SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİM-SÖZDE BİLİM AYRIMI EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
An Analysis of the Discrimination Made by Preservice Social Studies Teachers between Science and Pseudoscience

Author : Fitnat Gürgil
Number of pages : 965-984

Abstract

Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bilim, sözde-bilim ayrımına ilişkin anlayışlarını incelenmek amacını taşımaktadır. Araştırmada, betimsel tarama modellerinden kesitsel tarama türü kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bilim, sözde-bilim ayrımına yönelik anlayışlarını belirlemeyi ve çeşitli değişenlere göre incelemeyi amaçlayan bu çalışmaya 323 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada, orijinali Oothoudt (2008) tarafından geliştirilen ve Çetinkaya-Kirman, Şimşek-Laçin ve Çalışkan (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine göre sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bilimsel bilginin konusu, kaynağı ve yöntemine ilişkin soruların pek çoğunda kafa karışıklığının olduğu tespit edilmiştir. Erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarından ‘Sözde bilime ilişkin bilgi düzeyi’ puanlarının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunların dışında sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaların salt deney ve gözlem yoluyla gerçekleştiği görüşüne katılmadıkları da tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Bilim, sözde bilim, sosyal bilgiler, öğretmen adayı, tarama modeli.

Read:1492

Download: 534