ÖĞRETMENLERİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANMA DURUMLARINI İNCELEYEN ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-XXXVIII
Number of pages: 174-195
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma durumlarını inceleyen araştırmaları belirlenen ölçütlere göre incelemektir. Tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, doküman analizinin temel ilkeleri benimsenmiştir. Araştırma kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezinde 2005-2018 yılları arasında yayınlanmış toplam 82 tez incelenmiştir. Ulaşılan bulgulara göre, araştırma konuları olarak öğretmen görüşlerini içeren çalışmaların ön planda olduğu; en fazla yayının 2008-2010 yılları arasında yapıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmaların Marmara, Gazi ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversitelerinde yoğunlaştığı ve bu çalışmaların büyük bölümünün sosyal bilimler ve eğitim bilimleri enstitülerinde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Nicel ve karma yöntemlerin daha çok tercih edildiği araştırmalarda, anket ve görüşme teknikleri en fazla kullanılan veri toplama araçları olarak öne çıkmaktadır. Örneklem grupları olarak sınıf öğretmenleri, aday öğretmenler, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji öğretmenlerinin öne çıktığı; verilerin analizinde ise daha çok t-testi, anova, içerik ve betimsel analiz tekniklerinin yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the researches based on the usage of the assessment and evaluation techniques by teachers according to the determined criteria. In this research on which based survey model, basic principles of document analysis have been adopted. 82 theses which were published between 2005-2018 in National Thesis Center were examined. According to the findings, it was found that the studies including teachers' opinions were at the forefront as research subjects; and most of the publications were made between 2008-2010. It has been determined that the studies are centered upon in Marmara, Gazi and Çanakkale Onsekiz Mart universities and most of the studies are carried out in social sciences and educational sciences institutes. In surveys where quantitative and mixed methods are more preferred, survey and interview technique are mostly use data collection tools. It was determined that as the sample groups, with classroom teachers, preservice teachers, social studies and science teachers were mostly studied; in the analysis of the data, t-test, anova, content and descriptive analysis techniques were used extensively. It is considered that the findings will clear up the researches that will be done in the future.

Keywords