XXXIX SayıEditör
Prof. Dr. Ahmet KARA

Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Tuğrul Gökmen ŞAHİN

MALATYA  30.04.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBurcu ÖZDEMİR BECEREN - Atiye ADAK ÖZDEMİR  
SÖZCÜKSÜZ KİTAPLARIN NİTELİĞİNİN ve OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SÖZCÜKSÜZ KİTAP ANLATIMLARININ İNCELENMESİ
Sayı XXXIX, ss.1-41

Investigation of the Quality of Wordless Books and Explanations of Wordless Books by Preschool Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem DURAN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN UYGULANAN FEN EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı XXXIX, ss.42-84

Investıgatıon of The Vıews of The Teachers That Work At The Prevıous Educatıon Instıtutıons on The Content of The Applıed Scıence Educatıon(Example of Gıresun Provınce)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1595
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan EKİCİ - İbrahim Fevzi ŞAHİN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDE ORTAOKULLARDA VATANDAŞLIK EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Sayı XXXIX, ss.85-116

Problems in Citizenship Education in Secondary Schools in the Perspective of Social Studies Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyup NACAR - Atalay GACAR  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIMINA ENGEL OLAN FAKTÖRLER (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Sayı XXXIX, ss.117-134

The Factors Whıch Prevent Physıcal Educatıon and Sport Instructor Candıdate from Joınıng Recreatıonal Actıvıtıes (Fırat Unıversıty Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KARADAĞ - Gülşen EFE ARPA - Mustafa KARADAĞ  
FARKLİ LİGLERDEKİ KADİN ve ERKEK FUTBOLCULARİN FİZİKSEL BENLİK ALGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı XXXIX, ss.135-153

Examınatıon Of Physıcal Self-Perceptıon Levels Of Male And Female Soccer Players From Varıed Leagues
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilşen İNCE ERDOĞAN  
THE ACTIVITIES OF THE AMERICAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE: INTERNATIONAL COLLEGE IN IZMIR
Sayı XXXIX, ss.154-175

The Actıvıtıes of The Amerıcan Educatıonal Instıtutıons in The Ottoman Empıre: Internatıonal College in Izmır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin Tüylü TURAN  
İSPANYOLLARIN GÖZÜNDEN ATATÜRK’ÜN VEFATI ve CENAZE MERASİMİ
Sayı XXXIX, ss.176-201

Atatürk’s Death and Funeral From the Eyes of the Spaniards
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice GÜLER  
MEMLÛKLERDE BERÎD TEŞKİLÂTI
Sayı XXXIX, ss.202-225

Post Organizations of The Mamluks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Sevgi ZENGİN  
NİETZSCHE VE HEİDEGGER’İN ALMAN FAŞİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DAİR BİR İNCELEME
Sayı XXXIX, ss.226-246

Investıgatıon on The Effects of Nıetzsche and Heıdegger on German Fascısm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
ESKİ TÜRK DEVLETLERİNDE AİLE VE EVLAT EDİNME (TUTUNÇU OĞUL) MESELESİ
Sayı XXXIX, ss.247-265

Former Turkısh State in Famıly And Adoptıon (Tutuncu Ogul) Issue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞEKER  
ARAPÇA KAYNAKLARDA TİMUR'UN ÖLÜMÜ VE BIRAKTIĞI İMAJ
Sayı XXXIX, ss.266-285

The Death of Tımur in Arabic Sources And The İmage He Left
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TAŞ  
18.YÜZYILDA OSMANLI DONANMASINA PEKSİMET TEDARİKİ
Sayı XXXIX, ss.286-312

Rusk (Peksimet) Supply for Ottoman Hardware in 18th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ZENGİN  
SULTAN SELÂHADDİN SÂLİH DÖNEMİNDE MEMLÜKLER
Sayı XXXIX, ss.313-332

Mamluks Durıng The Perıod of Sultan Salah Ad-Dın Salıh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nermin Zahide AYDIN  
HALK GAZETESİNDEKİ HABERLERE GÖRE MARAŞ’TA KURTULUŞ BAYRAMI KUTLAMALARI (1954-1960)
Sayı XXXIX, ss.333-356

The Salvatıon Day Celebratıons in Marash Accordıng to The News in The Publıc Maıl Newspaper (1954-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman EMİR  
MODERN ERMENİ ULUS-KİMLİK İNŞASININ TEMEL REFERANSI: HAYAŞA-AZZİ KRALLIĞI VE TARİHSEL GERÇEKLER
Sayı XXXIX, ss.357-385

The Maın Reference of The Modern Armenıan Natıon-Buıldıng: the Kıngdom of Hayasha-Azzı and The Hıstorıcal Facts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1415
Özet | Abstract | Tam Metin |

SAİM YÖRÜK  
MANAVGAT KAZASI’NIN YENİDEN TEŞKİLİ
Sayı XXXIX, ss.386-420

Reestablishment of Township Administration in Manavgat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seher KARADAĞ  
ANADOLU SELÇUKLU ŞEHİRLERİNDE GÜNLÜK YAŞAM
Sayı XXXIX, ss.421-460

Daıly Lıfe in The Cıtıes of Anatolıa Seljuqs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda ÖZKAYA SOFU  
II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE BİR KADIN MUHALİF: PRENSES NAZLI
Sayı XXXIX, ss.461-482

A Woman oOpponent in Abdülhamit II Period: Princess Nazlı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1592
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma AY ARÇIN  
ESKİ MEZOPOTAMYA YAZILI KAYNAKLARINDA MUŠEN / i??uru “kuş” VE SEMBOLİZMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXIX, ss.483-527

MUŠEN / i??uru “bird” in Ancient Mesopotamian Written Sources and An Assessment on its Symbolism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tarık Tolga GÜMÜŞ  
ERKEN İNGİLİZ REFORMASYONU ve LOLLARD HAREKETİ
Sayı XXXIX, ss.528-551

Early English Reformation and the Lollard Movement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ABDÜLHADİOĞLU  
MODERN DÖNEM HRİSTİYAN ARAP ŞAİRLERİN ŞİİRİNDE HZ. MUHAMMED
Sayı XXXIX, ss.552-600

Prophet Muhammad in the Poetry of Christian Arab Poets in the Modern Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azize UYGUN  
ESKİ MEZOPOTAMYA VE YAHUDİLİKTE YEDİ SEMBOL VE HAYIR HATEMİ
Sayı XXXIX, ss.601-626

Seven Symbols and Khatam in Ancient Mesopotamia and Judaism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşen İSTEK  
ALMAN COĞRAFYASINDAKİ CADI AVI VAKALARINDA KİLİSENİN ROLÜ
Sayı XXXIX, ss.627-667

The Role of Church In Wıtch Hunt Case in German Geography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1528
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÇELİK  
İBNU’L-ARABÎ VE TEFSİRİ AHKÂMU’L-KUR’AN
Sayı XXXIX, ss.668-710

İbnu’l-Arabî and His Exegesis/Quran Commentary Ahkâmu’l-Quran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1560
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim AKŞİT - Celil KİRAZ  
TABERÎ TEFSİRİNDE MÜTEŞÂBİHÜ’L-KUR’ÂN BAĞLAMINDA HABERİ SIFATLARA BAKIŞ
Sayı XXXIX, ss.711-740

Taberî Tefsirinde Müteşâbihü’l-Kur’ân Bağlamında Haberi Sıfatlara Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1615
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KESKİN  
MUHAMMED EMİN ER’in el-FAYDU’r- RABBANÎ Fİ İLMİ’l- ME‘ÂNÎ ADLI ESERİNİN BELAGAT AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı XXXIX, ss.741-765

Muhammed Emin Er’s Work Called El-Faydu’r- Rabbanî Fi İlmi’l- Me‘Ânî Investıgatıon By Rhetoric
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan BAYRAK - Veysel İNCE  
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDA YER ALAN TÜRKÇE SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXIX, ss.766-785

An Evaluatıon on The Convenience of Questions in The Educatıon Informatıon Technologıes Network (Eıtn) To Turkish Class Curriculum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker Barış BULDUK  
ESKİ TÜRKÇEDEKİ COĞRAFYA TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XXXIX, ss.786-815

An Evaluatıon on Geographıcal Terms in Old Turkısh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1607
Özet | Abstract | Tam Metin |