ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN ÖĞRETMENLERİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
Teachers Development Approach of Secondary School Directors

Author : Necmi GÖKYER - Didem KARAKAYA CİRİT
Number of pages : 1003-1028

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda görev yapan yöneticilerin hem kendi görüşlerine göre hem de öğretmenlerin görüşlerine göre, öğretmen geliştirme yaklaşımlarını ne düzeyde kullandıklarını saptamaya çalışmaktır. Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Elazığ il merkezinde bulunan 55 ortaokuldaki toplam 1602 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem alınırken kendi içinde benzeşik farklı durumlar belirlenmiş ve farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip bölgelerdeki okullardan seçim yapmak amacıyla maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Daha sonra bu tabakalardan tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenen 10 okulda görev yapan 308 öğretmene ölçme aracı dağıtılmıştır. Toplanan ölçme aracından 223’ü değerlendirmeye alınmıştır. Yöneticiler için hazırlanan öğretmen gelişimi ölçme aracı bu okullarda görev yapan 145 yöneticiye verilmiş ancak izinde, görevlendirmede ya da isteksiz oldukları için 104 ölçme aracı dikkate alınmıştır. Yöneticilerin kendi görüşlerine göre; sürekli mesleki gelişim alt boyutunda yer alan maddeleri ara sıra düzeyinde, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini izleme ve geliştirme etkinlikleri alt boyutunda yer alan maddeleri ve ölçeğin tamamını kapsayan maddeleri çoğu zaman düzeyinde ve öğretmenlerin okula uyumu, güvenli ortam ve takım oluşturma alt boyutunda yer alan maddeleri ise, her zaman düzeyinde uyguladıkları saptanmıştır. Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre, okul yöneticileri; öğretmenlerin mesleki gelişimlerini izleme alt boyutunda yer alan maddeleri ara sıra düzeyinde, öğretmenlerin okul ortamına uyumlarını sağlama alt boyutunda yer alan maddeleri, öğretmenleri geliştirme etkinlikleri alt boyutunda yer alan maddeleri ve ölçeğin tamamında yer alan maddeleri ise, çoğu zaman düzeyinde uyguladıkları saptanmıştır.

Keywords

Ortaokul, yönetici, öğretmen, geliştirme yaklaşımları, yetiştirme

Read:1381

Download: 536