XXXVII SayıEditör
Prof. Dr. Ahmet KARA

Editör Yardımcısı
Uzm. Tuğrul Gökmen ŞAHİN

MALATYA  11.12.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAyşe Işık AKDAĞ  
ÇEVİRİBİLİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME BİÇEMLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ
Sayı XXXVII, ss.1-25

Learning Styles and Goal Orientations of Translation Studies Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1392
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer CERİT BERBER - Alaaddin CERİT  
FİZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMUN RUTİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ÇALIŞMASI
Sayı XXXVII, ss.26 - 36

The Effect Of Attıtudes Towards Physıcs Lesson On Problem Solvıng Skılls Of Word Physıcs Problems: A Structural Equatıon Modellıng Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Gökhan DALYAN - Özge Özgür BAYIR - Murat Şakir CEYHAN  
GEÇMİŞİN İZİNDEN BUGÜNÜN TOPLUMSAL KADININI ANLAMAK: -Rus ve Ermeni Kadınının Sosyo-Kültürel Konumunun Karşılaştırılması-
Sayı XXXVII, ss.463-494

Understandıng Contemporary Woman On Traıl Of The Past: A Comparative Study On Socio-Cultural Statuses Of Russian And Armenian Women
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tamer ASLAN  
KÜLTÜR-SANAT İLİŞKİSİNDE, ANADOLU’DAKİ MEDENİYETLER VE KÜLTÜREL MİRASLARININ TÜRK EL SANATLARI GELENEKSEL YÖNTEMLERİYLE, DERİ ÜZERİNE TASARIM VE UYGULAMALARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Sayı XXXVII, ss.37-54

The Relatıonshıp Between Culture And Art, Cıvılızatıons And Cultural Herıtage In Anatolıa Wıth Tradtıonal Methods Of Turkısh Handcrafts, New Approaches In The Desıgn And Applıcatıon Of Leather
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YÜKSEL - Ülhak ÇİMEN  
MEDYA SEKTÖRÜ BAĞLAMINDA İŞ ZEKÂSI KAVRAMI VE ÖNEMİ
Sayı XXXVII, ss.55-69

The Busıness Intellıgence Concept And Its Importance In The Context Of Medıa Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya ÖZDOĞAN - Kübra ÖZDOĞAN - Nermin IŞIK  
PEKMEZDEN ÜRETİLEN YİYECEKLER: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Sayı XXXVII, ss.70-88

Food produced from Molasses: Diyarbakır Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal MUTLUER  
SOSYAL BİLGİLER ÖGRETMEN ADAYLARININ KUT’ÜL AMARE SAVAŞINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA ANALİZİ
Sayı XXXVII, ss.89-108

The Analysis Of Social Studies Teacher Candidates' Perceptıon Of Kutül Amare War By Metaphors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel OĞUZ HAÇAT - Saadet Sümeyye AHMETOĞLU  
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı XXXVII, ss.109-140

Examınatıon Of Student Opınıons On Usıng Smartboards Of The Courses That Rupublıc Of Turkey, Revolutıon History And Ataturkısm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Serdar YÜCEL - Tuba Fatma KARADAĞ - Özgür KARATAŞ  
ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL KABULLENME DÜZEYİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL KABULLENME ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı XXXVII, ss.141-155

An Analysis on The Effect of Organizational Acceptance Level and Demographic Characteristics of Academic Staff on Organizational Acceptance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BAYRAK AYAŞ  
LİDERLİK VE EMPATİ
Sayı XXXVII, ss.156-173

Leadershıp And Empathy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1466
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KÜTÜK  
SELÇUKLU ÇAĞINDA ZEHİRLE SUİKAST ÜZERİNE NOTLAR
Sayı XXXVII, ss.174-195

Notes About Assassınatıon Wıth Poıson In The Saldjukıd Age
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu BOY  
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SAYISAL VERİLERLE AZINLIK VE YABANCI OKULLARI ( 1923-1938 ilk-Orta-Lise)
Sayı XXXVII, ss.196-212

The Numerıcal Data On The Foreıgn Schools And The Schools Of Mınorıty Groups In The Early Republıcan Perıod (1923-1938 Primary-Middle-High Schools)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşen SİNA  
ANTİK YUNAN MİTOSLARININ İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXVII, ss.213-234

An Evaluatıon On The Functıons Of Ancıent Greek Myths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1425
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin UZUN  
Osmanlı Devleti’nde Reaya Temsilcilerinden Olan Melikler
Sayı XXXVII, ss.235-256

The “Maliks” Who Are The Representatives Of The People In The Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin Deniz TANIR  
MİLLİ MÜCADELE'DEN LOZAN'A ANKARA HÜKÜMETİ VE FRANSIZ OKULLARI (1919-1922)
Sayı XXXVII, ss.257-290

Ankara Government and French Schools from National Struggle to Lausanne (1919-1922)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercüment TOPUZ  
SİYASETİN ÜRETİCİSİ VE İKTİSADİ GELİRİN TÜKETİCİSİ, PAYİTAHT İSTANBUL’A GÖÇÜN MEN’İ (1742-1842)
Sayı XXXVII, ss.291-315

Producer of Politics and Consumers of Economic Revenues, Prohibition of Migration to the Capital City of Istanbul (1742-1842)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahriye Begum YILDIZELİ  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD VE WİLLİAM E. GLADSTONE ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Sayı XXXVII, ss.316-336

A Comparative Analysis on Sultan Abdulhamid II and William E. Gladstone
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir ADAMAZ  
XVI. YÜZYILDA ADALA KAZASI PİYADE ÇİFTLİKLERİ
Sayı XXXVII, ss.337-378

Infantry Farms Of Adala Dıstrıct In The 16th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil DOĞANCI  
ESKİÇAĞ'DA TROAS BÖLGESİ'Nİ ETKİLEYEN TSUNAMİ FELAKETLERİ (MÖ 1380-MS 600)
Sayı XXXVII, ss.379-404

Tsunami Hazards Affected the Troas Region in Ancient Times (1380 BC-600 AD)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kevser TAŞDÖNER  
PRİNCİPATUS DÖNEMİ SOSYAL DÜZENİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KADIN ALGISI
Sayı XXXVII, ss.405-426

Women's Perception in Reconstruction of the Social Order of the Principate Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TAŞ  
OSMANLI DONANMASINDA KADIRGALAR
Sayı XXXVII, ss.427 - 462

The Galleys İn The Ottoman Navy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÇİFTÇİ  
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA GAYRİMENKULLERİN BÖLGESEL EŞİTSİZLİĞİNDE MÜSLİM – GAYRİMÜSLİM AYRIŞMASI:1833 KIBRIS ÖRNEĞİ
Sayı XXXVII, ss.495-519

Differentiation Between Muslim’s and Zimni’s for Interregional Inequality of Real Estate:The Evidence From Cyprus in 1833
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SOYSAL  
II. MEŞRUTİYET MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞ İKİ OHRİLİ: İBRAHİM TEMO, EYÜP SABRİ
Sayı XXXVII, ss.520-548

Two Ohrid-born Figures Who Played a Crucial Role in the Struggle for Second Constitutional Monarchy: İbrahim Temo and Eyüp Sabri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TURAL  
ORTAÇAĞ’DA SEDD-İ İSKENDER VE ÇİN SEDDİ MUAMMASI
Sayı XXXVII, ss.549-566

The Enigma of Great Wall of China and Sadd-i Iskandar in the Middle Ages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet TEKİN - Şükran AYKANAT  
CUMHURİYETİN AYDINLANMA PROJELERİNDEN KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇOKLU ZEKÂ
Sayı XXXVII, ss.567-595

Multıple Intellıgence And Vıllage Instıtutes As An Enlıghtenment Project Of Turkısh Republıc
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Said OLGUN  
“TUHAF BİR ZULÜM”: RUMELİ COĞRAFYASINDA MÜSLÜMANLARA KARŞI BİR TAHKİR VE TAHRİK ARACI OLARAK DOMUZUN KULLANILMASI
Sayı XXXVII, ss.596-620

“A Strange Form of Cruelty”: Use of Pigs as a Means of Insulting and Provocation against Muslims in Rumelia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sırrı TİRYAKİ  
BAŞLANGIÇTAN ORTA DEMİR ÇAĞI’NA KADAR DAĞLIK DOĞU ANADOLU’NUN SOSYO-EKONOMİK YAPISI
Sayı XXXVII, ss.621-661

Socıoeconomıc Structure Of The Eastern Anatolıa From The Begınnıng To The Mıddle Iron Age
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel AKGÜN  
BOSNA HERSEK’TE BARIŞ İNŞA SÜRECİ İLE YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI : BARIŞÇIL ÇÖZÜMSÜZLÜK
Sayı XXXVII, ss.662-684

Restructuring Work With Peace Construction Process in Bosnia Hersek: Peaceful Solution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tevfik Orçun ÖZGÜN  
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İKTİSADİ REKABET VE GALATA BANKERLERİ
Sayı XXXVII, ss.685-702

Economic Rivalry and Galata Bankers in The Ottoman Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur ÜÇÜNCÜ  
BÜYÜK TAARRUZ ZAFERİNİN ORTADOĞU’DA YANSIMALARI
Sayı XXXVII, ss.703-721

Reflectıons Of The Great Attack Vıctory In The Mıddle East
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1316
Özet | Abstract | Tam Metin |