PROJE OKULLARININ DİSİPLİN SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
Examining The Disciplinary Processes Of Project Schools

Author : Cengiz Alper Karadağ
Number of pages : 1122-1139

Abstract

Bu araştırmanın amacı proje okullarında karşılaşılan disiplin sorunlarını okul yöneticilerinin bakış açısı ile analiz etmektedir. Araştırmanın katılımcılarını bir il merkezinde yer alan dört proje okulunda yönetici olarak görev yapmakta olan 12 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Bulgular, tema, alt tema ve kodlar şeklinde sunulmuştur. Araştırmada proje okullarında karşılaşılan disiplin sorunları ile diğer okullarda karşılaşılan disiplin sorunlarının benzer nitelikte olduğu, disiplin sorunlarının kaynaklarının birbirine benzediği ve okul yöneticilerinin ya da öğretmenlerin bu sorunlara yaklaşım tarzlarının da benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın son aşamasında araştırma sonuçları ilgili literatürle birlikte ele alınarak tartışılmış ve bir takım öneriler getirilmiştir.

Keywords

Disiplin, proje okulu, okul yönetimi

Read:1208

Download: 375