BUCAKTAN İLÇEYE DÖNÜŞTÜRÜLME SONRASINDA YENİ İLÇELERİN İDARİ YAPI VE NÜFUSUNDAKİ DEĞİŞİMLER: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ (1954-1980)

Author:

Number of pages: 577-591
Year-Number: 2019-XLI

Abstract

Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesi’nin kıyısında ve Mersin’in batısında yer alan Erdemli ilçesinde Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar idari alandaki düzenlemelerle nüfusun tarihsel gelişimi, şehirsel ve kırsal nüfus, cinsiyet ve yaş yapısı, göçler, eğitim, nüfusun ekonomik sektörlere bölünüşü, yoğunluğu ve dağılışı üzerinde durulmaktadır. Bilindiği üzere, Akdeniz Bölgesi’nin alan bakımından büyük şehirlerinden olan Mersin’in ilçelerinden birisi olan Erdemli, tarih boyunca Kizuvatnalılar zamanından başlayarak sırasıyla Hitit, Frig, Asur, Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapmış olması nedeniyle çok zengin tarihi ve kültürel varlıkları barındırmaktadır. Böylesine önemli olan yerleşim alanında tarih boyunca idari alanda birçok düzenlemeler yapılmış ve bu durum doğal olarak nüfusu da etkilemiştir. Bilhassa Cumhuriyet döneminde idarî alandaki düzenlemelere bağlı olarak Erdemli’nin nahiye ve köylerinin statülerinde birtakım değişikliklerin ve yeniliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu durum, doğal olarak nüfus artış hızını da etkilemiştir. Bu eser başta arşiv kayıtları, Resmî Gazete ve TÜİK verileri olmak üzere; araştırma ve inceleme eserlerinden yararlanılarak oluşturulacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, the historical development of population, urban and rural population, gender and age structure, immigrations, education, distribution of population in terms of economic sectors, the intensity and distribution thereof are examined in line with the administrative changes since the proclamation of Republic until today in Erdemli Distict which is located in Mediterranean shore and in the west of Mersin. As is known, Erdemli; one of the districts of Mersin which is one of the biggest cities of Mediterranean Region in terms of surface area, has hosted various civilizations through the history starting with Kizuwatnians’ age and hosted Hittite, Phrygia, Asus, Ancient Greece, Rome, Byzantine, Seljuk, Karamanoğulları and Ottoman civilizations respectively, therefore it involves very rich historical and cultural assets. Various administrative arrangements have been made in this important settlement through the history and this has affected the population naturally. Based on administrate arrangements accomplished in Republic period especially, it is obligatory to make various rearrangements the status of sub-districts and villages of Erdemli. This has naturally affected the population growth rate. This piece shall be created by utilizing various research and examination works, primarily achieve records, Official Gazette and Turkish Statistical Institute data.

Keywords