XXXV SayıEditör
Doç. Dr. Mustafa ALİCAN

Editör Yardımcısı
Uzm. Tuğrul Gökmen ŞAHİN

MUŞ  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYunus ÖZGER  
İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İKTİDARIN YENİ SEMBOLÜ OLARAK HAZIRLANAN KANUNİ ESASİ MADALYASI
Sayı XXXV, ss.1-19

The Medal Of Constıtutıon Prepared As A New Symbol Of Power Durıng The Second Constıtutıonal Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
1256 TARİHLİ VE 2115 NUMARALI KIRŞEHİR NÜFUS DEFTERİNE GÖRE HAREMEYN-İ ŞERİFEYN AŞİRETİNE TABİ AŞİRETLER - CEMAATLER, YERLEŞTİKLERİ KÖYLERİN İSİMLERİ, HANGİ AŞİRETE –CEMAATE BAĞLI OLDUKLARI, HANE SAYILARI, KAYDEDİLEN NEFER SAYISI VE TOPLAM NÜFUSLARI HAKKINDA BİLGİLER
Sayı XXXV, ss.20-38

Tribes of Haremeyn-i Şerifeyn tribe according to the Kırşehir Population Register dated 1256 and numbered 2115 - Congregations, Names of the villagers who settled, Which tribe are connected to the community, Household numbers,
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Rıfat GÜZEY  
KASTAMONU ŞEHRİNE TÜRK İSKÂNI VE ŞEHRİN KISA BİR TARİHİ DEĞERLENDİRMESİ
Sayı XXXV, ss.39-63

Turkish Settlement and A Brief Historical Assessment of Kastamonu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Ulvi ÖZBEY  
19. YÜZYIL ARAP MİLLİYETÇİLİĞİNDE MİSYONERLERİN ETKİSİ: SURİYE ÖRNEĞİ
Sayı XXXV, ss.64-81

The Effects Of Mıssıoners In The 19th Century Arab Natınalısm: Sample Of Syrıa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin UZUN  
OSMANLI DÖNEMİNDE PALU ÇEVRESİNDE ÇIKARILAN MADEN KAYNAKLARI
Sayı XXXV, ss.82-97

The Mineral Resources extracted From Palu During the Ottoman Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demo Ahmet ASLAN - Hakan YAŞAR  
BİR CUMHURİYET REFORMUNUN ANALİTİK SEYRİ: TÜRKİYE'DE PAZAR TATİLİNİN KABULÜ
Sayı XXXV, ss.98-127

The Analytical Process of a Republican Reform: The Adoption of Sunday as a Holiday in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah İSTEK  
OSMANLI HEKİMLERİNİN TÜRKÇE TIP ESERLERİNDE VEBA HASTALIĞI VE TEDAVİSİ
Sayı XXXV, ss.128-152

Plague Dısease And Its Treatment In The Turkısh Works Of Ottoman Physıcıans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ARSLAN SÖZÜDOĞRU  
SARI GÜRZ NUREDDİN HAMZA B. YUSUF EFENDİ (Ö. 928/1521) VE ECVİBE ‘ALÂ ES’İLETİ’S-SEYYİDÎ RİSALESİ
Sayı XXXV, ss.153-173

Sarı Gürz Nureddin Hamza b. Yusuf Efendi (d. 928/1521) and Treatise Ecvibe ‘alâ Es’ileti’s-Seyyidî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Kürşat TÜRKAN - Ayşe ÇELİK KAN  
BAYIR-BUCAK TÜRKMEN ÂŞIKLARINDAN ALİ MOLLA MUSA
Sayı XXXV, ss.174-206

Mullah Musa in Love in the Bayır Bucak Türkmen Lovers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1366
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım OYARÇİN - Fatma KIZILYALÇIN - Halil ÖZKAN  
ANTİK ÇAĞ OYUNLARINDA KEMİĞİN KULLANIMI
Sayı XXXV, ss.207-225

The Use Of Bone In Ancıent Age Games
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ELBAN  
TARİHYAZIMINDAN TARİH EĞİTİMİNE PSİKOTARİH
Sayı XXXV, ss.226-248

Psychohistory: From Historiography to History Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÜNAL - Mehmet UYSAL  
DOĞU VE BATI KÜLTÜRLERİNDE SİYASETNAME GELENEĞİ: YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG VE MACHİAVELLİ’NİN II PRİNCİPE ÖRNEĞİ
Sayı XXXV, ss.249-280

The Tradition of Mirror of Prince in Eastern and Western Cultures: Based on Example of Kutadgu Bilig by Yusuf Has Hacib and II Principe by MachiavelliThe Tradition of Mirror of Prince in Eastern and Western Cultures: Based on Example of Kutadgu Bilig by Yusuf Has Hacib and II Principe by Machiavel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Serkan ŞAHİN  
HİTLER'İN İKTİDARA GELİŞİNİN TÜRK DİPLOMATİK RAPORLARINA YANSIMASI
Sayı XXXV, ss.281-298

Reflection To The Turkish Diplomatic Reports Of The Hitler Government'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap ÖZDEN  
NİÇİN OKUMUYORUZ?
Sayı XXXV, ss.299-313

Why do not weread it?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt AKDERE  
BİZANS TARİHİ KAYNAKLARINA GÖRE VI. –X. YÜZYILLARDA İSTANBUL’DA GÖRÜLEN VEBA SALGINLARI
Sayı XXXV, ss.314-343

Outbreaks of Plague in Istanbul According to Byzantine Chronicles (VIth –Xth Centuries)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YÜKSEL  
SPORDA SINIF İLİŞKİLERİ
Sayı XXXV, ss.344-365

Class Relations in Sport
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi DÖNMEZ  
ESKİ YAKINDOĞU’DA RİTÜEL ŞİDDET, KURBAN BUNALIMI VE TOPLUMSAL DÜZENİN KONSOLİDASYONU: İNSAN KURBANI VE TOPLUMSAL ETKİLERİ
Sayı XXXV, ss.366-395

Ritual Violence, Sacrificial Crisis and Consolidation of the Social Order in the Ancient Near East: Human Sacrifice and Its Social Effects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Kaan YALÇIN  
“YENGEÇ” SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXV, ss.396-405

An Analysıs On The Etymology Of The Word Of “Yengeç”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin YEDEK  
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE GÜNEŞ-DİL TEORİSİNİN DENİZ TAŞITLARI İSİMLERİNE ETKİSİ
Sayı XXXV, ss.406-430

The Effect Of Sun-Language Theory On The Name Of Marıne Vehıcles Accordıng To Archıve Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan PAYASLI  
TARIK MÜMTAZ GÖZTEPEN’İN ÇİZGİLERİYLE BİR EĞİTİM KADROSU VE KÜLTÜREL EMPERYALİZM ÜZERİNE NOTLAR
Sayı XXXV, ss.431-498

Notes On Cultural Imperıalızm And The Educatıonal Staff Through The Eyes Of Tarık Mümtaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun DOĞAN  
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA HOŞGÖRÜ VE TOPLUMSAL UYUM AÇISINDAN ÇEVİRİNİN ROLÜ
Sayı XXXV, ss.499-511

The Role Of Translatıon In The Context Of Tolerance And Multıculturalısm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÖZDEMİR - Onur KÖKSAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı XXXV, ss.512-525

An Investıgatıon Of Pre-Servıce Teachers’ Learnıng Styles In Terms Of Dıfferent Varıables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞEKER  
MEMLÛK KUMANDANI EMÎR YEŞBEK İLE DULKADİR BEY’İ ŞEHSUVAR ARASINDAKİ MÜCADELE VE ŞEHSUVAR’IN İDAMI
Sayı XXXV, ss.526-553

The Struggle Between Mamluk Commander Yeşbek And Dulkadır Prıncıpal Şehsuvar And Şehsuvar’s Executıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan PAKSOY  
ARKAİK DÖNEM İONİA KENT SURLARININ GELİŞİMİNDE PHRYG VE LYDİA SUR İNŞAAT TEKNİKLERİNİN KATKILARI
Sayı XXXV, ss.554-591

The Contribution of the Phrygian and the Lydian Fortification Techniques to the Development of the Ionian City Walls in Archaic Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arife Göknur PARLAK - Ünal TAŞKIN  
CEZAEVİ OLARAK KULLANILDIĞI YILLARDA MUSALLA (ALAYBEYİ) CAMİİ
Sayı XXXV, ss.592-628

In The Years When It Was Used As A Prison , Musalla (Alaybeyi) Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer AÇAR - Ercan GÜMÜŞ  
XVII. YÜZYIL BAŞLARINDA SAFEVİ-BRADOSTİ İLİŞKİLERİ VE DIMDIM KALESİ KUŞATMASI
Sayı XXXV, ss.629-656

The Relatıons Between Safavıds And The Trıbe Bradostıans And The Sıege Of Dımdım Castle In The Early 17th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KAYA - Eyüp İZCİ  
YENİLENEN İLKOKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Sayı XXXV, ss.657-686

Teachers’ Views About Renewed First Time Reading and Writing Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat POLAT  
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE TECİRLİ AŞİRETİNİN İSKÂN VE ISLÂHI
Sayı XXXV, ss.687-725

According To Archival Documents, The Resettlement Of The Tecirli Tribe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıraç AKTÜRK  
SİCİLL-İ AHVAL KAYITLARINA GÖRE MİDYATLI MEMURLAR
Sayı XXXV, ss.726-748

The Civil Servants From Midyat According To Registration Circumstances
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğrul OTAÇ  
MİZANCI MURAD BEY VE JÖN TÜRK İLİŞKİLERİ
Sayı XXXV, ss.749-794

Mızancı Murad Bey And Young Turk Relatıons
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur KORKMAZ - Hasan Hüseyin AYGÜL  
ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMİNDE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN BAŞARIDAKİ EŞİTSİZLİKLERİ ÜRETMEDEKİ ETKİSİ (HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA ÖRNEĞİ)
Sayı XXXV, ss.795-828

The Impact Of The Cultural Dıfferences In The Interactıon Between Teachers And Students On The Generatıon Of Inequalıtıes In Success (The Example Of Hakkarı / Yüksekova)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1345
Özet | Abstract | Tam Metin |