SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ YATKINLIKLARININ İNCELENMESİ: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
Investigation of The Predisposition of University Students Being Educated In Health Services Vocational School To Physical Education Course: A Research In Yozgat Bozok University

Author : Çağdaş CAZ - Sait BARDAKÇI
Number of pages : 1140-1151

Abstract

Çalışmanın amacı, sağlık meslek yüksekokulunda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik yatkınlıklarının belirli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Erbaş, Ünlü ve Kalemoğlu-Varol (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Beden Eğitimi Dersi Yatkınlık Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Söz konusu anket formu, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 212 öğrenciye uygulanmış ve araştırmanın verileri elde edilmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiği için verilerin analizinde parametrik istatistiksel yöntemler tercih edilmiştir. Bu bağlamda, iki grup ortalaması arasındaki farklılığın incelenmesinde bağımsız gruplar için t-testi, üç veya daha fazla sayıda grup ortalaması arasındaki farklılığın incelenmesinde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda farklılığın kaynaklandığı grupların belirlenmesi için ise çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Sağlık Hizmetleri MYO’da öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersine genel yatkınlık düzeylerinde ve alt boyutlarında belirli değişkenlere göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiş, cinsiyete göre ise anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Beden Eğitimi, Yatkınlık, t testi, ANOVA

Read:1280

Download: 414