XXXIV SayıEditör
Gökhan KAĞNICI

Editör Yardımcısı


İzmir  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet GÖZLÜ  
HELLEN POLİSLERİNİN TOPOGRAFİK TASNİFİ
Sayı XXXIV, ss.1-24.

Topographic Classification Of Hellen City-States
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Hande DUYMUŞ FLORIOTI  
ASUR SARAYINDA BESLENME: YENİ ASUR DEVRİ
Sayı XXXIV, ss.25-42.

Nutrition in the Assyrian Palace: Neo-Assyrian Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TURAL  
ORTAÇAĞ’DA TEBASININ DİNİ ÜZERE OLMAYAN HÜKÜMDARLAR VE HAYALİ İMPARATORLUKLAR
Sayı XXXIV, ss.43-64.

The Rulers, Who Were Not Of The Same Religion With Their People, And The Imaginary Empires In The Middle Ages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Recep KELEŞ  
KÖSEDAĞ SAVAŞI SONRASI ANADOLU'YA GELEN ÂLİMLERDEN SİVAS KADISI KUTBÜDDİN EŞ-ŞİRAZÎ VE İLMÎ FAALİYETLERİ
Sayı XXXIV, ss.65-85.

The Judge Of Sivas Kutb Al Din Al-Shirazi Who Was Came To Anatolia After The Kösedag War And His Scientific Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1280
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ziya POLAT  
CİZRELİ BİR ALİM: İBNÜ’L ESÎR
Sayı XXXIV, ss.87-107.

A schoolar from Jizra: Ibn al-Athir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SERDAR  
ORTAÇAĞ AVRUPASINDA CÜZZAM
Sayı XXXIV, ss.109-127.

Leprosy In Medieval Europe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vural ÖNTÜRK  
RAVZATÜ’S-SAFÂ VE HABİBÜ’S-SİYER’E GÖRE GÛRLULAR
Sayı XXXIV, ss.129-161.

Ghurids According To Ravzatu's-Safa And Habibu's-Siyer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran TAŞLIGİL - Güven ŞAHİN  
TARİHSEL SÜREÇTE HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) VE AFYON
Sayı XXXIV, ss.163-196.

Poppy (Papaver somniferum L.) And Opium in Historical Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1234
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmet SARIBAL  
FATİHLİ MEHMED TEVFİK PAŞA’NIN ŞEHZADE CEM KİTABI
Sayı XXXIV, ss.197-232.

Fatihli Mehmed Tevfik Pasha’s Shahzadeh Cem Book
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÖZKUL  
OSMANLI İLMİYE SİSTEMİNE İÇERDEN BİR ELEŞTİRİ: KAZASKER TATARCIK ABDULLAH MOLLA’NIN LAYİHASININ ANALİZİ
Sayı XXXIV, ss.233-246.

A Critique from the Ottoman Scientific System: The Analysis of the Report of Kazasker Tatarcık Abdullah Mulla
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KARAZEYBEK  
AHKȂM DEFTERLERİNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA OSMANLI TAŞRASINDA YAŞANAN PROBLEMLER: ERZİNCAN ÖRNEĞİ
Sayı XXXIV, ss.247-277.

According To Ahkam Registrations Problems That Take Place In The Rural Provinces Of The Ottaman Empire In The 18th Century: The Example Of Erzincan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Nuri TUNÇ  
18. YÜZYILDA HISN-I MANSUR KAZASINDA (ADIYAMAN) CAMİLER ve CAMİ GÖREVLİLERİ
Sayı XXXIV, ss.279-306.

Mosques and Mosques Entitled-workers in the Hisn-i Mansur in the 18th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TAŞ  
18.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE YELKEN BEZİ TEMİNİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ALINAN TEDBİRLER
Sayı XXXIV, ss.307-354.

The Problems Means in the Ottoman Employees in the 18th Century in the Ottoman State and Their Measures Received
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1281
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep DÜNDAR  
64 NOLU KIBRIS MUFASSAL TAHRİR DEFTERİNE GÖRE TUZLA NAHİYESİ
Sayı XXXIV, ss.355-381.

The Tuzla Dıstrıct Accordıng To The Cyprus Detaıled Archıve Book 64
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hidayet KARA  
OSMANLI REDİF TEŞKİLATINDA TALİM: 1909 TARİHLİ TALİMNAME ÖRNEĞİ
Sayı XXXIV, ss.383-419.

Education in the Ottoman Redif Military Units: An Example of the 1909 Instruction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Fatih TORUN  
TANZİMAT SONRASI OSMANLI TAŞRA İDARESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
Sayı XXXIV, ss.421-451.

A Bibliography Essay On Ottoman Province Administration After Tanzimat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ÖZSÜER  
BALKAN SAVAŞI’NDAN LOZAN’A YUNANİSTAN’DA EKALLİYET SORUNU VE MÜSLÜMAN NÜFUS
Sayı XXXIV, ss.453-491.

The Problem Of Administration In Greece And The Muslim Population From Balkan War To Lausanne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz AKPINAR - Ahmet NİZAMOĞLU  
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KIRŞEHİR SANCAĞI’NIN İDARİ VE İKTİSADİ GELİŞİMİ
Sayı XXXIV, ss.493-528.

Administrative and Economic Development of Kırşehir Sanjak from Ottoman Empire to the Republic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resul BABAOĞLU - Abdurrezzak ÇELİK  
CUMHURİYET İDARESİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE SİİRT’TE DEMOGRAFİK GÖSTERGELER
Sayı XXXIV, ss.529-563.

Demografic Indicators in Siirt in the Transition Period to the Republican Administration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal TUNÇ  
CUMHURİYET’İN İLK DÖNEMLERİNDE VİLAYETLERDE YAPILAN İDARİ DÜZENLEMELER DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ
Sayı XXXIV, ss.565-585.

Administrative Regulations In Cities In The First Years Of The Republic: Denizli Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1294
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadir YURTOĞLU  
TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMİN KALKINMASINDA ÖNEMLİ BİR MODEL: DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ (1949-1960)
Sayı XXXIV, ss.587-632.

An Important Model For The Development Of Countryside In Turkey: State Hatcheries (1949-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilşad YİRSUTİMUR  
TÜRK OCAĞI’NDA İRAN’A YÖNELİK PANTÜRKİST BİR KONFERANS VE BU KONFERANSIN AKİSLERİ
Sayı XXXIV, ss.633-644.

A Panturkist Conference On Iran At Türk Ocağı And Responses To This Conference
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1307
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan ÇELİKER  
ATATÜRK'ÜN ORTADOĞU POLİTİKASI
Sayı XXXIV, ss.645-666.

Atatürk’s Midle East Policy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer BAŞKAYA  
ATATÜRK’ÜN GENÇ DİPLOMATI VE TÜRKİYE'NİN MİLLETLER CEMİYETİ'NDEKİ İLK DAİMÎ TEMSİLCİSİ: CEMAL HÜSNÜ TARAY’IN HAYATI VE DİPLOMATİK FAALİYETLERİ
Sayı XXXIV, ss.667-685.

Atatürk's Young Diplomat and Turkey's First Constant Representative in the League of Nations: Cemal Husnu Taray, His Life and His Diplomatic Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya BİLDİRİCİ  
ADANA’DA MÜBADELE ve MÜLTECİ SORUNLARI
Sayı XXXIV, ss.687-709.

Population Exchange Refugee Problems In Adana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan PAYASLI  
I. DÖNEM TBMM’DE CEBEL-İ BEREKET MİLLETVEKİLLERİ VE SİYASİ FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXIV, ss.711-766.

The Review Of Cebelibereket Mps And Their Activities In The First Grand National Assambly Of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin ELMACI  
LAİKLİK KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE 3 MART 1924 YASALARINA KADAR GELİŞİMİ
Sayı XXXIV, ss.767-805.

The concept of secularism and ıts developments until 3 Mart 1924 Laws in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evren KÜÇÜK  
TÜRKİYENİN ARABULUCU ROLÜ: İRAN-AFGANİSTAN SINIR HAKEMLİĞİ
Sayı XXXIV, ss.807-833.

Turkey`s Mediator Role: Iran-Afghanistan Border Arbitration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğan DUMAN  
İSLAMCI GAZETE VE DERGİLERİN 27 MAYIS HÜKÜMET DARBESİ’NE YÖNELİK TUTUMLARI
Sayı XXXIV, ss.835-852.

Attitudes Of Islamist Newspaper And Magazines Towards 1960 Coup D’etat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin COŞKUN  
1950’LER VE 60’LARDA KIBRIS SORUNU VE TÜRK-İNGİLİZ POLİTİKALARI
Sayı XXXIV, ss.853-868.

The Cyprus Problem and Turkish-British Policies in the 1950s and 60s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Yaşar AKÇAY  
POLONYA’DA TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE TAM ÜYELİĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER
Sayı XXXIV, ss.869-892.

Opinions About Turkey’s Fullmembership to European Union in Poland
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed DAĞ  
SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE YEREL TARİH KONULARI VE YAKLAŞIMLARI (1968-2015)
Sayı XXXIV, ss.893-932.

Local History Subjects and Approaches İn Social Studies Lessons (1968-2015)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza ÇAKIR - Adil AKTAŞ  
KIRGIZİSTAN RESMİ HABER AJANSI ‘KABAR’DA TÜRKİYE’NİN TEMSİLİ
Sayı XXXIV, ss.933-951.

Representative of Turkey in the Kyrgyz Official News Agency “KABAR”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Efe SIVIŞ  
KÜRESELLEŞME KAVRAMININ SİYASİ TARİH YAZIMINA ETKİLERİ
Sayı XXXIV, ss.953-986.

The Impact Of Globalization Concept On Political History Writing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin YURT  
YOL VE YOLCU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE KISA BİR FELSEFİ-EDEBİ İNCELEME: HERAKLEİTOS DK 22B60 VE FROST’UN ROAD NOT TAKEN ŞİİRİNDEN HAREKETLE YOL
Sayı XXXIV, ss.987-1003.

A Short Philosophical-Literate Examination On The Relation Between The Way And The Passenger: The Way Based On Heraclitus DK22B60 And Frost’s Poem Of Road Not Taken
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farnaz SARANİ AZAR  
ASGHAR FARHADİ SİNEMASINDA GERÇEKÇİLİĞİN YANSIMASI: “ELLY HAKKINDA” FİLMİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME
Sayı XXXIV, ss.1005-1038.

Reflection Of Cinema Reality To The Films Of Asghar Farhadi: Evaluation On “About Elly” Film
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla ŞENER  
XVIII. YÜZYIL RUSYA’SINDA İTALYAN EDEBİYATINDAN ÇEVİRİLER
Sayı XXXIV, ss.1039-1049.

Translations from Italian Literature in 18th Century’s Russia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmügülsüm ALBİZ  
1960-1980’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE YAZIN ÇEVİRİSİ VE YENİ DERGİ ÖRNEĞİNDE YAZIN ÇEVİRİSİ FAALİYETLERİ
Sayı XXXIV, ss.1051-1061.

The Literary Translation in Turkey during 1960-1980s and Literary Translation in the Case of Yeni Dergi Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ARSLAN SÖZÜDOĞRU  
DIE UNTERSCHIEDE DEUTSCHER QUR’ANÜBERSETZUNGEN IN DER UBERSETZUNGSGESCHICHTE
Sayı XXXIV, ss.1063-1080.

Tercüme Tarihinde Almanca Kur’an Meallerinin Farklılıkları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1293
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem PAMUK - Akif PAMUK  
ALMANYA’DA SACHUNTERRICHT (HAYAT BİLGİSİ) DERS KİTAPLARINDA BİR ARADA YAŞAM KÜLTÜRÜNÜN SUNUMU
Sayı XXXIV, ss.1081-1108.

The Presentation Of The Culture Of Living Together In Sachunterricht (Life Studies) Textbooks In Germany
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1245
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem TAPKI  
TARİHİ KONUT YAPILARININ TURİZM İŞLEVİNE DÖNÜŞÜMÜNDE KİMLİĞİN BİLİMSEL AÇIDAN İZLENİMİ
Sayı XXXIV, ss.1109-1131.

Scientific Impression Of The Identity Of Historical Residential Building In The Transformation Of Tourism Function
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin POLAT  
ERZURUM OVASI VE ÇEVRESİNDE JEOMORFOLOJİ EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK GÜZERGÂH ÖNERİSİ
Sayı XXXIV, ss.1133-1150.

Route Proposal to be Used in Geomorphology Education in Erzurum Plain and Nearby
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan ERTAN - Meral TİMURTURKAN - Gönül DEMEZ - Elife KART  
TÜRKİYE'DE DENETİMLİ SERBESTLİK DENEYİMİ: KRİMİNOJENİK İHTİYAÇLAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK ALTINDAKİ BİREYLERİN BEKLENTİLERİ
Sayı XXXIV, ss.1151-1171.

Türkiye’de Denetimli Serbestlik Deneyimi: Kriminojenik İhtiyaçlar ve Denetimli Serbestlik Altındaki Bireylerin Beklentileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1277
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnci AKSU KARGIN  
THROUGH THE EYES OF TURKISH CITIZENS: HOW THE SYRIAN REFUGEES AFFECT TURKEY AND TURKISH SOCIETY
Sayı XXXIV, ss.1173-1197.

Türk Vatandaşların Gözünden: Suriyeli Mülteciler Türkiye’yi ve Türk Toplumunu Nasıl Etkiliyor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Benli ÖZDEMİR  
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE EĞİTİM ALAN TÜRK ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXXIV, ss.1199-1219.

Evaluation of the Opinions of Turkish Students who are Co-Educated with Temporary Protected Syrian Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra KIZILAY  
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ STEM ÇALIŞMALARI
Sayı XXXIV, ss.1221-1246

STEM Researches on Teacher Education in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülnur AYDIN  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI ÖĞRETİM UYGULAMALARIYLA AKADEMİK YAZMA ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
Sayı XXXIV, ss.1247-1279.

Turkish Language and Literature Teacher Candidates’ Opinions on Academic Writing Training with Reflective Teaching Practices
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagihan TANIK ÖNAL - Uğur BÜYÜK  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARI
Sayı XXXIV, ss.1281-1311.

Student Science Teachers’s Environmental Attitudes and Behaviors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah BAŞARAN TANRIÖVER - Sema SEVİNÇ - Ebru TEMİZ  
VACCAI VE CONCONE SES ETÜTLERİNİN ÖĞRENCİ PERFORMANS DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı XXXIV, ss.1313-1338.

The Effects Of Vaccai And Concone Vocal Etudes On Performance Values Of Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lale Sariye AKAN  
YAŞLI BİREYLERİN BESLENME VE DİYET KONUSUNDAKİ TUTUMLARI
Sayı XXXIV, ss.1339-1350.

The Attitudes Of Elderly People About Nutrition And Diet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DALKILIÇ - Metin KAYA  
INVESTIGATION OF CHARACTERISTIC FEATURES OF COACHES ACCORDING TO SOME VARIABLES
Sayı XXXIV, ss.1351-1362.

Antrenörlerin Kişilik Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem ODACIOĞLU - Evren BARUT  
ÇEVİRİ USUL, STRATEJİ VE YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Sayı XXXIV, ss.1363-1392.

A Compilation On The Translation Procedures, Strategies And Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Benli ÖZDEMİR - Mustafa ÖZKAN - Ezel TAVŞANCIL  
BEŞİNCİ SINIF DÜZEYİNDE YABANCI DİL AĞIRLIKLI EĞİTİM VERİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER
Sayı XXXIV, ss.1393-1411.

Opinions Regarding Giving Foreign Language Weighted Training at Fifth Grade Level
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1276
Özet | Abstract | Tam Metin |