XXXVI SayıEditör
Prof. Dr. Ahmet KARA

Editör Yardımcısı
Uzm. Tuğrul Gökmen ŞAHİN

MALATYA  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEyyup YILDIRIM - Abdurrahman KIRTEPE - Nurhan HALİSDEMİR - Oğuzhan ALTUNGÜL - Nuran CAN  
SPOR BÖLÜMLERİNDEKİ, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN MARUZ KALDIKLARI DUYGUSAL TACİZLERİN İNCELENMESİ
Sayı XXXVI, ss.1-9

Examınatıon of The Emotıonal Abuse Suffered By Students of Masters and Doctorate in Sports Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet AVAROĞULLARI - Ayşe ALTINIŞIK - Medine ÖZSARI  
ORTAOKUL DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ SANAYİ İNKILABI KONULARINDA YER ALAN SORULARIN AHLAKİ BOYUTUNUN İNCELENMESİ
Sayı XXXVI, ss.10-28

Investıgatıon of Questıons in The Subjects of Industrıal Revolutıon Whıch Take Place in Secondary School Textbooks and Workbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman KIRTEPE - Turan ÇETİNKAYA  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı XXXVI, ss.29-42

An Analysıs of Dıfferent Varıables of Job Satısfactıon of Physıcal Educatıon and Sports Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali BİLGENOĞLU - Selahattin ERTÜRK ÇİFTÇİ  
BİR BATILI SEYYAHIN HATIRALARINDA ORYANTALİZM’İN İZLERİNİ SÜRMEK: EDWARD WİLLİAM LANE’İN GÖZÜNDEN 19.YÜZYIL MISIR TOPLUMU VE KÜLTÜRÜ
Sayı XXXVI, ss.43-62

Tracing Orientalism In A Memoır Of A Western Traveller: 19. Century Egyptıan Culture And Socıety In The Eyes Of Edward Wıllıam Lane
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal TUNÇ  
CUMHURİYET’İN İLK DÖNEMLERİNDE AĞRI’DA EĞİTİM (1923-1945)
Sayı XXXVI, ss.63-74

Education in Agri in the First Period of the Republic (1923-1945)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağdaş CAZ  
ÇATIŞMA EYLEM STİLİNİN DEMOGRAFİK NİTELİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı XXXVI, ss.75-87

Evaluation Of Conflict Activity Styles In Terms Of Demographic Qualities: A Study on Students in Sport Sciences Departments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel YEŞİLKAYALI  
MANEVİ DEĞERLENDİRMEYİ DAVİD R. HODGE İLE ANLAMAK
Sayı XXXVI, ss.88-103

Understanding Spiritual Assessment Through David R. Hodge
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan GÜMÜŞ  
18. YÜZYIL ORTALARINDA URFA/RUHA'DA YÜKSELEN YEREL GÜÇLER VE BUNLARIN DEVLET VE ÇEVRELERİYLE İLİŞKİLERİ
Sayı XXXVI, ss.104-129

Local Powers That Rising In The Mid-18th Century In Ruha/Urfa And Its Environs and Their Relations With The State And Their Neighbours
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GENCER  
TANZİMAT FERMANI ÖNCESİ DOĞU VİLAYETLERİNE YÖNELİK OSMANLI MERKEZİLEŞME POLİTİKASI
Sayı XXXVI, ss.130-148

The Ottoman Centralization Policy Towards Eastern Provinces Before the Tanzimat Edict
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Mehmet UĞURLU  
KADIN BASKETBOLCULARDA ALGILANAN STRES NEDENLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YAKLAŞIMLARI
Sayı XXXVI, ss.149-159

Female Basketball Players’ Causes Of Stress And Approaches To Cope Wıth Stress
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülenaz SELÇUK - Fatih KANA - Hulusi GEÇGEL - Elif AŞÇI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE MİZAH KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı XXXVI, ss.160-176

Opınıons Of Pre-Servıce Turkısh Teacher On The Use Of Humor In Educatıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürhan YELLİCE  
MEGALİ İDEA MI MARE NOSTRUM MU? MONDROS MÜTAREKESİ’NDEN İZMİR’İN İŞGALİNE İTALYAN-YUNAN İLİŞKİLERİ VE PROPAGANDA SAVAŞI, 1918-1919
Sayı XXXVI, ss.177-228

Megalı Idea or Mare Nostrum? From Mudros Armıstıce to The Invasıon of Izmır, The Greek-Italıan Relatıons and the Propaganda War, 1918-1919
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YALAP  
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM SÖZLÜKLERİN KAVRAM ALANI VE YÖNTEM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXXVI, ss.229-255

The Evaluatıon Of The Persıan-Turkısh Verse Dıctıonarıes In Terms Of Consept Area And Method Context In Classıcal Turkısh Lıterature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halim DEMİRYÜREK  
1913-1914 DERS SENESİNDE ANKARA SULTANİSİ
Sayı XXXVI, ss.256-277

Ankara Sultanisi in 1913-1914 Scholar Year
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar AKIN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tambora ve Yazı Olmayan Yıl - Bir Volkan Dünyayı Nasıl Krize Soktu
Sayı XXXVI, ss.278-290

Tambora und das Jahr ohne Sommer - Wie ein Vulkan die Welt die Krise stürzte
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya GÖLGESİZ GEDİKLER  
EĞİTİMDE BAHÇE ÇALIŞMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ERKEN DÖNEMLERİNDE OKUL UYGULAMA BAHÇELERİ
Sayı XXXVI, ss.291-315

History of school gardens with a focus on the period of Early Turkish Republic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Recep KELEŞ  
İBN HALLİKAN’IN VEFEYATÜ’L-A’YÂN İSİMLİ ESERİNE GÖRE SELÇUKLU BİYOGRAFİLERİ
Sayı XXXVI, ss.316-337

Seljuk Bıographıes Accordıng to İbn Hallıkan’s Wafayat Al-Ayan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet DALKILIÇ - Hüdaverdi MAMAK  
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXXVI, ss.338-350

Nigde Ömer Halisdemir Unıversıty Evaluatıon Of Lıfe Qualıty Of Students Who Learned In Physıcal Educatıon And Sports School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AYGEN  
SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ELAZIĞ/PALU ÖRNEĞİ
Sayı XXXVI, ss.351-372

An Examınatıon on Electıve Behavıor: Elazığ / Palu Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KARAZEYBEK  
TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILDA KÜTAHYA’DAKİ TİCARET MAHALLERİ
Sayı XXXVI, ss.373-402

16th Century Tradıng Places in Kutahya Accordıng to the Tahrır Regısters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel ASLANTÜRK  
HİTİT METİNLERİNDE GEÇEN HATTİ TANRIÇASI: “KUZZANIŠU / KUZANAŠU”
Sayı XXXVI, ss.403-420

The Hattıan Goddess: “Kuzzanıšu/Kuzanašu” On The Hıttıte Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman CENGİZ  
ÜLGENER’İN ORTAÇAĞ İKTİSAT AHLAKI VE ZİHNİYET TAHLİLİNİN TEORİK TASNİFİ
Sayı XXXVI, ss.421-442

The theoretical classification of Ülgener's medieval economic ethics and mentality analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Emre KARAKUŞ  
ENVER PAŞA’NIN ALFABE VE YAZI DENEMESİ: ORDU ELİFBASI
Sayı XXXVI, ss.443-484

Enver Pasha's Alphabet And Spelling Attempt: Ordu Elifbası (Army Alphabet)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1408
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim GÜLLÜ - Aykut BAYKAL  
SPOR İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÇATIŞMA YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI
Sayı XXXVI, ss.485-507

Conflıct Management Approaches In Employees In Sports Enterprıses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim GÜVEN - Mesut ESMEK  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA DAİR ALGILARININ RESİM ANALİZİ İLE TESPİT EDİLMESİ
Sayı XXXVI, ss.508-527

Image Analysıs Of Perceptıon On Students Of Prımary School Wıth Determınatıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan KIYANÇ - Bayram AKÇA  
CIA VE 27 MAYIS 1960 DARBESİ
Sayı XXXVI, ss.528-564

CIA and May 27, 1960 Coup
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit YETİŞ  
ADIYAMAN İLİNDE İKAMET EDEN BİREYLERİN REKREASYON ALIŞKANLIKLARI VE AKTİVİTE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXXVI, ss.565-579

Analysıng The Recreatıon Habıts And Actıvıty States Of Indıvıduals Lıvıng In Adıyaman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat KANAT - Şeyda ÖZÇELİK  
XVIII. YÜZYIL OSMANLI-DOĞU AVRUPA DİPLOMASİSİ VE BU DİPLOMASİ KAVŞAĞINDA YENİ BİR UNSUR: SIĞINMACI UKRAYNA KAZAKLARI
Sayı XXXVI, ss.580-605

18th Century Ottoman Diplomacy and a New Element at the Crossroads of this Diplomacy: The Refugee Ukrainian Cossacks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan PAYASLI  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARI TÜRKİYE’SİNDEN BİR KESİT: MUSTAFA FAİK ÖZTRAK’IN DÂHİLİYE VEKİLLİK YILLARI (1939-1942)
Sayı XXXVI, ss.606-658

A Sectıon of the Second World War Years of Turkey: The Tımes of Mustafa Faik Öztrak as the Mınıster of Interıor ( 1939-1942 )
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel YILDIRIM  
KEMAL TAHİR'DE OSMANLILIK ve ANADOLU TÜRKLÜĞÜ İLİŞKİSİ
Sayı XXXVI, ss.659-675

The Relation Of Ottomanism And Anatolian Turkishness in Kemal Tahir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rukiye ÖZTÜRK  
ESKİÇAĞ’DA ARİTMETİK VE EUCLEIDES (ÖKLİD) ALGORİTMASI
Sayı XXXVI, ss.676-697

The Arıthmatıc in Ancıent age and the Euclıdean Algorıthm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nermin ATİLA  
HİTİTLERDE KENT VE KENT KİMLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXVI, ss.698-732

Assessment on Hıttıte Cıty Sturucture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1365
Özet | Abstract | Tam Metin |