XXXVII-2 SayıEditör
Prof. Dr. Ahmet KARA

Editör Yardımcısı
Uzm. Tuğrul Gökmen ŞAHİN

MALATYA  30.12.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhammed Zahit CAN - Gökmen GEZER  
HABER ÇEVİRİLERİNDE YERLİLEŞTİRME STRATEJİLERİ OLARAK ETNOMERKEZCİ ERİTME VE SALDIRGAN SADAKAT
Sayı XXXVII-2, ss.1-37

Ethnocentrıc Reductıon And Abusıve Fıdelıty As Domestıcatıng Strategıes In News Translatıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abidin DAĞLI - Gülsen GENÇDAL  
ÖĞRETMENLERİN OKUL BİNALARININ FİZİKSEL KOŞULLARINA İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı XXXVII-2, ss.38-69

Investıgatıng Teacher Perceptıons on Physıcal Condıtıons of School Buıldıngs in Terms of Some Varıables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin TAN - Önder ŞANLI - Büşra BOZANOĞLU  
ÖĞRETMENLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN ÇALIŞMA TUTKUNLUĞUNA ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı XXXVII-2, ss.70-96

Investıgatıon of the Effect of Teachers 'Perceıved Stress Levels on Workıng Purpose of Varıous Varıables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp BOZKURT  
TEKNOLOJİNİN SOSYALLEŞME VE DEĞERLER EĞİTİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Sayı XXXVII-2, ss.97-123

Opınıons Of The Form Teachers On The Effect Of Technology On The Educatıon Of Socıalısm And Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal UĞRAŞ - M.Nuri GÖMLERKSİZ  
PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN SANATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı XXXVII-2, ss.124-151

The Vıews of Pedagogıcal Formatıon Students’ About Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meliha KÖSE - Fatma TÜRKAN  
GÜNCELLENEN 9. SINIF TARİH ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABI HAKKINDA TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Sayı XXXVII-2, ss.152-185

History Teachers' Views on the Updated 9th Grade History Curriculum and History Textbook
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia SARICA - Esen TURAN ÖZPOLAT  
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ADAY ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (GAZİANTEP-OSMANİYE İLLERİ ÖRNEĞİ)
Sayı XXXVII-2, ss.186-217

Candidate Teachers’ Views on Candidate Teacher Training Process (The case of Gaziantep-Osmaniye Provinces )
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan BAYRAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı XXXVII-2, ss.218-229

Investıgatıon Of Problem Solvıng Skılls Of Pre-School And Prımary Teacher Candıdates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÖZASLAN - Elvettin AKMAN  
YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
Sayı XXXVII-2, ss.230-276

Urban Informatıon Systems ın Local Governments: An Analysıs from Metropolıtan Munıcıpalıtıes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol KOÇOĞLU - Vahdettin KOKA  
BİLGİSAYAR DESTEKLİ OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER DERS BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı XXXVII-2, ss.277-294

The Impact of Computer Assisted Games on Social Studies Lesson Success
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1406
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ÖZER  
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN KADIN EMEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı XXXVII-2, ss.295-333

Woman's Gender Roles and Evaluatıon of Women's Labor in the Terms of Gender Roles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin GÜLTEKİN - Adem DOĞAN  
GELENEKSELDEN MODERNİTEYE DEĞİŞEN KENTSEL YAŞAM VE KENT KÜLTÜRÜ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
Sayı XXXVII-2, ss.334-370

From Traditionto Modernity, Changing Urban Life and Urban Culture: the Case of Elazığ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Serdar YÜCEL - Özgür KARATAŞ - Tuba Fatma KARADAĞ - Bengü ŞEKEROĞLU  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı XXXVII-2, ss.371-394

Analyzing The Job Satisfaction Of Physical Education Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ILKIM - Mehmet ÖZDEMİR  
MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL SPOR SALONLARININ ENGELLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ERİŞİMİ
Sayı XXXVII-2, ss.395-406

The Access Of School Sports Halls Under Malatya National Education Directorate Of Malatya Battalgazi District İn Terms Of Students With Disabilities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat DİNÇER - Ertan ÇELİK  
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı XXXVII-2, ss.407-428

Investigation of the free time satisfaction levels of wrestlers in Southeastern Anatolia in terms of various variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resul AĞIRTAŞ - Mustafa KARADAĞ - Yüksel SAVUCU - Y. Süreyya SEZER - A. Serdar YÜCEL - Oktay KIZAR  
TÜRKİYE İLE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı XXXVII-2, ss.429-446

Comparison of Efficiency of Physical Education Courses in Turkey and Certain European Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zait Burak AKTUĞ - Ebru ORHAN - Serkan İBİŞ  
ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ, DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE DİKKAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı XXXVII-2, ss.447-469

The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Physıcal Actıvıty Level, Dıgıtal Game Addıctıon And Attentıon Levels Of Chıldren
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ATAR  
OSMANLI ŞEYHÜLİSLÂMLARININ FETVA KİTAPLARINDA ve İSTANBUL KADI SİCİLLERİNDE MEZBAHALAR
Sayı XXXVII-2, ss.470-501

Slaughterhouses in Ottoman According to Published Seyhulislam Fatwas and Istanbul Court Records
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DENİZ - Sinan GİDER  
DENİZ MÜZESİ ARŞİV BELGELERİ KAPSAMINDA (19. YY DÖNEMİ) DENİZ TİCARETİNİN ANALİZİ
Sayı XXXVII-2, ss.502-520

Analysıs Of Marıne Commerce In The Scope Of Marıtıme Museum Archıve Documents ( I9th Century)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ÇOBAN - Ahmet İLYAS  
ERKEN CUMHURİYET’İN İLK NÜFUS SAYIMINDA DİYARBAKIR(1927)
Sayı XXXVII-2, ss.521-542

The First Census of the Republic in Diyarbakır in 1927
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Berat FINDIKLI  
CEZAEVLERİ YAPI STOKU: MİMARLIK, BÜROKRASİ VE MEKÂNSAL DÖNÜŞÜM (1923-1947)
Sayı XXXVII-2, ss.543-568

Carceral Building Stock in Turkey: Architecture, Bureaucracy and Spatial Transformation (1923-47)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AK  
HAMİD SANCAĞINDA SUÇ OLGUSU VE YAPTIRIMLAR (1873-1881)
Sayı XXXVII-2, ss.569-597

Crime and Sanctions in the Hamid Sanjak (1873-1881)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reza DEHGHANİ  
KIRILGAN İLİŞKİ: İRAN-OSMANLI İLİŞKİLERİNİ AÇIKLAMAK İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL
Sayı XXXVII-2, ss.598-637

Brittle relations: A conceptual model for explanation of Iran and Ottoman relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner BİLGİN - Ümit YETİK  
II. İNÖNÜ MUHAREBESİ SIRASINDA İNEGÖL’DE YAŞANAN YUNAN TAHRİBATI
Sayı XXXVII-2, ss.638-655

The Destructıon in İnegöl Caused by the Greeks Durıng the Second Battle of İnönü (1920-1922)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ÖZGER  
GEÇ OSMANLI DÖNEMİNDE KURULAN BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU: İTTİHAD-I MİLLİ SİGORTA ŞİRKETİ
Sayı XXXVII-2, ss.656-680

A Socıal Securıty Instıtutıon Establıshed in the Last Ottoman Perıod: The Unıon Natıonal Insurance Company
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KARAKUŞ - Celile EREN ÖKTEN  
SÖYLEM GELİŞTİRME: “TÜRK ÇOCUĞUNUN KİTABI ALTIN IŞIK"
Sayı XXXVII-2, ss.681-703

Development of Dıscourse: “Turkısh Chıldren's Book Altın Işık"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şener DEMİREL - Rabia Sena AKBABA - Yelda KÖKÇÜ  
BİLİM ÇOCUK” ADLI E-DERGİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı XXXVII-2, ss.704-728

An Investıgatıon Of E-Journal Named "Bilim Çocuk"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali PULAT - Esra APAYDIN  
A. TURAN OFLAZOĞLU’NUN OSMANLI TARİHİNE İLİŞKİN TİYATROLARI VE BU TİYATROLARIN TARİHÎ GERÇEKLİKLE İLİŞKİSİ
Sayı XXXVII-2, ss.729-752

A. Turan Oflazoğlu’s Theatre Plays About Ottoman Hıstory and the Relatıonshıp of Hıstorıcal Truth of These Plays
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar BULUT - Mustafa ORAL - Osman ALBAYRAK - Cihat BIÇAKCI  
GİRESUN İLİ ESPİYE İLÇESİ MESKÛN YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı XXXVII-2, ss.753-811

A Revıew on Inhabıted Place Names of Espıye Dıstrıct of Gıresun
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfükar Aytaç KİŞMAN - Erdal AÇIKSES  
ABD’NİN KIBRIS SORUNUNA DÂHİL OLUŞU
Sayı XXXVII-2, ss.812-831

Usa Inclusıon ın the Cyprus Problem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1511
Özet | Abstract | Tam Metin |