XL SayıEditör
Prof. Dr. Ahmet KARA

Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Tuğrul Gökmen ŞAHİN

MALATYA  30.06.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSultan ŞİMŞEK  
SURİYELİ EDEBİYATÇI İBTİSAM ŞAKÛŞ’UN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
Sayı XL, ss.1-11

THE LIFE, LITERACY AND WORKS OF SYRIAN LITERATURE İBTİSAM SAKUSH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan BULUT - Fevzi DURSUN  
7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN AKTİF ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Sayı XL, ss.12-31

The Active Learning Model Of Class 7 Students And Their Impacts On Critical Thinking Tendencies Teacher Opinions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza ÇAKIR - Türker ERKAN  
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE İSTANBUL VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TWİTTER KULLANIM PRATİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı XL, ss.32-60

A Research on the Twıtter Usage Practıces for Istanbul and Ankara Metropolıtan Munıcıpal Mayor Candıdates in Local Electıons Of March 31, 2019
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin IŞIK - Bilal ALTAY  
GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ: DİZİLERİN ÖĞRETİLMESİNDE GME UYGULAMASI
Sayı XL, ss.61-85

The Effect of Realıstıc Mathematıcs Educatıon Approach on Students' Achıevement and Attıtude Towards Mathematıcs: Applyıng Rme in Teachıng of Sequences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya BAKBAK  
GEÇİCİDEN YARI KALICI KONAKLAMAYA: GAZİANTEP ÇADIR KENTLERİ VE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DEVAM EDEN İHTİYAÇLARI
Sayı XL, ss.86-114

From Temporary to Semi-Permanent Accommodation: Gaziantep’s Tent Cities and the Ongoing Needs of Syrian Refugees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1539
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÖZTÜRK - Serhat YETİMOVA  
KISA FİLM ATÖLYESİ ÇALIŞMALARININ TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
Sayı XL, ss.115-144

An Ethnographic Field Study on the Effect of Short Film Workshop Studies on Preventing Technology Addiction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ender AKYOL - Azam AHMADI  
İRAN’DA RIZA ŞAH DÖNEMİ MODERNLEŞME SÜRECİNİN ŞİA ULEMASINA ETKİSİ
Sayı XL, ss.145-170

The Impact of the Modernization Process on Shia Ulama During the Reign of Reza Shah in Iran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1523
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel IŞIK MERCAN - İbrahim SARI  
GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI DERSİNİ ALAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BU DERSE VE GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA BAKIŞI
Sayı XL, ss.171-197

Vıews on Todays World Issues and Todays World Issues Course of The Prospectıve Teachers of The Socıal Studıes Programme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1636
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim AKKAŞ  
AKILLI TELEFON KULLANIMININ YALNIZLIK ÜZERİNE ETKİSİ: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Sayı XL, ss.198-223

The Effect of Smart Telephone Use on Only: Erzincan Unıversıty Faculty of Economıcs and Admınıstratıve Scıences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Sunay  
TÜRKİYE KANADA VE HOLLANDA SPOR SİSTEMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı XL, ss.224-243

Comparıson of Sports Systems for Some Varıables in Turkey Canada and Netherlands
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nahit ÖZDAYI  
AMATÖR FUTBOLCULARIN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı XL, ss.244-256

Investıgatıon Of Level Of Amateur Footballs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Sami TEKİN  
İNGİLİZ ORDUSUNUN AFGANİSTAN SEFERİ VE BİRİNCİ İNGİLİZ AFGAN SAVAŞI
Sayı XL, ss.257-267

Afghanıstan Expedıtıon of Brıtısh Army and Fırst Anglo-Afghan War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan KILINÇ  
ANTALYA SANCAĞI’NDA SON OSMANLI MECLİS-İ MEBUSAN SEÇİMLERİ
Sayı XL, ss.268-295

The Last Ottoman Parlıament Electıons in the Sanjak Of Antalya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Başak OCAK  
FRENGİNİN TEDAVİSİNDE SALVARSAN İLE NEOSALVARSAN’IN KEŞFİ VE BAZI OSMANLI HEKİMLERİNİN BU İLAÇLAR HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ
Sayı XL, ss.296-311

The Dıscovery of Salvarsan and Neosalvarsan in The Treatment of Syphılıs and The Assessments of Some Ottoman Doctors About These Medıcınes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Gani EROL  
MEMLÜK SULTANLARININ HACLARI
Sayı XL, ss.312-355

Pilgrimage of Mamluk Sultans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celâl ERDÖNMEZ  
TANZİMAT DEVRİ BAŞLARINDA KIBRIS’TA BİR KÖLE CİNÂYETİ DAVASI
Sayı XL, ss.356-374

The Case of a Murder Committed by a Slave in Cyprus at the Beginning of the Tanzimat Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin Deniz TANIR  
TÜRKİYE'DE LAİK FRANSIZ OKULLARI (1919-1925)
Sayı XL, ss.375-400

French Lay Schools in Turkey (1919-1925)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehminaz ÇABUK  
19. YÜZYILDA OSMANLI’DA ZİNA SUÇU: BAZI ZİNA DAVALARI VE TATBİK OLUNAN CEZALARA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
Sayı XL, ss.401-424

The Crime of Adultery in the Ottoman Empire in the 19th Century: Some Adultery Cases and Imposed Penalties an Evaluation on the
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1638
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz MEŞECİ GİORGETTİ  
DOKTORA DERECESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı XL, ss.425-445

A Study on the Origin of the Doctoral Degree
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Nuri TUNÇ  
18. YÜZYILDA ADIYAMAN'DA ASAYİŞ SORUNU VE NİZÂMI SAĞLAMA ÇABALARI Öz
Sayı XL, ss.446-491

The Security Problem in Adiyaman in the 18th Century and Efforts to Provide Order
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk ÇAKIR  
NİZÂM OLGUSU ÇERÇEVESİNDE MEMLÛK SULTANLARI İLE SEÇKİNLERİN MÜCADELELERİ
Sayı XL, ss.492-510

The Disagreements of Mamluk Sultans and Nobles Within the Nizâm Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya BİLDİRİCİ  
MÜBADİLLERDE MAHALLÎ SITMA OLAYLARI
Sayı XL, ss.511-548

Local Malarıa Incıdents in Emıgrants
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKKAYA - Sedat EROL  
TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE TEMEL DÜZEYDE YAŞADIĞI DİL BİLGİSİ SORUNLARI
Sayı XL, ss.549-559

Basıc Level Turkısh Grammar Problems of Arab Students Who Have Educatıon in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur ÖZGÜR  
SPOR GAZETELERİNDE DİL KULLANIMI: STAD VE FANATİK’TE KULLANILAN SAVAŞ METAFORLARI
Sayı XL, ss.560-576

The Use of Language in Sports Newspapers: Metaphors of War Used in The Newspapers Named Stad and Fanatık
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1626
Özet | Abstract | Tam Metin |