XXXVIII SayıEditör
Prof. Dr. Ahmet KARA

Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Tuğrul Gökmen ŞAHİN

MALATYA  28.02.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet TEKİN  
MOLLA ‘İSÂM ve MANZÛMETU’L-ELĞAZİ’N-NAHVİYYE ADLI ESERİ
Sayı XXXVIII, ss.1-20

Mollah ‘İsam and His Work with the Name of Manzumetu’l-Elğazi’n-Nahviyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür KARATAŞ - Buğra Çağatay SAVAŞ  
YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ TARAFTARI OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULÜBÜN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
Sayı XXXVIII, ss.21-57

Investıgatıon of the Unıversıty Students Who Are Fans of the Yeni Malatyaspor Club Thoughts of to The Club’s Corporate Socıal Responsıbılıty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1573
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim GÜLLÜ  
FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN DUYGUSAL EMEK VE ANTRENÖR YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı XXXVIII, ss.58-79

Investıgation of the Relationship Between Emotional Labour and Coaching Effıcacy of Football Coaches
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur ABAKAY - Fikret ALINCAK- Zeliha ABAKAY  
SERBEST ETKİNLİKLER DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXXVIII, ss.80-93

Assessment of Leısure Actıvıtıes Lesson Based on the Vıews of Elementary School Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda TAŞ  
ÇEVİRİBİLİMDE İKİLİ KARŞITLIKLARI YENİDEN DEĞERLENDİRMEK: ÇEVİRMENİN “GÖRÜNÜRLÜĞÜ”/“GÖRÜNMEZLİĞİ” VE “YERLİLEŞTİRME”/“YABANCILAŞTIRMA”
Sayı XXXVIII, ss.94-121

Reconceiving Binary Oppositions in Translation Studies: Translator’s “Visibility”/“Invisibility” and “Domestication”/“Foreignization”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysel ARSLAN - Tuncay DİLCİ  
0-12 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARIN DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ (Sivas ili örneklemi)
Sayı XXXVIII, ss.122-142

Determınatıon of the Dıgıtal Addıctıon Levels of Chıldren In 0-12 Years Age Accordıng to Varıous Varıables (Sivas province sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KAYA - Metin KIRBAÇ  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE LİDERLİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı XXXVIII, ss.143-173

Investigation of the Relationship Between Cognitive Awareness Levels and Leadership Skills of High School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1435
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Yaşar KAZU - Emrullah DENİZ  
ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANMA DURUMLARINI İNCELEYEN ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXXVIII, ss.174-195

Evaluation of the Researches Based on theUsage of Assessment and Evaluation Techniques by Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim ÖZTÜRK - Yalçın Varol YILDIZBAŞ  
ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Sayı XXXVIII, ss.196-234

Analysıs of the Relatıonshıp Between Self-Effıcacy Belıefs and Occupatıonal Burnout Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1553
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer TANGÜLÜ - Şevket SÜVARİ  
2005 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2018 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMASI
Sayı XXXVIII, ss.235-254

2005 T.C. Revolutıon Hıstory and Kemalısm Educatıon Program 2018 T.C. Comparıson of The Hıstory of Turkısh Revolutıon and Kemalism Program
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir ÇELİKBAĞ - Fahrettin GEÇEN  
OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA PADİŞAHLARIN VE ŞEHZADELERİN AV SAHNELERİ
Sayı XXXVIII, ss.255-269

Hunting Scenes of Sultans and Princes in Ottoman Miniature Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet OKTAN  
SİBERNETİK KABUK: GHOST IN THE SHELL FİLMLERİNDE BEDENİN İNŞASI
Sayı XXXVIII, ss.270-303

Cybernetic Shell: Body Construction In The Films Of Ghost In The Shell
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat UÇAR  
GİZLİ CELSE ZABITLARINDA MOSKOVA GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR
Sayı XXXVIII, ss.304-338

Dıscussıons on Moscow Meetıngs in Secret Celse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Firdes TEMİZGÜNEY  
OSMANLI İSTANBUL’UNDA SİYONİST BİR CEMİYET: MACCABİ JİMNASTİK CEMİYETİ
Sayı XXXVIII, ss.339-362

A Zıonıst Socıety in the Ottoman Istanbul: The Maccabı Gymnastıc Socıety
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1544
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KARAKÖSE  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÖRDÜNCÜ ORDU CEPHESİNDE SİYASÎ ORTAM
Sayı XXXVIII, ss.363-393

Political Environment in the Fourth Army Front before the First World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice UYANIK  
ESKİÇAĞ’DA BASRA KÖRFEZİ’NİN TİCARİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXVIII, ss.394-417

An Evaluatıon on Commercıal Potentıal of the Persıan Gulf In Ancıent Tıme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya BOYANA  
LUCİUS MARCİUS PHİLİPPUS’UN SENATO’DA YAPTIĞI KONUŞMA
Sayı XXXVIII, ss.418-432

The Speech of Lucius Marcius Philippus in the Senate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZALPER  
TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL BARIŞ GİRİŞİMLERİ EKSENİNDE 17 EKİM 1933 TARİHLİ TÜRKİYE-ROMANYA DOSTLUK, SALDIRMAZLIK, HAKEMLİK VE UZLAŞTIRMA ANTLAŞMASI
Sayı XXXVIII, ss.433-458

Turkey’s 17 October 1933 Treaty of Turkey-Romanıa Frıendshıp, Non-Agressıon, Justıcehıp And Reconcılıatıon on the Basıs of Regıonal Peace Inıtıatıves
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necati ÇAVDAR - Emine ÇELİKKUT  
BİR FRANSIZ SEYYAHIN GÖZÜNDEN ERMENİ MESELESİ VE “ANADOLU ISLAHATI”
Sayı XXXVIII, ss.459-490

According To the A French Traveler Armenian Issue and Anatolian Reform
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün Nurhan KARA  
TÜRK- YUNAN MÜBADELE MESELESİNDE DR. NANSEN
Sayı XXXVIII, ss.491-511

Dr.Nansen - Populatıon Exchange Between Greece and Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel ASLANTÜRK  
HİTİT ÇİVİ YAZILI METİNLERDE TANRI UBI?A (UBİYA)
Sayı XXXVIII, ss.512-524

God Ubı?a (Ubiya) on the Hıttıte Cuneıform Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem BAŞARIR  
BİR VAKIF ARAZİSİNİN MÜLKİYET SORUNU ÜZERİNDEN OSMANLI TAŞRASINA DAİR BAZI TESPİTLER (XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI-XX. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİ)
Sayı XXXVIII, ss.525-545

Findings on the Ottoman Province over the Property problem of a Foundation Land (THE HALF OF NINETEENTH CENTURY-THE FIRST QUARTER OF TWENTIETH CENTURY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rukiye ÖZDEMİR  
RAMAZÂN-ZÂDE’NİN TÂRÎH-İ NİŞÂNCI PÂŞÂ İSİMLİ ESERİNİN UMUMİ TARİHLERE TESİRLERİ
Sayı XXXVIII, ss.546-579

The Impacts of the Târîh-İ Nişâncı Paşa(Lit. The History of Nişancı Pasha) of Ramazân-Zâde on the General Hıstory Wrıtıngs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan AKKOYUN  
EMİRDAĞ HAVALİSİNDE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ
Sayı XXXVIII, ss.580-610

Independence Struggle in the Regıon of Emırdağ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KAYA - Rezzan YÜCER  
TÜRKİYE’DE LİBERALİZM HAREKETLERİNE ÖNCÜ BİR MODEL OLARAK HÜR FİKİRLERİ YAYMA CEMİYETİ (1947-1950)
Sayı XXXVIII, ss.611-663

As A Pioneer In The Movement Pattern Of The Turkey Liberalism Free Association Of Ideas Spread -1947-1950
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak TELLİ  
HATAY AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR
Sayı XXXVIII, ss.664-693

Contrıbutıon from Hatay Dıalect to the Dıctıonary of Compılatıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet KARDAŞ  
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ YEDİ İKLİM TÜRKÇE YAYINLARININ B2 VE C1 SEVİYE DERS KİTAPLARINDAKİ TEMALARIN KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı XXXVIII, ss.694-716

Student’s Perception of the Effects of the Subjects in Yunus Emre’s Yedi Iklim Turkısh B2 And C1 Level Textbooks on the Development of Their Speaking Ability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat SEVİNÇ  
ŞUARÂ TEZKİRELERİNDE ŞAİRLERİN FİZİKİ TASVİR VE TAVSİFLERİNE DAİR
Sayı XXXVIII, ss.717-728

The Physical Portraying and Characteristic of Poets in Poets’s Biographies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÖZÇAKMAK  
TENVİR-İ EFKÂR ve TEFHİM-İ İNSANİYYET KİTABININ İNCELENMESİ
Sayı XXXVIII, ss.729-750

Evaluation of the Book of Tenvir-i Efkâr ve Tefhim-i İnsaniyet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar ÖZSOY  
SİYASİ VE EKONOMİK PERSPEKTİFTEN AZERBAYCAN-KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXVIII, ss.751-764

An Assessment on Relatıonshıps of Azerbaıjan-Kyrgyzstan from Polıtıcal and Economıc Perspectıve
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfükar Aytaç KİŞMAN - Berfu BOYRAZ  
RUSYA VE İRAN’DA KİMLİK VE DIŞ POLİTİKA
Sayı XXXVIII, ss.765-778

Identity and Foreign Policy in Russia and Iran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1509
Özet | Abstract | Tam Metin |