XXXIII SayıEditör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhammed Fazıl HİMMETOĞLU  
NEOLİTİK DÖNEM VE ESKİ ÇAĞ ANADOLU’SUNDA KUTSAL BOĞA VE FIRTINA TANRISI İLİŞKİSİNİN KÖKENİ HAKKINDA YENİ DEĞERLENDİRMELER
Sayı XXXIII, ss.1-21.

New Evaluations on the Origin of the Holy Bull and Storm God Relationship in the Neolithic Period and Ancient History
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan UYKUR  
EL-CEZİRE (CİZRE) ZENGİ ATABEGLERİNİN SİKKELERİ
Sayı XXXIII, ss.23-43.

Coins Of The Al-Jazeera (Cizre) Zengid Atabegs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali MIYNAT  
GÜMÜŞ SİKKELER ve ÇAĞDAŞ YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA BİR ARTUKLU ŞEHRİ DÜNEYSİR (KOÇHİSAR-KIZILTEPE)’İN YÜKSELİŞİ (12.-13. Yüzyıllar)
Sayı XXXIII, ss.45-65.

THE RISE OF AN ARTUQID CITY DUNEYSIR (KOCHISAR-KIZILTEPE) IN THE LIGHT OF THE SILVER COINS AND THE CONTEMPORARY WRITTEN SOURCES (12th-13th CENTURIES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1239
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet N. ÖZDAL  
ORTAÇAĞ ARAP DÜNYASINDA EV PARTİLERİ, DAVET ORGANİZATÖRLÜĞÜ VE ŞARKICI KADINLAR
Sayı XXXIII, ss.67-78.

Home Parties, Invitation Organizers And Singer Women In The Medieval Arabic World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ALİCAN  
KÖSEDAĞ BOZGUNU’NUN ARAP KAYNAKLARINDAKİ BAZI YANSIMALARI ÜZERİNE
Sayı XXXIII, ss.79-91.

On Some Reflections Of Kösedağ Defeat In Arabic Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Ramazan HAYKIRAN  
BİR MEKTUBUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: BİZANS İLE MOĞOLLAR ARASINDA OSMANLILAR
Sayı XXXIII, ss.93-101.

Messages From a Letter: The Ottomans between the Byzantine Empire and the Mongols
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1138
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet YILMAZ  
ALP TEGİN’İN SÂMÂNÎ EMÎRLERİYLE OLAN MÜNASEBETLERİ, GAZNE VE TOHÂRİSTAN’DAKİ FAALİYETLERİ
Sayı XXXIII, ss.103-119.

Alptegin's Relations With Samanid Amirs And His Activities In Ghazni And Tocharistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar ÜLGEN - Halil YAVAŞ  
GEÇ ORTAÇAĞ İSKANDİNAV TOPLUMUNDA EYALET KANUNLARINA GÖRE SUÇ VE CEZA
Sayı XXXIII, ss.121-143.

The Crime And Punishment According To The State Laws In The Scandinavian Society In The Late Middle Age
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ÇAVUŞDERE  
MARİNO SANUDO TORSELLO’NUN MEKTUPLARINDA TÜRK KARŞITI İTTİFAK SÖYLEMLERİ (1311-1334) VE HAÇLI DONANMA İTTİFAKININ EDREMİT BASKINI (1334)
Sayı XXXIII, ss.145-187.

The Discourses for the Anti-Turkish League in the Letters of Marino Sanudo Torsello (1311-1334) and the Sudden Attack of Adramyttion of Crusader Naval League (1334)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet N. ÖZDAL  
ORTAÇAĞ EKONOMİK EKOSİSTEMİNDE YEMEN’İN KONUMLANDIRILMASI
Sayı XXXIII, ss.189-225.

Positioning Of Yemen In The Medieval Economic Ecosystem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akın TEMÜR  
SİNOP MÜZESİ ERKEN BİZANS DÖNEMİ CAM KANDİLLERİ
Sayı XXXIII, ss.227-267.

Sinop Museum Glass Oil Lamps from Early Byzantium
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine SAKA AKIN - Canan HANOĞLU - Aygün KALINBAYRAK ERCAN - Elif BAŞARAN  
AMASYA SARAÇHANE CAMİİ
Sayı XXXIII, ss.269-316.

Amasya Saraçhane Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Arif KÖSE  
AZERBAYCAN’DA SİYASİ BOŞLUK VE MÜSÂFİRLERİN HÂKİMİYETİ
Sayı XXXIII, ss.317-356.

After Sajids, Political Crisis In Azerbaijan And Mosaferids Domination
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan SARI  
HAMİD SANCAĞINDA TIMAR TEVCİHATI VE SİPAHİLER (1521-1535)
Sayı XXXIII, ss.357-395.

Timar Pointing and Timar Holders in Hamid Sanjak (1521-1535)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tanju DEMİR - Zeynep İNCE  
LÂLE DEVRİ’NİN BİTİMİNDE BATI ANADOLU’YA BİR BAKIŞ: AYDIN MUHASSILI DAMAT ABDULLAH PAŞA YÖNETİMİNDE MANİSA
Sayı XXXIII, ss.397-426.

At The End of The Tulip Era at a Glance to western Anatolia: Manisa Under the Rule of Aydin Muhassılı Damat Abdullah Pasha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf YILDIZ  
18. YÜZYILA KADAR AVUSTURYA ELÇİLERİNİN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAKİ İAŞELERİ VE ELÇİLİK HEDİYELERİ
Sayı XXXIII, ss.427-441.

The subsistence of the Austrian envoys in Ottoman Empire and embassy gifts to 18th century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SÜME  
OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATININ ALT BİRİMİ MAHALLEYE BİR ÖRNEK: BOLU ESKİ CAMİ MAHALLESİ
Sayı XXXIII, ss.443-455.

An Example Of Settlement Which Is Subunit Of Ottoman Provincial Organization: Old Mosque Settlement Of Bolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNEŞ  
19. YÜZYIL ORTALARINDA BOLVADİN KAZASININ NÜFUSU VE NÜFUS ÖZELLİKLERİ
Sayı XXXIII, ss.457-502.

The Population And Population Features Of Bolvadin District In The Middle Of The 19th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meriç AYBAR  
İLLET-İ CÜZZAM: “OSMANLI DAĞILMA DÖNEMİ”
Sayı XXXIII, ss.503-517.

Leprosy: “Ottoman Disintegration Period”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1160
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehminaz ÇABUK  
OSMANLI DEVLETİ'NİN EŞKIYALIK FAALİYETLERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ALDIĞI TEDBİRLER: HEMAVEND AŞİRETİ ÖRNEĞİ (1880-1916)
Sayı XXXIII, ss.519-550.

Measures Taken By The Ottoman State To Prevent Bandit Activities: Hemavend Tribe Example (1880-1916)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal TUNÇ  
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE BİLECİK’TE VATAN CEPHESİ
Sayı XXXIII, ss.551-565.

According To The Archive Documents The Homeland Front In Bilecik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin PULAT - Şennur ŞENEL  
AKYİĞİTZADE MUSA BEY VE METİN GAZETESİ
Sayı XXXIII, ss.567-588.

Akyiğitzade Musa Bey and Journal of Metin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürhan YELLİCE  
1936 MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ: AKDENİZ’DE İNGİLİZ-İTALYAN UYUŞMAZLIĞI VE TÜRKİYE’NİN İTALYA’YI SÖZLEŞMEYE DÂHİL ETME ÇABALARI, 1936-1938
Sayı XXXIII, ss.589-626.

Montreux Strait Convention of 1936: Anglo-Italian Conflict in the Meditarranean and Turkey Attempts to Involve Italy to the Convention, 1936-1938
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin YEDEK - Savaş SERTEL  
İRADE-İ MİLLİYE VE HÂKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETELERİNE GÖRE SURİYE’DE ARAP-FRANSIZ ÇATIŞMASI(1919-1920)
Sayı XXXIII, ss.627-640.

The Conflict Of Arab And French In Syria During To Irade-i Milliye And Hakimiyet-i Milliye Newspapers (1919-1920)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan AKKOYUN  
MONDROS ATEŞKESİNDEKİ HABERLEŞME ENGELİNİN AŞILMA TEŞEBBÜSÜ: 23. FIRKA ÖRNEĞİ
Sayı XXXIII, ss.641-662.

Attempt of Communication Limitation in Mondros Cease-fire: The 23th Divisional of Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KALEMLİ  
ABDÜLMECİT EFENDİ’NİN HALİFE SEÇİLMESİ VE BİAT MESELESİ
Sayı XXXIII, ss.663-701.

Assignment Of Abdulmecid Efendi As The Caliph And The Matter Of Allegiance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem DOĞAN  
AN ASSESSMENT RELATED TO THE LABOUR RELATIONS OF EARLY REPUBLICAN PERIOD: MOSQUE SERVANTS AND MOSQUE SERVANT CHARTER
Sayı XXXIII, ss.703-718.

An Assessment Related to the Labour Relations of Early Republican Period: Mosque Servants and Mosque Servant Charter
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebubekir GÜNGÖR  
KIRGIZİSTAN’DA SOSYALİST TURAN DÜŞÜNCESİ VE BOLŞEVİKLERİN SOSYAL TURAN PARTİSİ SUÇLAMALARI
Sayı XXXIII, ss.719-746.

Socialist Turan Thoughts In Kyrgyzstan And The Bolshevik Accusations On Socialist Turan Party
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile TEKİN  
BOSNA-HERSEK BASINININDA TÜRK HARF İNKILABINA YÖNELİK GÖRÜŞLER
Sayı XXXIII, ss.747-760.

Views over Turkish Alphabet Revolution in Bosnian Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazife KARADAĞ  
KALKINMA PLANLARINDA YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı XXXIII, ss.761-786.

Comparative Analysis Of Higher Education Policies In Development Plans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal TUNÇ - Sefa YILDIRIM  
AĞRI’DA EĞİTİM (1950-1960)
Sayı XXXIII, ss.787-816.

Education In Ağrı (1950-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürhan YELLİCE - Aymelek ŞENEL  
DP İZMİR İL ÖRGÜTÜ’NÜN BEŞİNCİ KONGRESİ VE AMERİKAN KONSOLOSU E. F. RIVINUS’UN KONGREYE DAİR İZLENİMLERİ
Sayı XXXIII, ss.817-846.

The Fifth Congress of the Democrat Party Izmir Provincial Board and the Impressions of E.F. RIVINUS, the American Consul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman AŞIK  
YENİ NESİL BİR ÖĞRENME ARACI OLARAK ÇEVRİMİÇİ TARİH-KÜLTÜR KÜTÜPHANESİ GİRİŞİMİ: tarih.im
Sayı XXXIII, ss.847-872.

An Online History and Culture Library Initiative as a New Generation Learning Tool: tarih.im
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz Mesut TOSUN  
J. J. ROUSSEAU’NUN UYGARLIK ELEŞTİRİSİ
Sayı XXXIII, ss.873-887.

Civilization Critique of J. J. Rousseau
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin KILIÇ  
ÇOCUKLARIN DİN VE AHLAK EĞİTİMİNDE SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNİN ROLÜ
Sayı XXXIII, ss.889-909.

Role Of Leisure Time In Children’s Religious And Moral Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behram HASANOV  
DİNÎ İLİMLERLE TOPLUMSAL GERÇEKLİĞİN UYUMLU OLMADIĞI BİR ORTAMDA İLAHİYAT EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ
Sayı XXXIII, ss.911-925.

Effectiveness Of Theological Education In An Environment Where Religious Sciences And Social Reality Is Not Compatible With Each Other
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1216
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem ODACIOĞLU - Evren BARUT  
ANLAMBİLİM TEORİLERİNDEKİ TEMEL VE YAN ANLAM KAVRAMLARI VE ANLAMBİLİM-ÇEVİRİBİLİM İLİŞKİSİ
Sayı XXXIII, ss.927-943.

A Study on the Topics of Denonation And Connotation In Semantic Theories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1006
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KEMİKSİZ  
YAZAR ve METİN TERCİHLERİ BAKIMINDAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARI
Sayı XXXIII, ss.945-967.

Turkish Language Coursebooks In Terms Of Author And Text Preferences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİCİLERİN YÖNTEMLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI VE FARKINDALIĞI
Sayı XXXIII, ss.969-996.

A Study On The Awareness And Perspective Of Instructors Teaching Turkish As A Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ABDÜLHADİOĞLU  
KLASİKTEN MODERNE: ARAP ŞİİRİNDE ŞİİR-MEKÂN İLİŞKİSİ
Sayı XXXIII, ss.997-1043.

From Classical To Modern: Poetry-Space Relationship In Arabic Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YAMAN - Erdem GÜÇ  
TÜRKİYE’DE GÖÇ OLGUSUNUN TOPLU KONUT UYGULAMALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR EGEKENT-2 ÖRNEĞİ
Sayı XXXIII, ss.1045-1070.

Housing Applications Evaluated In Terms Of Migration Turkey: İzmir Egekent-2 Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ELİTOK KESİCİ - Nurgül ÖZDEMİR - Burcu Başak COŞKUN  
ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ ÖRTÜK PROGRAMIN NİTELİĞİ
Sayı XXXIII, ss.1071-1094.

The Quality Of University Hidden Curriculum According To Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1200
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zührem YAMAN - Nurgül SELEK  
A STUDY ON THE RELATIONSHIP AMONG THE BRAND PERSONALITY, CONSUMER ETNOCENTRISM AND PURCHASE INTENTION
Sayı XXXIII, ss.1095-1111.

Marka Kişiliği, Tüketici Etnosentrizmi ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin POLAT  
HİSARALAN (SINDIRGI-BALIKESİR) TERMAL KAYNAKLARININ AKUAKÜLTÜR ALANINDA KULLANIMI
Sayı XXXIII, ss.1113-1138.

Use of Hisaralan (Sındırgı-Balıkesir) Thermal Sources in Aquacultural Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurgül ÖZDEMİR - Gülşah ÖZKAN  
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES’ COMMUNICATION SKILLS AND THEIR TEACHER SELF-EFFICACY PERCEPTIONS
Sayı XXXIII, ss.1139-1156.

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri İle Öğretmenlik Özyeterlilik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KARADAĞ  
KİCKBOKS TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN ÖFKE YÖNETİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı XXXIII, ss.1157-1175.

Examination The Anger Management Levels Of The Athletes In Kıckbox Teams
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Necîb el-Vesîmî Çeviren: Kazım UZUN  
ÇERKEZ MEMLÛKLERİ VE KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ ARASINDAKİ SİYASÎ İLİŞKİLER (784/1382 – 888/1483)
Sayı XXXIII, ss.1177-1200.

el-Alakâtü’s-Siyasiyye beyne İmâretu Karaman ve Devletü’l-Memaliki’l-Çerâkise 888-784 h./1483-1372 m.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert AĞAOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ESKİ İSTANBUL’DAN NOTLAR
Sayı XXXIII, ss.1201-1203.

Notes From Old Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin DALMİŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İBN FADLAN SEYAHATNAMESİ VE EKLERİ
Sayı XXXIII, ss.1205-1208.

The Travels of Ibn Fadlan and Its Addedums
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1250
Özet | Abstract | Tam Metin |