYILLAR ARASINDA KONSTANTİNOPOLİS’İN YÖNETİMİNE DAİR BAZI TESPİTLER
Sayı XXXII, ss.717-731.

Some Determinations About the Administration of Constantinople Between IX-XI. Centuries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf YILDIZ  
BATI KAYNAKLARINA GÖRE KARAÇAY-BALKAR TÜRKLERİNDE ŞAMANİST-PAGAN İNANÇLAR VE MONOTEİST DİNLER
Sayı XXXII, ss.733-745.

The shamanic-pagan beliefs and monotheistic religions among Karachay-Balkar Turks ac-cording to Western sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay Zeynep YILDIZ  
EGE KRONOLOJİSİ ÜZERİNE: MÖ 12.-11. YÜZYIL
Sayı XXXII, ss.747-775.

On The Aegean Chronology: 12th-11th Centuries BC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgül ÇİLİNGİR CESUR  
HİTİT BÜYÜ RİTÜELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXII, ss.777-813.

Some Considerations On Magical Rituals Of Hittites
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nil DİRLİK  
ANTİK DÖNEMDE KEMER VE TONOZ
Sayı XXXII, ss.815-846.

Arch and Vault in Ancient Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan PAKSOY - Nil DİRLİK  
ERKEN DEMİR ÇAĞINDAN ARKAİK ÇAĞ’A KITA YUNANİSTAN’DA KONUT TİPLERİ ( M.Ö. 1100-550)
Sayı XXXII, ss.847-884.

The Dwelling Types in Mainland Greece From Early Iron Age to Archaic Period (B.C. 1100-550)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olcay TURAN  
KYZİKOS DENİZ MUHAREBESİ ÖZELİNDE PERSLER’İN DENİZ GÜCÜNE BAKIŞI
Sayı XXXII, ss.885-900.

The Persian Approach Specific To The Battle Of Cyzicus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde ADIGÜZEL - Sevilay Zeynep YILDIZ  
PEDASA GÜNEY DIŞ SUR 2016-2017: ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU
Sayı XXXII, ss.901-926.

The South Outer City Walls Of Pedasa 2016-2017: A Preliminary Report
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmühan ÖNER - Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Ayşe Ülkü KAN  
ETKİLİ ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ PERSPEKTİFİNDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: NİTEL BİR İNCELEME
Sayı XXXII, ss.927-954.

A Critical Approach For Teaching Practice Course From The Perspective Of Effective Teaching: A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner SOLMAZ - Ülhak ÇİMEN - Hakan YÜKSEL  
DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ
Sayı XXXII, ss.955-971.

The Importance Of Media Literature In Digital Age
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebû’l Fazl Beyhakî Çeviren: Ahmet YILMAZ - Cihan GENÇTÜRK  
TÂRÎH-İ BEYHAKÎ’YE GÖRE ÇAĞRI BEY’İN BELH ŞEHRİNİ KUŞATMASI VE GAZNE SARAYINA YANSIMALARI
Sayı XXXII, ss.973-994.

The Campaign of Chaghri Beg on Balkh and its Reflections on Ghaznavids Palace According to Târîh-i Beyhakî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süha KONUK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROCOPIUS OF CAESAREA: LITERARY AND HISTORICAL INTERPRETATIONS
Sayı XXXII, ss.995-1000.

Caesarealı Procopius: Edebi ve Tarihi Çözümlemeler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1159
Özet | Abstract | Tam Metin |